Reklama

IMPEXMET (IPX): Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 17 czerwca 2010 r.

Raport bieżący nr 49/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 17 czerwca 2010 r.

"UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 34/2010 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2010 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 020 953 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 31 154 głosów.

"Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Impexmetal S.A. za rok 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A.

za rok 2009.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2009 rok obejmujące:

- -bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.121.752 tys. zł,

- -rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29.127 tys. zł,

- -sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 37.580 tys. zł,

- -zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.580 tys. zł,

- -sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.070 tys. zł,

- -informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2009 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2009.

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje.

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2009 rok.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2009 rok obejmuje :

- -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 670.305 tys. zł,

- -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25. 969 tys. zł,

- -skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 45.736 tys. zł,

- -zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45.568 tys. zł,

- -skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.200 tys. zł

- -informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Zarządu Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie :udzielenia Panu Andrzejowi Żebrowskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 14 lipca 2009 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie : udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 14 lipca 2009 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie : udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków w 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- -Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 lipca 2009 r. do 22 lipca 2009 r.

- -Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 22 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości 29 126 957, 82 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 82/100 ) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki

- w § 15 ust. 4 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie :

4.W przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, co powinno zapewnić niezależność członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie powinni spełniać następujące kryteria :

1)nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów od niej zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,

2)nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce lub spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,

3)nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia ( poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, spółek zależnych lub dominujących,

4)nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub członkami zarządu rad nadzorczych lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,

5) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,

6)nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami zarządu Spółki, pracownikami spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,

7)nie mają lub nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio jak i pośrednio, jako partner, istotny akcjonariusz, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,

8)nie byli członkami rady nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty poprzedniego wyboruÂŹ,

9)nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki

-w § 15 ust. 4 Statutu Spółki - proponowane brzmienie :

4. Członkowie niezależni, tj. wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami i pracownikami, które to powiązania mogłyby w istotny sposób wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji, powinni stanowić przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej, a przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów - w Radzie powinno zasiadać dwóch członków niezależnych. Za niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być uważane osoby mające związki gospodarcze lub rodzinne z członkiem Zarządu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje uprawniające do wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu z innym akcjonariuszem.

Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce oświadczenie w formie pisemnej stwierdzające czy spełnia on kryteria określone w niniejszym ustępie.

-w § 20 ust. 3 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie :

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,

3) na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, złożony na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia

-w § 20 ust. 3 Statutu Spółki - proponowane brzmienie :

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki :

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,

3) na pisemny lub elektronicznie przesłany, wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego

-w § 20 ust. 4 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie :

4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt 2, Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku.

-w § 20 ust. 4 Statutu Spółki - proponowane brzmienie :

4.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

2) nadzwyczajne, jeżeli zwołanie uzna go za wskazane.

-w § 20 Statutu Spółki dodaje się ust. 5 o brzmieniu :

5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Akcjonariusz lub Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

-w § 21 ust. 3 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie :

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

-w § 21 ust. 3 Statutu Spółki - proponowane brzmienie :

3.Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.

-w § 30 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o brzmieniu :

3. Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki".

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji

Programu nabywania akcji własnych Impexmetal S.A. w celu ich umorzenia.

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.sh. w związku z art. 362 § 1 pkt.5 ) k.s.h w związku z Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. podjętą w dniu 25 czerwca 2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się termin zakończenia realizacji programu nabywania akcji własnych Impexmetal S.A. w celu ich umorzenia, określony w § 1 Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A., z dnia 25 czerwca 2010 roku na dzień 30 czerwca 2011 roku

§ 2

Zmiana terminu zakończenia realizacji programu skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia ma odpowiednie zastosowanie do wszystkich pozostałych postanowień Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. podjętej w dniu 23 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 120 950 593 głosów, - przeciw było: 331 536 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się z dniem 17 czerwca 2010 roku Pana Roberta Skoczeń do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 5 RO
Piotr Szeliga - Prezes Zarządu
Jerzy Popławski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »