Reklama

IMPEXMET (IPX): Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku

Raport bieżący nr 15/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku.

Reklama

"UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano 98.640.234 ważne głosy z 98.640.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.518.867 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 121.367 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął.

"UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 12/2014 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano 98.640.234 ważne głosy z 98.640.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.640.234 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.641.234 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów,

3) wstrzymało się: 1 głos,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2013 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2013 rok obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.248.185 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 32.421 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 28.924 tys. zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.981 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.544 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów,

3) wstrzymało się: 1 głos,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów,

3) wstrzymało się: 1 głos,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.834.028 tys. zł,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 86.134 tys. zł,

- skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 82.089 tys. zł,

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84.827 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 98 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów,

3) wstrzymało się: 1 głos,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów,

3) wstrzymało się: 1 głos,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 1.001 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.

"Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 1.001 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.

"Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 1.001 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 1.001 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów,

3) wstrzymało się: 1 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.

Do punktu 13 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok, akcjonariusz zgłosił następujący projekt uchwały:

"Uchwała Nr __________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku za 2013 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

1/ Zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 32.420.896,16 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć i 16/100 złotych) przeznacza się na:

- wypłatę dywidendy w wysokości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) po 0,15 zł (piętnaście groszy) na akcję,

- zasilenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości 2.420.896,16 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 16/100 złotych),

2/ Określa się dzień dywidendy na 17.07.2014 roku.

3/ Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 17.08.2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 1 głos,

2) przeciw podjęciu uchwały: 97.292.212 głosów,

3) wstrzymało się: 1.349.021 głosów,

wobec czego uchwała o powyższej treści w głosowaniu jawnym nie została podjęta.

"Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku za 2013 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 32.420.896,16 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć 16/100 złotych) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały: 1.001 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Kalinę Wściubiak – Hankó do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 97.292.212 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 192.642 głosy,

3) wstrzymało się: 1.156.380 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Arkadiusza Krężla do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję. § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 97.292.212 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 193.642 głosy,

3) wstrzymało się: 1.155.380 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Szeligę do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 97.292.213 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 193.641 głosy,

3) wstrzymało się: 1.155.380 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 97.292.212 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 193.642 głosy,

3) wstrzymało się: 1.155.380 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Waldemara Zwierza do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 97.292.212 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 193.642 głosy,

3) wstrzymało się: 1.155.380 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 416 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

W § 18 ust. 2 dodaje się pkt 13) o brzmieniu:

13) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki”.

W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.583.630 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 57.604 głosy,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. W § 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.

z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. dodaje się ust. 3 o treści:

"Wykorzystanie nabytych akcji własnych na jeden z celów określonych

w niniejszej uchwale wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.”

2. W § 3 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.

z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. zmienia się brzmienie pkt. 7) na następujące:

7) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98.583.629 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 57.604 głosy,

3) wstrzymało się: 1 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 i 9 Rozporzadzenia


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-25Małgorzata IwanejkoPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »