Reklama

IMPEXMET (IPX): Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne

Reklama

Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 471 439 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 8/2015, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 1 kwietnia 2015 roku uzupełniony na wniosek akcjonariusza i przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego nr 11/2015 w dniu 9 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 471 439 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 471 439 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 438 ważne głosy z 115 471 438 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 2 000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2014 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2014 rok obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.369.343 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 59.224 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 59.940 tys. zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 59.940 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 55 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 469 439 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 2 000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 469 439 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 2 000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2014 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2014 rok, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.999.102 tys. zł,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 121.809 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 127.516 tys. zł,

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127.238 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.468 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 469 439 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 2 000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 469 439 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 2 000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 28 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 438 ważne głosy z 115 471 438 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 2 000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 2 001 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 2 001 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 2 001 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 25 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 2 001 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 2 001 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak- Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Karinie Wściubiak- Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,

3) wstrzymało się: 2 001 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie podziału zysku za 2014 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za 2014 rok w wysokości 59 223 804,34 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery 34/100 złotych) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 1 głosów,

3) wstrzymało się: 2 000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98 091 244 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 462 513 głosów,

3) wstrzymało się: 16 917 682 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Waldemara Zwierza ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98 091 244 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 462 513 głosów,

3) wstrzymało się: 16 917 682 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Damiana Pakulskiego do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98 091 244 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 464 513 głosów,

3) wstrzymało się: 16 915 682 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Tadeusza Pietkę do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 98 091 244 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 464 513 głosów,

3) wstrzymało się: 16 915 682 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),

- pozostałych członków Rady Nadzorczej – 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysięcy złotych),

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej Boryszew nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.

6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 115 063 529 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 407 909 głosów,

3) wstrzymało się: 1 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się brzmienie § 18 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki o treści dotychczasowej:

11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,

na następujące:

11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy KRS.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały: 99 065 529 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały: 16 405 910 głosów,

3) wstrzymało się: 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-28Małgorzata IwanejkoPrezes Zarządu
2015-04-28Jan WoźniakCzłonek Zarzadu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »