Reklama

IMPEXMET (IPX): Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 maja 2012 r. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 28 maja 2012 roku..

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla.

Reklama

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął.

"UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 7/2012 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.359.742 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 127.890 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Impexmetal S.A. za rok 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A.

za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2011 rok obejmujące:

- -sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.094.086 tys. zł

- -zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 56.356 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 51.645 tys. zł,

- -zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.715 tys. zł,

- -sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 643 tys. zł,

- -informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h.,uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje.

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 rok.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 rok obejmuje:

- -skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.671.847 tys. zł,

- -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 104.917 tys. zł,

- -skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 107.386 tys. zł,

- -skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43.053 tys. zł,

- -skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.773 tys. zł,

- -informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2011roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego :

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 6 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012

w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie : udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 56.356.238,84 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) przeznacza się w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

W głosowaniu jawnym oddano 123.529.042 ważne głosy z 123.529.042 akcji, co stanowi 61,76% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 105.400.000 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 17.000.000 głosów,

3) wstrzymało się - 1.129.042 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

"Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Szeligę do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 102.415.163 głosy,

2) przeciw podjęciu uchwały - 1.147.360 głosów,

3) wstrzymało się - 22.925.109 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

"Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

§ 24 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie :

"2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki."

W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały 104.367.207 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 22.120.423 głosy,

3) wstrzymało się - 2 głosy,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 RO
Małgorzata Iwanejko - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Impexmetal SA | Emitent | R. | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »