IMPEXMET (IPX): Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 6 czerwca 2011 r. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 6 czerwca 2011 r.

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S. A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla.

Reklama

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 15/2011 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 10 maja 2011 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2010 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2010 rok obejmujące:---

- -bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.098.582 tys. zł,

- -zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 42.712 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 38.687 tys. zł,

- -zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.216 tys. zł,

- -sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.175 tys. zł,

- -informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h.,uchwala się, co następuje

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2010 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje.

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2010 rok.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2010 rok obejmuje:

- -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 700.421 tys. zł,

- -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 71.316 tys. zł,

- -skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 65.611 tys. zł,

- -skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.096 tys. zł

- -skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.684 tys. zł,

- -informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Zarządu Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie :udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie : udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 17 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 42 711 534,40 (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści czterdzieści złote 40/100) złotych przeznacza się na:

-wypłatę dywidendy w wysokości 40.000.000,00zł ( czterdzieści milionów złotych), tj. po 0,20 złotego (dwadzieścia groszy) na jedną akcję,

-zasilenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości 2.711.534,40zł ( dwa miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote i czterdzieści groszy ).

2.Określa się dzień dywidendy na 29 czerwca 2011 roku.

3.Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104. 121. 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 103 943 426 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 178 183 głosy.

"Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki:

w § 5 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się następujący rodzaj działalności :

"- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów.

"Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie: w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Roberta Skoczeń do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 102 444 237 głosów, - przeciw było: 988 055 głosów, - wstrzymało się: 689 317 głosów.

"Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie: w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Małgorzatę Iwanejko do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 102 444 237 głosów, - przeciw było: 988 055 głosów, - wstrzymało się: 689 317 głosów.

"Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie: w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Waldemara Zwierza do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 102 444 237 głosów, - przeciw było: 988 055 głosów, - wstrzymało się: 689 317 głosów.

"Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie: w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 102 444 237 głosów, - przeciw było: 988 055 głosów, - wstrzymało się: 689 317 głosów.

"Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Impexmetal S.A.

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie: w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

§ 1

Powołuje się Pana Arkadiusza Krężla do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.".

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 102 444 237 głosów, - przeciw było: 988 055 głosów, - wstrzymało się: 689 317 głosów.

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 RO
Piotr Szeliga - Prezes Zarządu
Jerzy Popławski - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: uchwały | Emitent | Impexmetal SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »