Reklama

PELION (PEL): Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r._korekta

Raport bieżący nr 11/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W przekazanym w dniu 21 kwietnia 2015 roku raporcie nr 11/2015 popełniono oczywiste omyłki pisarskie, polegające na: niewłaściwym nazwaniu funkcji pełnionej przez członka Rady Nadzorczej, w miejscu ”Zastępcy Przewodniczącego” powinno być "Wiceprzewodniczącego” w uchwale nr 11 oraz pominięciu nagłówka zmienianego paragrafu uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r., w treści uchwały nr 22 w punkcie b) dopisany powinien być nagłówek w brzmieniu "§ 3. Prawo do objęcia akcji (opcja)”

Reklama

Prawidłowa treść raportu:

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2015 roku w Łodzi.

Uchwała nr 1:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064% kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym:

- bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 1.027.680.091,44 zł (jeden miliard dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści cztery grosze),

- rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 228.013.489,02 zł (dwieście dwadzieścia osiem milionów trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze).”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064% kapitału zakładowego, w tym 14.589.430 głosów za, przy braku głosów przeciw i 5.292 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym:

- bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 3.343.385.117,40 zł (trzy miliardy trzysta czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemnaście złotych czterdzieści groszy),

- rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 58.886.792,53 zł (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt trzy grosze).”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia podzielić zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w kwocie 228.013.489,02 zł (dwieście dwadzieścia osiem milionów trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze) w ten sposób, że:

a) kwota będąca iloczynem ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki, z wyłączeniem nabytych przez Spółkę akcji własnych, oraz kwoty 2 zł (dwa złote), stanowiącej wysokość dywidendy należnej za jedną akcję Spółki, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, przy czym dniem dywidendy jest dzień 4 maja 2015 r., zaś dniem wypłaty dywidendy – 20 maja 2015 r.;

b) pozostała część zysku przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.594.722 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Szwajcowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5, z zachowaniem trybu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 8.747.520 ważnych głosów z 6.321.120 akcji stanowiących 56,511 % kapitału zakładowego, w tym 8.744.949 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Molendzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6, z zachowaniem trybu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 11.520.203 ważnych głosów z 6.760.203 akcji stanowiących 60,436 % kapitału zakładowego, w tym 11.517.632 głosy za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Dauenhauerowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 r.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Ignacemu Przystalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8, z zachowaniem trybu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 14.478.222 ważnych głosów z 7.478.222 akcji stanowiących 66,855 % kapitału zakładowego, w tym 14.475.651 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Marioli Belinie – Prażmowskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 r.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064% kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela Panu Hubertowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Janowi Kalince z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Annie Biendarze z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 r.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.592.151 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2.571 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Huberta Janiszewskiego.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.199.689 głosów za, przy 373.953 głosach przeciw i 21.080 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 16:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Kalinkę.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.199.689 głosów za, przy 373.953 głosach przeciw i 21.080 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 17:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Tucharza.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.199.689 głosów za, przy 373.953 głosach przeciw i 21.080 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 18:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Biendarę.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.199.689 głosów za, przy 373.953 głosach przeciw i 21.080 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 19:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Leszczyńskiego.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.199.689 głosów za, przy 373.953 głosach przeciw i 21.080 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 20:

w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 12 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie

"§ 12.

1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. Spółka zapewnia udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formie:

a) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.594.722 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 21:

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia:

§ 1.

Umorzyć 39.861 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji własnych Spółki, na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w wykonaniu uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r. Umorzenie akcji Spółki nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2.

Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 79.722 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote) w drodze umorzenia akcji Spółki, wskazanych w § 1 powyżej.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie jego wysokości do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w § 1 powyżej.

§ 3.

W związku z dokonanym umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

a) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 6.

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 22.291.428 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych) i nie więcej niż 24.398.628 zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11.145.714 (jedenaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset czternaście) i nie więcej niż 12.199.314 (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja.”

b) § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 7.

1. Na kapitał zakładowy Spółki składają się akcje imienne w łącznej liczbie 1.773.300 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) oraz akcje na okaziciela w łącznej liczbie 9.372.414 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czternaście).”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 21 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 14.199.689 głosów za, przy 373.953 głosów przeciw i 21.080 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 22:

w sprawie zmiany uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich dla kadry zarządzającej grupy kapitałowej "PELION” S.A., emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, upoważniających do objęcia Akcji serii R, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, oraz zmian Statutu Spółki.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PELION” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich dla kadry zarządzającej grupy kapitałowej "PELION” S.A., emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, upoważniających do objęcia Akcji serii R, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, oraz zmian Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a) § 2 pkt 5 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. […]

2. […]

3. […]

4. […]

5. Niewykorzystane Warranty wygasają w dniu 31 grudnia 2022 r.”

b) § 3 pkt 2 zdanie 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3. Prawo do objęcia akcji (opcja)

"1. […]

2. […] Uczestnicy Programu uprawnieni są do objęcia Akcji nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od dnia, w którym nabycie prawa do realizacji opcji stało się ostateczne, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 22 oddano 14.594.722 ważnych głosów z 7.501.522 akcji stanowiących 67,064 % kapitału zakładowego, w tym 12.473.160 głosów za, przy 2.121.562 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-24Jacek DauenhauerWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »