Reklama

PELION (PEL): Uchwały podjęte przez ZWZ PGF S.A. w dniu 26 maja 2011 r. - raport 73

Raport bieżący nr 73/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 maja 2011 roku w Łodzi.

Uchwała nr 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010."

Reklama

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., w tym:

- bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 2.092.673.276,45 zł (dwa miliardy dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy),

- rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 84.168.286,86 zł. (osiemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy)."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., w tym:

- bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 2.339.196.354,22 zł (dwa miliardy trzysta trzydzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze),

- rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 70.663.423,69 zł (siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy)."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3a (w wersji poprawionej)

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., w tym:

- bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 2.339.196.354,22 zł (dwa miliardy trzysta trzydzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze),

- rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 71.671.401,93 zł (siedemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze)."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3a (w wersji poprawionej) oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2010 w kwocie 84.168.286,86 zł w ten sposób, że:

(a) kwota będąca iloczynem ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz kwoty 1,23 zł ( jeden złoty dwadzieścia trzy grosze), stanowiącej wysokość dywidendy należnej za jedną akcję Spółki, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, przy czym dniem dywidendy jest dzień 22 czerwca 2011 r., zaś dniem wypłaty dywidendy - 4 lipca 2011 r.;

(b) kwota 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych) przeznaczona zostanie na fundusz rezerwowy, utworzony na mocy uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, obejmujący środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych Spółki zgodnie z powołaną wyżej uchwałą;

(c) kwota 1.140.664,68 zł przeznaczona zostanie na pokrycie strat w latach ubiegłych;

(c) pozostała część zysku przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

2. Jednocześnie, w związku z treścią pkt 1 b) niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić pkt 6 uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"6. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu rezerwowego, na który przelana została część zysku za rok 2007, 2008 oraz 2010. W przypadku, gdy po upływie terminu wykupu, o którym mowa w pkt 2 lit. c), fundusz nie zostanie wyczerpany, środki te będą mogły być wykorzystane na wypłatę dywidendy zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 12.794.506 głosy za, 1.000.000 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Szwajcowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5, z zachowaniem trybu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 7.953.893 ważne głosy z 5.527.493 akcji stanowiących 44,97 % kapitału zakładowego, w tym 7.953.893 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Molendzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6, z zachowaniem trybu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 10.734.087 ważne głosy z 5.974.087 akcji stanowiących 48,61 % kapitału zakładowego, w tym 10.734.087 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Annie Biendarze z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7, z zachowaniem trybu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Ignacemu Przystalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8, z zachowaniem trybu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 13.678.006 ważnych głosów z 6.678.006 akcji stanowiących 54,33 % kapitału zakładowego, w tym 13.678.006 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Dauenhauerowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Janowi Kalince z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Cecylii Teresie Wiśniewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Huberta Janiszewskiego."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Kalinkę."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Tucharza."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 18

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Cecylię Teresę Wiśniewską."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 19

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Leszczyńskiego."

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 20

w sprawie zmiany Statutu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 12 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:

"§ 12.

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. Spółka zapewnia udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formie:

a) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, umożliwiającej w szczególności zabieranie głosu w dyskusji, kierowanie pytań, składanie wniosków formalnych, w tym sprzeciwów do protokołu oraz zgłaszanie projektów uchwał;

c) wykonywanie prawa głosu - osobiście lub przez pełnomocnika - przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, niezależnie od trybu głosowania.

5. Sposób i wymogi techniczne realizacji obowiązku Spółki, określonego w ust. 4, określa szczegółowo uchwała Zarządu Spółki. W uchwale powyższej Zarząd ustali wyłącznie takie wymogi i ograniczenia wiążące Akcjonariuszy realizujących uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu w formie określonej w ust. 4, które będą niezbędne do ich identyfikacji oraz do zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 21

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że dodaje się w Regulaminie pkt VIII w następującym brzemieniu:

"VIII. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 21.

1. Akcjonariusz, jego pełnomocnik lub pełnomocnicy mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej po wcześniejszym dostarczeniu Spółce pisemnej informacji o adresie poczty elektronicznej, na który Spółka prześle dane, których użycie będzie uprawniało do przyłączenia się do komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem szczegółowej procedury tej formy udziału w zgromadzeniu, określonej uchwałą Zarządu Spółki, podjętą na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki.

2. Brak takiej informacji lub niespełnienie innych niezbędnych procedur identyfikacji przewidzianych w uchwale Zarządu, o której mowa w ust. 1, będzie przyczyną niedopuszczenia akcjonariusza, pełnomocnika lub pełnomocników do udziału w Walnym Zgromadzeniu."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 21 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.794.506 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 22

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,

obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia:

§ 1.

Umarza się 168.141 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści jeden) akcje własne Spółki, na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w wykonaniu uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. Umorzenie akcji Spółki nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2.

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 336.282 zł (trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote) w drodze umorzenia akcji Spółki, wskazanych w § 1 powyżej.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie jego wysokości do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w § 1 powyżej.

§ 3.

W związku z dokonanym umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

a) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 6.

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 24.245.396 zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) i nie więcej niż 26.176.996 zł (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 12.122.698 (dwanaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) i nie więcej niż 13.088.498 (trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja."

b) § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 7.

"1. Na kapitał zakładowy Spółki składają się akcje imienne w łącznej liczbie 1.773.300 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) oraz akcje na okaziciela w łącznej liczbie 10.349.398 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem)."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 22 oddano 13.794.506 ważnych głosów z 6.701.306 akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego, w tym 13.790.506 głosy za, 4.000 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Jacek Dauenhauer - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | Emitent | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »