Reklama

MEDIATEL (MTL): Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r - raport 25

Raport bieżący nr 25/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7), 8), i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie) Zarząd spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości:

1. treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 8 czerwca 2011 r.,

2. informację o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;

3. informację o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad ZWZ, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. Karola Kucha

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mediatel S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2010, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2010, a także sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2010, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2010.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., na które składają się między innymi:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 42.816.582,38 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i 38/100),

b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: 32.813.031,11 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy trzydzieści jeden złotych i 11/100),

c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 95.001,76 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy jeden złotych i 76/100),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.813.031,11 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy trzydzieści jeden złotych i 11/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., na które składają się między innymi:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 38.904.339,63 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i 63/100),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: 36.005.559,04 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 04/100),

c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.046.606,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześć złotych),

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2010r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36.930.380,63 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych i 63/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić złożone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Mediatel S.A. za rok 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010r.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kubitowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 6.902.095, głosów przeciw 100.000, głosów wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010r.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Janisiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010r.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Iwonie Rytel z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 6.902.095, głosów przeciw 100.000, głosów wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010r.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Janisiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Łolikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Albertowi Kuźmiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kubitowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010r.

§1

Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Michalikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Mediatel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty Spółki wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w następujący sposób: całość straty netto w kwocie 32.813.031,11 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy trzydzieści jeden i 11/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 7.002.095, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§1

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 pkt. 6 oraz § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu Mediatel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję następujące osoby:

Zbigniewa Kazimierczaka

Piotra Nadolskiego

Krzysztofa Urbańskiego

Marcina Łolika

Alberta Kuźmicza

Jarosława Michalika

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 6.547.970, głosów przeciw nie oddano i głosów wstrzymujących się oddano 454.125.

UCHWAŁA NR 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia, zmienić Statut Spółki w ten sposób iż:

§ 7b. Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 7b.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 8 czerwca 2013 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.362.377 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki.

2. Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały upoważniony jest do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 8 czerwca 2013 roku, w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do:

(a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

(b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w 

ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.

6. Zarząd jest upoważniony do zawierania umów o rejestrację instrumentów finansowych, które są emitowane przez Spółkę, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych."

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§2

Zmiana Statutu Spółki, polegająca na rozszerzeniu uprawnienia dla Zarządu o umocowanie do emisji warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru, o treści wskazanej w § 1, podejmowana jest dla zapewnienia Zarządowi Spółki sprawnego instrumentu służącego podwyższeniu kapitału zakładowego, co w warunkach szybko zmieniającej się koniunktury gospodarczej zwiększy elastyczność zarządzania finansami spółki oraz umożliwi finansowanie inwestycji i nakładów kapitałowych, planowanych przez Spółkę.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 6.444.125, głosów przeciw oddano 557.970, głosów wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach wprowadzonych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7.002.095 akcji, to jest 77,09 % kapitału zakładowego, oddano 7.002.095 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 6.444.125, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 557.970.

Stosownie do § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, Zarząd Spółki informuje, że przyjmując porządek obrad w brzmieniu określonym w Uchwale Nr 3, ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad, proponowanego przez Zarząd Spółki w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, dotyczącego Wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Jednocześnie, stosownie do § 38 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia, Zarząd Spółki informuje, że zostały zgłoszone sprzeciwy do następujących uchwał nr: 9,11.
Mirosław Janisiewicz - Prezes Zarządu
Marek Nowakowski - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | Mediatel SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »