ZEG (ZEG): Uchwały podjęte przez ZWZA - raport 13

Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w Tychach przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 maja 2001r.:

Uchwała Nr 1/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

ZEG SA oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA zatwierdza :

Reklama

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku,

b) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2000 zawierające w szczególności :

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 38.237.939,29 zł ( słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy ),

- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 231.993,45 zł

( słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści pięć groszy ).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG SA za rok obrotowy 2000

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 1 i paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA zatwierdza :

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG SA w 2000 roku,

b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZEG SA za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 roku zawierające w szczególności :

- skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ZEG SA sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 39.366.303,39 zł ( słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy ),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 130.093,96 zł ( słownie: sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy ).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : podziału zysku za rok 2000.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2000 w wysokości 231.993,45 zł ( słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści pięć groszy ) na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Bywalcowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA udziela Panu Andrzejowi Bywalcowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu i jednocześnie Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 16 grudnia do 31 grudnia 2000 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : udzielenia Pani Stanisławie Hofman Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA udziela Pani Stanisławie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : udzielenia Panu Tadeuszowi Piskorskiemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA udziela Panu Tadeuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Radoniowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA udziela Panu Andrzejowi Radoniowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu i jednocześnie Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 lutego do 15 grudnia 2000 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : zatwierdzenia wyboru Pana Henryka Gawrońskiego na członka Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA zatwierdza wybór Pana Henryka Gawrońskiego na członka Rady Nadzorczej, dokonany na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 15/IV/2000 z dnia 7 lipca 2000 r. w trybie paragrafu 17 ust. 3 Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : udzielenia Panu Michałowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA, przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2000 udziela Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : udzielenia Panu Wojciechowi Stelmachowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA, przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2000 udziela Panu Wojciechowi Stelmachowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : udzielenia Pani Wandzie Gregorczuk członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA, przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2000 udziela Pani Wandzie Gregorczuk absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : udzielenia Panu Mikołajowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA, przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2000 udziela Panu Mikołajowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Lachowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA udziela Panu Henrykowi Lachowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 7 lipca 2000 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Gawrońskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA udziela Panu Henrykowi Gawrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 7 lipca do 31 grudnia 2000 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : zmian w Statucie Spółki.

I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ?ZEG" SA działając na podstawie art. 430 paragraf 1 oraz art. 623 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki ZEG SA :

1. W paragrafie 4 słowa " Kodeksu Handlowego "

zamienia się słowami "Kodeksu Spółek Handlowych".

2. Dotychczasową treść paragrafu 6

"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1) produkcja urządzeń aparatury elektronicznej i automatyki, głównie dla potrzeb górnictwa i energetyki ,

2) produkcja urządzeń elektronicznych ogólnego zastosowania,

3) prace projektowo-konstrukcyjne i wdrożeniowe oraz działalność kooperacyjna w powyższym zakresie,

4) działalność handlowa ( w tym: handel krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i zbytu wyrobów własnych, powierzonych i produktów wymiany oraz importu; prowadzenie własnej sieci punktów handlowych; współpraca z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie produkcji i osiągnięć myśli naukowo -technicznej),

5) działalność usługowa ( w tym: działalność montażowa, kompletacyjna i serwisowa urządzeń własnych i powierzonych; doradztwo i opracowywanie ekspertyz technicznych).

6) świadczenie usług teleinformatycznych i telekomunikacyjnych - po uzyskaniu koniecznych zezwoleń wymaganych przepisami prawa,

7) produkcja i sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usług w tym zakresie,

8) obrót wierzytelnościami i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami."

skreśla się i otrzymuje ona nowe brzmienie

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzywa sztucznego (25.24.Z)

2. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z)

3. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z)

4. Produkcja narzędzi (28.62.Z)

5. Produkcja pojemników metalowych (28.71.Z)

6. Produkcja opakowań z metali lekkich (28.72.Z)

7. Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn (28.74.Z)

8. Produkcja wyrobów metalowych pozostała (28.75.B)

9. Produkcja maszyn biurowych (30.01.Z)

10. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania danych (30.02.Z)

11. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej (31.20.A)

12. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyjątkiem działalności usługowej (31.10.A)

13. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (31.20.B)

14. Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (31.50.Z)

15. Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyjątkiem działalności usługowej (31.62.A)

16. Działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw, i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego (31.62.B)

17. Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i

telegrafii przewodowej z wyjątkiem działalności usługowej (32.20.A)

18. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia z wyjątkiem działalności usługowej (33.20.A)

19. Działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych (33.20.B)

20. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (33.30.Z)

21. Produkcja mebli biurowych i sklepowych pozostała (36.12.Z)

22. Wykonywanie instalacji elektrycznej budynków i budowli (45.31.A)

23. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (45.31.B)

24. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (45.31.D)

25. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (45.34.Z)

26. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z)

27. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (32.30.B)

28. Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (34.30.A)

29. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A)

30. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (52.63.Z)

31. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z)

32. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G)

33. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A)

34. Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, z wyjątkiem działalności usługowej (29.52.A)

35. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (29.52.B)

36. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (31.10.B)

37. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych :

rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (45.21.D)

38. Pozostałe usługi telekomunikacyjne (64.20.G)

39. Badania i analizy techniczne (74.30.Z)

40.Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii

elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych ?przesyłowych (45.21.C)

41. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (52.48.A)

42. Transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C)

43. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z)

44. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z)

45. Działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z)

46. Przetwarzanie danych (72.30.Z)

47. Działalność związana z bazami danych (72.40.Z)

48. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z)

49. Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)

50. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z)

51. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (67.13.Z)

52. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z)

53. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (51.52.Z)

54. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z)

55. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (51.57.Z)

56. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A)

57. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (51.70.B)

58. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20.A)

59. Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi (50.20.B)

60. Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12.Z)

61. Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej (32.30.A)

62. Produkcja zegarów i zegarków (33.50.Z)

63. Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (32.10.Z)

64. Produkcja opakowań drewnianych (20.40.Z)

65. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (29.24.A)

66. Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia (80.42.Z)

3. W paragrafie 7 ust. 1 słowa " Kapitał akcyjny"

zamienia się słowami " Kapitał zakładowy".

4. W paragrafie 7 ust. 2 słowa " kapitale akcyjnym"

zamienia się słowami " kapitale zakładowym".

5. Paragraf 11 skreśla się w całości.

6. Tytuł rozdziału IV Statutu o treści " WŁADZE SPÓŁKI"

otrzymuje nowe brzmienie "ORGANY SPÓŁKI".

7. W paragrafie 12 słowa " Władzami Spółki"

zamienia się słowami Organami Spółki".

8. Dotychczasową treść paragrafu 13 ust.1

"1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. "

skreśla się i otrzymuje ona nowe brzmienie

"1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata."

9. Dotychczasową treść paragrafu 17 ust.1

"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata."

skreśla się i otrzymuje ona nowe brzmienie

"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata."

10. Dotychczasową treść paragrafu 17 ust.3

"3.W przypadku gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje na skutek rezygnacji lub innych przyczyn losowych Rada Nadzorcza może wybrać w to miejsce nowego członka Rady. Wybrany w ten sposób członek Rady Nadzorczej musi być przedstawiony do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. "

skreśla się i otrzymuje ona nowe brzmienie

"3. W przypadku gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje na skutek rezygnacji lub śmierci Rada Nadzorcza może wybrać w to miejsce nowego członka Rady. W tym trybie można powołać tylko jednego członka Rady Nadzorczej."

11. Dotychczasową treść paragrafu 20 ust. 4

"4. Dla załatwienia spraw nagłych dopuszcza się możliwość podejmowania decyzji i uchwał w trybie obiegowym, tj. na podstawie pisemnego głosowania przez członków Rady Nadzorczej."

skreśla się i otrzymuje ona nowe brzmienie

"4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

12. Dotychczasową treść paragrafu 21 ust. 2 pkt. 1

"1)badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,"

skreśla się i otrzymuje ona nowe brzmienie

"1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,"

13. Dotychczasową treść paragrafu 21 ust. 2 pkt. 2

"2)badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,"

skreśla się i otrzymuje ona nowe brzmienie

"2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,"

14. W paragrafie 21 w ust. 2 skreśla się pkt. 8

15. W paragrafie 23 ust. 3 słowa "kapitału akcyjnego" zamienia się słowami "kapitału zakładowego".

16. W paragrafie 24 ust. 3 słowa "kapitału akcyjnego" zamienia się słowami "kapitału zakładowego".

17. W paragrafie 30 ust 1 :

a) dotychczasową treść pkt 1

"1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki , bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,"

skreśla się i otrzymuje ona nowe brzmienie

"1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,"

b) dotychczasową treść pkt 3

"3)kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,"

skreśla się i otrzymuje ona nowe brzmienie

"3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,"

c) w pkt. 4 słowo "przedsiębiorstwa" zamienia się na słowo "działalności",

d) w pkt. 6 słowa "kapitału akcyjnego" zamienia się na słowa "kapitału zakładowego",

e) dotychczasową treść pkt 10

"10)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,"

skreśla się i otrzymuje ona nowe brzmienie

"10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,"

f) skreśla się pkt 13

g) dodaje się nowy pkt 16 o treści

"16) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości",

18. W paragrafie 30 w ust 2 słowa "kodeksie handlowym " zamienia się słowami " Kodeksie Spółek Handlowych".

19. W paragrafie 31 słowo "przedsiębiorstwa" zamienia się na słowo "działalności".

20. W paragrafie 34 :

a) dotychczasową treść pkt. 1

"1) kapitał akcyjny,"

skreśla się i otrzymuje ona nowe brzmienie

"1) kapitał zakładowy,"

b) skreśla się pkt 4.

21. W paragrafie 35 słowa

" bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat"

skreśla się i w to miejsce wpisuje się słowa "sprawozdanie finansowe".

II. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ?ZEG" SA działając na podstawie art. 430 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 16/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Tychach z dnia 24 maja 2001 roku

W sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

1.Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki i stosowną opinią Rady Nadzorczej wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości ( prawa wieczystego użytkowania gruntu ) należących do Spółki położonej przy ul. Brzozowej w Tychach obejmującej następujące działki :

nr 1048/44 o powierzchni 205 m2

nr 1051/44 o powierzchni 612 m2

dla których urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Tychach księga wieczysta KW 12055.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych czynności w celu sprzedaży wymienionej w pkt 1 nieruchomości ( prawa wieczystego użytkowania gruntu ).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »