Reklama

SELENAFM (SEL): Uchwały podjęte przez ZWZA Selena FM SA w dniu 27 05 2019 - raport 23

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał jakie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 27 maja 2019 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań.

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Reklama

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Anny Kozłowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Anna Mazur,

- Marcin Kubrycht

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą

a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2018.

17. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

20. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

21. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018), w skład którego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 491.565.221,17 zł (czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych siedemnaście groszy),

2. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) wykazujący zysk netto w wysokości 30.515.542,40 zł (trzydzieści milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy),

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 13.889.342,40 zł (trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy),

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.290.564,75 zł (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy),

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok obrotowy kończący się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selena sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018), w skład którego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 795.239.205,41 zł (siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięć złotych czterdzieści jeden groszy),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) wykazujący zysk netto w wysokości 26.661.355,28 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy),

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 15.790.879,63 zł (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze),

4. skonsolidowany sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.543.696,27 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia siedem groszy),

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie podziału zysku za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) i wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) w wysokości 30.515.542,40 zł (trzydzieści milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy), w następujący sposób:

1) wypłacić dywidendę w wysokości 60 groszy na jedną akcję, tj. przeznaczyć łączną kwotę na wypłatę dywidendy w wysokości 13.700.400,00 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy czterysta złotych),

2) na kapitał zapasowy Spółki przeznaczyć kwotę w wysokości 16.815.142,40 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset piętnaście tysięcy sto czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

1) dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 3 czerwca 2019 roku.

2) dzień wypłaty dywidendy na 7 czerwca 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 1.835.572, głosów "przeciw” 21.724.000, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie podziału zysku za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) i wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) w wysokości 30.515.542,40 zł (trzydzieści milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy), w następujący sposób:

1) wypłacić dywidendę w wysokości 30 groszy na jedną akcję, tj. przeznaczyć łączną kwotę na wypłatę dywidendy w wysokości 6.850.200,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych)

2) na kapitał zapasowy Spółki przeznaczyć kwotę w wysokości 23.665.342,40 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

1) dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 3 czerwca 2019 roku.

2) dzień wypłaty dywidendy na 7 czerwca 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 21.724.000, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 1.835.572.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Jean-Noël Fourel’owi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia piątego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (05.01.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Jean-Noël Fourel’owi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia piątego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (05.01.2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Agacie Gładysz-Stańczyk z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia dziewiętnastego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (19.12.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Agacie Gładysz-Stańczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia piętnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (15.06.2018) oraz obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia szesnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (16.06.2018) do dnia dziewiętnastego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (19.12.2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Elżbiecie Korczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia dwudziestego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (20.11.2018) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Elżbiecie Korczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia dwudziestego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (20.11.2018) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Marcinowi Macewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia piątego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (05.12.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Marcinowi Macewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia piętnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (15.06.2018) oraz obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia szesnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (16.06.2018) do dnia piątego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (05.12.2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Hubertowi Rozpędkowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia piętnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (15.06.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia piętnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (15.06.2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Arturowi Ryglowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia dziewiętnastego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (19.12.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Arturowi Ryglowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia dziewiętnastego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (19.12.2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Borysławowi Czyżakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Borysławowi Czyżakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Knaflewskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Knaflewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Krämerowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Krämerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marlenie Łubieszko-Siewruk z wykonania przez nią obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marlenie Łubieszko-Siewruk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów "za” 23.559.572, głosów "przeciw” 0, głosów "wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Olszańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzi

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »