Reklama

ULMA (ULM): Uchwały podjęte przez ZWZA ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2012 r. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2012
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Zuzannę Zakrzewska - Brzuchalską.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

Reklama

UCHWAŁA NR 2

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.

c) podziału zysku Spółki za rok 2011, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2011, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;

e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w 2011 r.

f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011;

g) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2011.

6. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 3

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 zawierające:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 525.128.468,79 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt dziewięć gr.),

b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód i zysk netto w kwocie 51.279.620,02 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i dwa gr.),

c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.931.744,66 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt sześć gr.),

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15.505.131,31 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset pięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i trzydzieści jeden gr.),

e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 4

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 5

1. Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 20.023.957,92 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczona zostanie do wypłaty akcjonariuszom Spółki w formie dywidendy (tj. w kwocie 3,81 zł [słownie: trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy] brutto za jedną akcję. Pozostała część zysku Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 31.255.662,10 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy) zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Na podstawie uchwały Zarządu nr 5/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w roku obrotowym 2011 w kwocie 6.043.976,80 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. po 1,15 zł (słownie: jeden złoty i piętnaście groszy) brutto na jedną akcję, pozostała do wypłaty część dywidendy za rok obrotowy 2011 wynosi 13.979.981,12 zł (słownie trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i dwanaście groszy), tj. po 2,66 zł (słownie: dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) brutto na jedną akcję.

3. Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym ustala dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy) na dzień 21 sierpnia 2012 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2012 r.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 6

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ustawy o rachunkowości w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy ULMA Construccion Polska za 2011 rok Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:

i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 507.740.824,14 zł (słownie: pięćset siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złotych i czternaście gr.),

ii. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 50.824.311,03 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta jedenaście złotych i trzy gr.) i zysk netto w kwocie 49.348.663,26 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia sześć gr.),

iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.476.435,67 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt siedem gr.),

iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 15.390.855,11 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i jedenaście gr.),

v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 7

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 8

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z §23 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 9

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kozłowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 10

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 11

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga Aguirre - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 12

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 13

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 14

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aitor Ayastuy Ayastuy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 15

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Lourdes Urzelai Ugarte - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 16

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ernesto Julian Maestre Escudero - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 17

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA 18

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Felix Esperesate Gutierrez - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA 19

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Alwasiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

Załączniki:

Plik;Opis

SPRAWOZDANIE_ZARZĄDU_ULMA_2011.pdf;Sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2011 r.

Sprawozdanie_ZARZĄDU_GRUPA_2011.pdf;Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.

SPR2011.pdf;Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.


Andrzej Kozłowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »