Reklama

CORMAY (CRM): Uchwały podjęte w dniu 21 lutego 2014 r. na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZ CORMAY S.A. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 21 lutego 2014 roku przez wznowione po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (numeracja zgodna z aktem notarialnym):

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Reklama

§ 1

Na podstawie § 17 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1) Piotr Orczykowski;

2) Tadeusz Tuora.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.046.763 (siedemnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji, to jest z 53,30 % (pięćdziesiąt trzy i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.046.763 (siedemnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 17.046.763 (siedemnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru -11 kwietnia 2014 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej PZ Cormay S.A.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.046.763 (siedemnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji, to jest z 53,50 % (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt setnych) kapitału zakładowego, oddano 17.046.763 (siedemnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 17.046.763 (siedemnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art.430, 431, 432, 433 oraz 436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,- zł (jeden złoty) oraz nie większą niż 10.620.659 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) akcji oraz nie więcej niż 10.620.659 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.

2. Emisja akcji serii K nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

§ 2.

1. Akcje serii K zostaną pokryte wyłącznie gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K.

3. Obejmujący akcje zobowiązani będą do jednorazowej wpłaty ceny emisyjnej w całości przed dokonaniem przydziału akcji.

§ 3.

Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2014 roku, tj. za cały rok obrotowy 2014, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

§ 4.

1. Ustala się dzień 20 maja 2014 r. jako dzień prawa poboru akcji serii K w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii K w taki sposób, iż za każdą posiadaną akcję Spółki, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru akcji serii K. Liczbę pojedynczych praw poboru uprawniającą do objęcia jednej akcji serii K stanowi iloraz wszystkich praw poboru oraz wszystkich oferowanych akcji serii K. ---------

3. Przydział akcji serii K w wyniku wykonania prawa poboru, w ramach ważnego złożonego zapisu na akcje serii K, będzie następował w taki sposób, iż liczba praw poboru posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy zostanie pomnożona przez liczbę akcji serii K, do której objęcia uprawniać będzie jedno prawo poboru akcji serii K. Otrzymana w ten sposób liczba akcji serii K zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczy całkowitej.

4. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K, praw poboru akcji serii K oraz praw do akcji serii K, o ile Zarząd zdecyduje, że notowanie praw do akcji serii jest zasadne, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz że akcje serii K, prawa poboru akcji serii K oraz ewentualnie prawa do akcji serii K będą miały postać zdematerializowaną.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków wraz z prospektem emisyjnym Spółki do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K, praw poboru akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podpisania właściwej umowy i rejestracji akcji serii K, praw poboru akcji serii K oraz praw do akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału akcji serii K, a w szczególności do:

1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K;

2) określenia daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii K;

3) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii K oraz dokonania przydziału, jak również ustalenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii K, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych;

4) dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji serii K.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do odstąpienia od wykonania niniejszej uchwały oraz zawieszenia jej wykonania w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli w przekonaniu Zarządu takie działanie będzie uzasadnione. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może ustalić nowy termin realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia emisji akcji serii K.

§ 7.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K zostanie dokonane niezależnie od liczby akcji objętych w granicach określonych w § 1 ust. 1.

§ 8.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 31.861.978 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) oraz nie więcej niż 42.482.636 zł (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 31.861.978 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz nie więcej niż 42.482.636 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden).

2a. Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy).

2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).

2c. Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście).

2d. Akcje serii E w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów).

2e. Akcje serii F w ilości 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony).

2f. Akcje serii G w ilości 4.000.000 (cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony).

2g. Akcje serii H w ilości 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy).

2h. Akcje serii I w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 200.000 (dwieście tysięcy).

2i. Akcje serii J w ilości 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy).

2j. Akcje serii K w ilości nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.620.659 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach odpowiednio od 1 (jeden) do 10.620.659 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć).

3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej.

4. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w następujący sposób:

a) kapitał zakładowy w wysokości 219.610 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset dziesięć) złotych, jako wartość wnoszonych do spółki 98,5 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięć dziesiątych procenta) udziałów w spółce białoruskiej KORMEJ – DIANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku oraz 100 % (sto procent) akcji rosyjskiej spółki KORMIEJ RUSŁAND Spółka Akcyjna Zamknięta z siedzibą w Moskwie, zgodnie z art. 309 § 4 kodeksu spółek handlowych, zostaje pokryty przed zarejestrowaniem spółki,

b) kapitał zakładowy w wysokości 6.662.551 zł ( sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) jako wartość wnoszonego do spółki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY w Lublinie, z wyłączeniem praw i zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY z siedzibą w Lublinie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz praw z rejestracji wyrobów medycznych i podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby medyczne w trybie ustawy o wyrobach medycznych, zostanie pokryty z dniem 31.12.2006r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku).

5. Założycielem spółki jest Cormay Aktiengesellschaft z siedzibą w Vaduz.”

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zgodnie z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

b) złożenia wniosku o rejestrację zmiany statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki będą miały moc obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.046.763 (siedemnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji, to jest z 53,50% (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 17.046.763 (siedemnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 15.818.666 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów, przeciwko uchwale zero głosów oraz 1.228.097 (jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej PZ Cormay S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1500,

zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie,

b) Członek Rady Nadzorczej otrzymuje każdorazowo wynagrodzenie w wysokości 750, zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto za uczestnictwo w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej,

c) Członek Rady Nadzorczej otrzymuje każdorazowo wynagrodzenie w wysokości 1000,- zł (jeden tysiąc złotych) brutto za uczestnictwo w jednym posiedzeniu Komitetu Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zasady wynagradzania określone w § 1 obowiązują od dnia 1 lutego 2014 r.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.046.763 (siedemnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji, to jest z 53,50 % (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.046.763 (siedemnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 17.024.763 (siedemnaście milionów dwadzieścia cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale zero głosów oraz 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) głosów wstrzymujących się.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-21Tomasz TuoraPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »