Reklama

CORMAY (CRM): Uchwały podjęte w dniu NWZA Spółki w dniu 26 sierpnia 2014 roku. - raport 66

Raport bieżący nr 66/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PZ Cormay S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się NWZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 30 lipca 2014 roku (raport bieżący 55/2014). Na NWZA podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.901.067 (czternaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 0 (zero) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 4.075.679 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 18.976.746 akcji (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1). Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2). Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3). Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4). Przyjęcie porządku obrad.

5). Uchylenie uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej oraz określenie liczby członków Rady Nadzorczej.

6). Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, w tym uchylenie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 r.

7). Podjęcie uchwały rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

8). Wolne wnioski.

9). Zamknięcie obrad.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się..

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej oraz określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 6 (sześć) osób.

3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.901.067 (czternaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 0 (zero) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 4.075.679 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć).

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 18 czerwca 2014 r.

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.701.067 (trzynaście milionów siedemset jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 0 (zero) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 5.275.679 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć).

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Włodzimierza Jaworskiego.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.902.064 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 59,325% (pięćdziesiąt dziewięć i trzysta dwadzieścia pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.902.064 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.625.067 (czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 276.000 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy).

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 6, sprzeciw został zaprotokołowany.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pawła Nowaka.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.902.064 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 59,325% (pięćdziesiąt dziewięć i trzysta dwadzieścia pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.902.064 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.625.067 (czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 276.000 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy).

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 7, sprzeciw został zaprotokołowany.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Radosława Rejmana.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.902.064 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 59,325% (pięćdziesiąt dziewięć i trzysta dwadzieścia pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.902.064 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.625.067 (czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 276.000 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy).

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 8, sprzeciw został zaprotokołowany.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Marka Warzechy.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.153.653 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 10, sprzeciw został zaprotokołowany.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Janusza Koczyka.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.153.653 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 11, sprzeciw został zaprotokołowany.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Piotra Augustyniaka.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.153.653 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 12, sprzeciw został zaprotokołowany.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Adama Jana Jankowskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.153.653 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 13, sprzeciw został zaprotokołowany.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Stefana Grzywnowicza.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.153.653 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 14, sprzeciw został zaprotokołowany.

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Wojciecha Wrony.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.153.653 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).

Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 15, sprzeciw został zaprotokołowany.

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

1.Na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.901.067 (czternaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 0 (zero) głosów i głosów wstrzymujących się oddano 4.075.679 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-26Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2014-08-26Wojciech SuchowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »