ROPCZYCE (RPC): Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w dniu 14 października 2016 r., sprzeciwy zgłoszone do protokołu z tego Walnego Zgromadzenia oraz okoliczności dotyczące braku możliwości wykonywania prawa głosu z akcji Spółki przez ZM Invest S.A. - raport 49

Raport bieżący nr 49/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym ("Walne Zgromadzenie”) wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Reklama

Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że z uwagi na naruszenie obowiązków związanych ze znacznymi pakietami akcji spółek publicznych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, akcjonariusz Spółki – spółka pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest”) utracił możliwość wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji Spółki. Powyższą okoliczność – po otrzymaniu pisma od Departamentu Nadzoru Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego – Zarząd Spółki ustalił w oparciu o opinię prawną sporządzoną przez uznanych ekspertów z zakresu prawa rynku kapitałowego. Ponadto w dniu 13 października 2016 r. Spółka wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, z powództwem o ustalenie, że m. in. ZM Invest nie może wykonywać prawa głosu z akcji Spółki.

W konsekwencji ZM Invest nie była uprawniona do wykonywania prawa głosu z żadnej akcji Spółki w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące sprzeciwy do określonych uchwał:

1) pełnomocnik spółki pod firmą ZM Invest zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały nr 1;

2) pełnomocnik Michała Moskwy zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały nr 2.

Dodatkowo po powzięciu uchwał Walnego Zgromadzenia o numerach od 2 do 7 pełnomocnik

ZM Invest zażądał zaprotokołowania sprzeciwu wobec uniemożliwienia wykonywania prawa głosu przez tego akcjonariusza Spółki.

Ponadto Zarząd informuje, iż odstąpiono od podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwagi na niepowzięcie w trakcie Walnego Zgromadzenia żadnej uchwały zmieniającej postanowienia Statutu Spółki.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.10.2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13,72% kapitału zakładowego Spółki. "Za” oddano 451.124 głosów; "przeciw” oddano 228.280 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 15.856.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.10.2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

3) Sporządzenie listy obecności;

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

6) Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości;

7) Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” S.A. ze spółką zależną ZM Service Sp. z o.o.;

8) Powzięcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;

9) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 466.985 akcji, co stanowi 9.22 % kapitału zakładowego Spółki. "Za” oddano 407.248 głosów; "przeciw” oddano 5 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 59.732.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.10.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości położonej w miejscowości Gliwice, województwo śląskie, obręb Nowe Gliwice, będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A., obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowo-usługowe:

działkę nr 226 (dwieście dwadzieścia sześć), nr 227 (dwieście dwadzieścia siedem), nr 228 (dwieście dwadzieścia osiem), zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place, o łącznej powierzchni działek 3,2196 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Gliwice województwa śląskiego, obręb: Nowe Gliwice, objętych księgami wieczystymi: KW Nr GL1G/00081360/9 dla działki nr 226 oraz GL1G/00018750/8 dla działek nr 227 i 228, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Gliwicach;

§ 2

1) Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

2) Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.

3) W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za” oddano 466.980 głosów; "przeciw” oddano 0 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 228.280.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.10.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości Żmigród, województwo dolnośląskie, ul. Przemysłowa 2, będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A. obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe:

działkę nr 4/9 (cztery łamane przez dziewięć), działkę nr 4/24 (cztery łamane przez dwadzieścia cztery), działkę nr 4/16 (cztery łamane przez szesnaście), działkę 4/17 (cztery łamane przez siedemnaście) – wszystkie wymienione działki w całości, a także:

działkę nr 4/5 (cztery łamane przez pięć), działkę nr 4/10 (cztery łamane przez dziesięć), działkę nr 4/11 (cztery łamane przez jedenaście) – wszystkie wymienione działki w udziale 1/3, zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place, o łącznej powierzchni działek 8,0228ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Żmigród województwa dolnośląskiego, ul. Przemysłowa 2, objętych księgami wieczystymi: WR1W/00036887/2 dla działek: nr 4/9, nr 4/16, 4/17 i nr 4/24, WR1W/00036886/5 dla działek: nr 4/10 i 4/11 oraz WR1W/00036652/6 dla działki: nr 4/5, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żmigrodzie.

§ 2

1. Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

2. Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.

3. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 4 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za” oddano 466.980 głosów; "przeciw” oddano 0 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 228.280.

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.10.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości Ropczyce będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A., obejmujących następujące działki stanowiące tereny przemysłowe:

nr 2982/3 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez trzy) (KW Nr RZ1R/00048247/1), nr 2982/6 - (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez sześć) (KW Nr RZ1R/00048250/5), nr 2982/8 - (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez osiem) (KW Nr RZ1R/00048252/9), 2235/2 (dwadzieścia dwa trzydzieści pięć łamane przez dwa) (KW Nr RZ1R/00048256/7), nr 2982/5 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez pięć) (KW Nr RZ1R/00048249/5), nr 2982/13 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez trzynaście) (KW Nr RZ1R/00052683/3), o łącznej powierzchni działek 6,5278 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Ropczyce, województwa podkarpackiego.

§ 2

1. Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

2. Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.

3. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za” oddano 466.980 głosów; "przeciw” oddano 0 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 228.280.

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.10.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości Chrzanów będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A., obejmujących następujące działki stanowiące tereny przemysłowe o oznaczeniu "Ba”:

a/ nr 829/200 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście), nr 829/207 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście siedem), nr 829/223 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście dwadzieścia trzy), nr 829/225 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście dwadzieścia pięć), nr 829/232 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści dwa), nr 829/236 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści sześć), zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place o łącznej powierzchni działek 5,8213 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Chrzanów województwa małopolskiego, obręb: Kościelec, objętej księgą wieczystą KW Nr KR1C/00048679/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie.

b/ nr 829/233 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści trzy) o powierzchni 423 m2 , zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO2, objętej księgą wieczystą NR KW KR1C/00077936/2;

c/ nr 4634 (czterdzieści sześć trzydzieści cztery) o powierzchni 2.547 m2, objętej księgą wieczystą KW KR1C/00050840/7;

d/ udziału we współwłasności w ½ części działki nr 829/204 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście cztery) o powierzchni 532 m2, zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO1, objęta księgą wieczystą NR KW KR1C/00059478/1.

§ 2

1) Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

2) Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.

3) W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za” oddano 466.980 głosów; "przeciw” oddano 0 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 228.280.

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.10.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości Ropczyce będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A., obejmujących następujące działki stanowiące tereny przemysłowe: nr 2982/11 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez jedenaście) (KW Nr RZ1R/00048255/0), nr 2982/1 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez jeden) (KW Nr RZ1R/00048246/4), nr 2982/7 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez siedem) (KW Nr RZ1R/00048251/2) o łącznej powierzchni 11,5857.

§ 2

1. Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

2. Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.

3. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za” oddano 466.980 głosów; "przeciw” oddano 0 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 228.280.

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.10.2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

§ 1

Zmienia się dotychczasowe brzmienie art. 30 ust. 1 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, zaś w razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr 8 o treści wyżej przedstawionej nie została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za” oddano 466.980 głosów; "przeciw” oddano 228.275 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.10.2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

§ 1

Po dotychczasowym art. 20 ust. 5 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie dodaje się nowy ust. 6 o następującym brzmieniu:

"Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr 9 o treści wyżej przedstawionej nie została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za” oddano 466.980 głosów; "przeciw” oddano 228.275 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 0.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-10-14Józef SiwiecPrezes Zarządu
2016-10-14Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »