Reklama

ROPCZYCE (RPC): Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki kontynuowane po przerwie w dniu 16 lipca 2018 roku - raport 44

Raport bieżący nr 44/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące po przerwie w dniu 16 lipca 2018 r. ("Walne Zgromadzenie”) wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Reklama

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte wszystkie uchwały, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17 ust. 1 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Niniejszym ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji, na 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 871 359 ważnych głosów z 2 871 359 akcji, co stanowi 45,87 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 520 026 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) postanawia,

co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje się Pana Romana Wencdo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) postanawia,

co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje się Pana Grzegorza Ubysza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) postanawia,

co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje się Pana Lesława Wojtasa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) postanawia,

co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje się Panią Małgorzatę Wypychowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) postanawia,

co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje się Pana Konstantego Litwinowa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) postanawia,

co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje się Panią Łucję Skiba do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 8 lutego 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) , postanawia uchylić w całości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7, 8, 9 ,10,11,12,13 z dnia 8 lutego 2018 roku, zaprotokołowane w akcie notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Katarzynę Tochowicz, zastępcę notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, Rep. A nr 1006/2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r., na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 474.798.833,73 zł /słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze/,

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11.172.164,54 zł /słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze/,

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 10.951.065,99 zł /słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2017r. w kwocie 301.498.020,61 zł /słownie: trzysta jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia złotych sześćdziesiąt jeden groszy/,

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 177.471,98 zł /słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy/,

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 469.610.253,48 zł /słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści osiem groszy/,

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11.396.562,50 zł /słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy/,

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 11.122.820,67 zł /słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt siedem groszy/,

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2017r. w kwocie 293.610.856,36 zł /słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy/,

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 225.975,28 zł /słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy/,

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2017 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2017 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu

Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11.172.164,54 zł /słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze/

w następujący sposób:

a) kwotę 4 787 889,70 zł /słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy/, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2017 rok;

b) kwotę 6 284 274,84 zł /słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze/, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;

c) kwotę 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/, przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem spółki w dniu 24 lipca 2018 roku (dzień dywidendy).

2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 31 lipca 2018 roku.

3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,1 (słownie: jeden złoty dziesięć groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od

1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 1 596 950 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 25,51 %kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 1 245 617 głosów , "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 871 359 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 45,87 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 520 026 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 871 359 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 45,87 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 520 026 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 853 159 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 45,58 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 501 826 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtas - za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

UCHWAŁA Nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ustala wysokość wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki liczone w następujący sposób:

1/ Przewodniczący Komitetu Audytu – 50% miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, płatne za każde posiedzenie Komitetu Audytu;

2/ Członek Komitetu Audytu - 50% miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, płatne za każde posiedzenie Komitetu Audytu;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 901 389 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,35 % kapitału zakładowego Spółki.

"Za” uchwałą oddano 2 550 056 głosów, "przeciwko” brak głosów, a "wstrzymujących się ” oddano 351 333 głosy.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-16Józef SiwiecPrezes Zarządu
2018-07-16Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »