Reklama

IDEON (IDE): Uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz emisji akcji serii U

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 1 lutego 2010 roku podjął Uchwały w sprawie emisji 17.886.517 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Centrozap SA oraz w ramach posiadanych uprawnień w zakresie kapitału docelowego Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Centrozap SA w ramach nowej emisji akcji serii U o wartości 17.886.517,00 zł.

Warranty subskrypcyjne emitowane są bezpłatnie. Emisja akcji ma charakter prywatny, skierowana jest do Prywatnych Inwestorów po cenie emisyjnej 1,00 zł za 1 akcję o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł.

Akcje serii U zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

Emisja 17.886.517 warrantów subskrypcyjnych wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do warrantów, emisja akcji nowej emisji serii U wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii U oraz ustalenie ceny emisyjnej emisji akcji na poziomie 1,00 zł za 1 akcję o wartości nominalnej 1,00 zł wymagają zgody Rady Nadzorczej.

W uchwałach wyrażono zgodę na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii U, oraz dokonanie przez Zarząd wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.

Postanowiono także o udzieleniu zgody na ubieganie się o dematerializację Akcji serii U i zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.)

Wskazane powyżej uchwały zostały podjęte przez Zarząd w związku z uprawnieniami nadanymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrozap S.A. w dniu 09 lipca 2009 roku w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego w łącznej wysokości do 130.500.000,00 zł.

Zarząd Centrozap SA zdecydował o przydziale 17.886.517 warrantów subskrypcyjnych i złożył ofertę objęcia warrantów subskrypcyjnych Inwestorowi zagranicznemu GEM Global Yield Fund Limited.

W/w Inwestor objął warranty subskrypcyjne w łącznej ilości 17.886.517 sztuk i zdecydował o wykorzystaniu wynikających z nich uprawnień oraz złożył zapis na 17.886.517 sztuk akcji nowej emisji serii U po cenie emisyjnej 1,00 zł każda, tj. w łącznej wartości 17.886.517,00 zł.

Centrozap S.A. informuje, że emisja warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji serii U dla GEM Global Yield Fund Limited w ilości 17.886.517 sztuk stanowi kolejny etap realizacji Umowy dotyczącej udostępnienia Spółce finansowania w wysokości do 75.000.000,00 PLN w formie linii zaangażowania kapitałowego, o zawarciu której Centrozap S.A. informował w raporcie bieżącym 80/2009 w dniu 09 lipca 2009 roku.

W związku z upoważnieniem udzielonym przez Akcjonariuszy dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 130.500.000,00 (sto trzydzieści milionów pięćset tysięcy) złotych informujemy, że na dzień dzisiejszy do wykorzystania w ramach kapitału docelowego pozostaje kwota 31.960.038 (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści osiem) złotych.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii U zmieniono dotychczasowe zapisy § 6 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:

,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 269.539.962,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złotych) i dzieli się na:

9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

94.768.723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

1.444.367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

1.965.593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł(jeden złoty) każda,

15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

1.317 (jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

5.083.069 (pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

28.946.931 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

23.458.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

11.600.000 (jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

6.658.157 (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

7.085.527 (siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

13.904.891 (trzynaście milionów dziewięćset cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii S , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

7.846.870 (siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

17.886.517 (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda."

Głównym celem emisji warrantów subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na akcje oraz akcji w ramach kapitału docelowego jest pozyskanie środków obrotowych dla Centrozap SA na realizację Projektu inwestycyjnego w zakresie Budowy Bezodpadowego Zakładu Przeróbki Drewna w Republice Komi, sfinansowanie zaangażowania kapitałowego Emitenta w Pronox Technology S.A., a także zwiększenie skali działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.

Łącznie z kwoty 75.000.000,00 zł do pozyskania w ramach umowy z GEM na chwilę obecną Centrozap S.A. wykorzystał 71.415.071,00 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta piętnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden) zł, co stanowi 95,22% całej kwoty. Do wykorzystania w ramach umowy z GEM pozostało 3.584.929 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) zł. Transza powyższa zostanie rozliczona do końca tygodnia, tj. do dnia 5 lutego 2010r., i w tym dniu zarząd Emitenta opublikuje raport poświęcony współpracy z GEM i objęciu kapitału docelowego.

Zarząd Centrozap S.A. informuje dodatkowo, że z dniem dzisiejszym, tj. 02 lutego 2010r., uzyskał wymagane zgody Rady Nadzorczej Spółki na emisję warrantów subskrypcyjnych wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do warrantów, jak również zgody na emisję akcji serii U wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii U oraz zgody na ustalenie ceny emisyjnej emisji akcji na poziomie 1,00 zł za 1 akcję o wartości nominalnej 1,00 zł.
Ireneusz Król - Prezes Zarządu
Adam Wysocki - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | uchwały | złoty | emisja | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »