Reklama

PBSFINANSE (PBF): Uchwały walnego zgromadzenia.

Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości

treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 4 listopada 2010 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 23.395.422 akcji, stanowiących 44,77 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 23.395.422

Liczba głosów "za" - 23.395.422

Liczba głosów "przeciw" - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmiany porządku obrad

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5 : Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 23.395.422 akcji, stanowiących 44,77 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 23.395.422

Liczba głosów "za" - 23.395.422

Liczba głosów "przeciw" - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 4 listopada 2010 w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6 ) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

W statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Firma Spółki brzmi: PBS Finanse Spółka Akcyjna.

2.Spółka może używać skrótu firmy: PBS Finanse S.A.

2. Dotychczasowy § 4 ust. 2 pkt 26 otrzymuje brzmienie:

"26. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym że skutki prawne postanowienia § 1 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 23.395.422 akcji, stanowiących 44,77 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 23.395.422

Liczba głosów "za" - 23.395.422

Liczba głosów "przeciw" - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 4 listopada 2010 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) i 7) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 37.627.200,00 (trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) złotych przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1 (jeden) złoty do kwoty 28 (dwadzieścia osiem) groszy.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu pokrycia straty za rok 2009 i niepokrytej straty za lata ubiegłe oraz utworzenia osobnego kapitału rezerwowego na pokrycie strat.

§ 3

1. Uchyla się § 1Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2008 w części, w jakiej pokrycie straty w wysokości 35.349.260,76 złotych, stanowiącej różnicę między stratą Spółki za rok 2008 w wysokości 73.631.252,25 złotych a kwotą 38.281.991,49 złotych z kapitału zapasowego użytą na częściowe pokrycie straty, ma nastąpić z zysków przyszłych okresów.

2. Niepokrytą stratę za rok 2008 w wysokości 35.349.260,76 złotych pokrywa się w całości z kwoty obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4

1. Uchyla się § 1 Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2005 w części, w jakiej zyski z lat następnych nie pokryły straty za rok 2005 w wysokości 1.194.101,98 złotych.

2. Niepokrytą stratę za rok 2005 w wysokości 1.194.101,98 złotych pokrywa się w całości z kwoty obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w § 1 niniejszej uchwały.

§ 5

Tworzy się osobny kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie strat, do którego przelewa się kwotę w wysokości 581.900,22 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset 22/100) złotych, stanowiącą różnicę między kwotą obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w § 1 niniejszej uchwały, a kwotą 37.045.299,78 złotych użytą na pokrycie strat za lata 2009, 2008 i 2005.

§ 6

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.632.800 (czternaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) złotych i dzieli się na 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 28 (dwadzieścia osiem) groszy każda, w tym 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 775.000, 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B od numeru 775.001 do numeru 1.550.000, 1.550.000 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C od numeru 1.550.001 do numeru 3.100.000, 1.660.000 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D od numeru 3.100.001 do numeru 4.760.000, 34. 500.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E od numerach od numeru 4.760.001 do numeru 39.260.000 oraz 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów ) akcji na okaziciela serii F o numerach od 39.260.001 do numeru 52.260.000"

§ 7

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień § 1 niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym że skutki prawne postanowień §§ 1, 2 3, 4, 5 i 6 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 23.395.422 akcji, stanowiących 44,77 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 23.395.422

Liczba głosów "za" - 23.395.422

Liczba głosów "przeciw" - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Sanoku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2009.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2009 wyrazy "27 maja" zastępuje się wyrazami " 4 listopada"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 23.395.422 akcji, stanowiących 44,77 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 23.395.422

Liczba głosów "za" - 23.395.422

Liczba głosów "przeciw" - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
Jerzy Biel - Prezes Zarządu
Cecylia Potera - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | beef | San | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »