Reklama

PBSFINANSE (PBF): Uchwały Walnego Zgromadzenia . - raport 5

Raport bieżący nr 05/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 19 maja 2011 roku.

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 28.862.922 akcji, stanowiących 55,23 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 28.862.922

Liczba głosów "za" - 28.862.922

Liczba głosów "przeciw" - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 28.862.922 akcji, stanowiących 55,23 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 28.862.922

Liczba głosów "za" - 28.862.922

Liczba głosów "przeciw" - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 17.027.374,58 złotych,

2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2010 wykazującego:

a) przychody ze sprzedaży w kwocie 11.534.873,42 złotych,

b) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 607.734,27 złotych

c) stratę netto w kwocie 943.737,27 złotych,

3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2010 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6.506.775,63 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.

5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 15.062.583,81 złotych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 28.862.922 akcji, stanowiących 55,23 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 28.862.922

Liczba głosów "za" - 28.815.922

Liczba głosów "przeciw" - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 47.000

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2010.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2010 uchwala, co następuje:

§ 1

Stratę Spółki za rok 2010 w kwocie 943.737,27 złotych pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 28.862.922 akcji, stanowiących 55,23 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 28.862.922

Liczba głosów "za" - 28.815.922

Liczba głosów "przeciw" - 47.000

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010

Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U .

z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą:

1. PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne:

2. CARPATIA-MEAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

3. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

4. NEWCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

za rok 2010 składające się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 15.945.818,30 złotych,

2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2010 wykazującego:

a) przychody ze sprzedaży w kwocie 11.908.240,59 złotych,

b) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 963.514,30 złotych

c) stratę netto w kwocie 1.311.389,44 złotych,

3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2010 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6.525.137,49 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku .

5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 13.924.497,06 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia tego sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 28.862.922 akcji, stanowiących 55,23 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 28.862.922

Liczba głosów "za" - 28.815.922

Liczba głosów "przeciw" - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 47.000

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 28.862.922 akcji, stanowiących 55,23 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 28.862.922

Liczba głosów "za" - 28.815.922

Liczba głosów "przeciw" - 47.000

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Wojciechowi Błażowi,

2. Maciejowi Frankiewiczowi,

3. Pawłowi Kołodziejczykowi,

4. Grzegorzowi Ryszowi,

5. Bogusławowi Stabryle.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 28.855.422 akcji, stanowiących 55,22 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 28.855.422

Liczba głosów "za" - 28.808.422

Liczba głosów "przeciw" - 47.000

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1i 5, art. 431 § 1, art. 432 § 1 i 2, art. 433 § 1 oraz § 18 ust. 1 pkt 6 i 7 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 14.632.800 (czternaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset) złotych poprzez emisję nie więcej niż 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 28 (dwadzieścia osiem) groszy każda.

2. Wszystkie akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych,

3. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 32 (trzydzieści dwa) grosze.

4. Akcje serii G spółka zaoferuje w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej.

5. Akcje serii G zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 12 sierpnia 2011 roku (dzień prawa poboru) proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą posiadaną akcję, akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji serii G uprawnia posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru.

6. W przypadku nie objęcia przez akcjonariuszy wszystkich akcji serii G w ramach przysługującego im prawa poboru i dokonania przez akcjonariuszy dodatkowych zapisów na akcje serii G, akcje serii G objęte dodatkowym zapisem zostaną przydzielone przez Zarząd spółki proporcjonalnie do zgłoszeń.

7. Akcje serii G nieobjęte przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej, Zarząd Spółki może przydzielić według własnego uznania, jednak nie niżej niż po cenie emisyjnej.

8. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

9. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011r.

10. Akcje serii G, prawa poboru akcji serii G, prawa do akcji serii G, zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i zostaną zdematerializowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G,

2. ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału akcji serii G,

3. dokonania przydziału akcji serii G,

4. przydziału akcji nieobjętych w trybie art.436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych , zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych,

5. ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału akcji serii G, które nie zostały objęte niniejszą uchwałą, a będą wymagane właściwymi przepisami prawa,

6. złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego.

7. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA w Warszawie umowy której skutkiem będzie rejestracja praw poboru akcji serii G, praw do akcji serii G i akcji serii G i dematerializacja akcji serii G, praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G,

8. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G, praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

9. zawarcia umowy lub umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części akcji serii G, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,

10. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne.

11. podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzania oferty publicznej albo o zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie,

12. określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją akcji Serii G,

13. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

W związku z § 1 ust. 1 niniejszej uchwały § 5 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 29.265.600 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 104.520.000 (słownie: sto cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 28 (dwadzieścia osiem) groszy każda, w tym:

1) 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 775.000,

2) 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B od numeru 775.001 do numeru 1.550.000,

3) 1.550.000 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C od numeru 1.550.001 do numeru 3.100.000,

4) 1.660.000 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D od numeru 3.100.001 do numeru 4.760.000,

5) 34. 500.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E od numeru 4.760.001 do numeru 39.260.000,

6) 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów ) akcji na okaziciela serii F od numeru 39.260.001 do numeru 52.260.000,

7) nie więcej niż 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G od numeru 52.260.001 do numeru 104.520.000.".

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym że zmiana Statutu wywołuje skutki prawne z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 28.862.922 akcji, stanowiących 55,23 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 28.862.922

Liczba głosów "za" - 28.815.922

Liczba głosów "przeciw" - 47.000

Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
Jerzy Biel - Prezes Zarządu
Cecylia Potera - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »