Reklama

PBSFINANSE (PBF): Uchwały walnego zgromadzenia. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości

Reklama

treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.716.965

Liczba głosów "za” -6.716.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5 : Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.716.965

Liczba głosów "za” -6.716.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 28.322.007,00 złotych,

2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2014 wykazującego:

a) przychody ze sprzedaży w kwocie 10.684.826,61 złotych,

b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 896.962,41 złotych

c) zysk netto w kwocie 1.098.832,41 złotych,

3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 230.989,44 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.

5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 26.854.222,73 złotych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.716.965

Liczba głosów "za” -6.716.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014 uchwala, co następuje:

§ 1

Czysty zysk Spółki za rok 2014 w kwocie 1.098.832,41 złotych przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.716.965

Liczba głosów "za” -6.716.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014

Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U .

z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą:

1. PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne:

2. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

3. NEWCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

za rok 2014 składające się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 29.839.215,10 złotych,

2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2014 wykazującego:

a) przychody ze sprzedaży w kwocie 11.401.768,95 złotych,

b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 891.046,32 złotych

c) zysk netto w kwocie 1.102.392,31 złotych,

3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 162.287,31 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku .

5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 27.030.563,61 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.716.965

Liczba głosów "za” -6.716.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.716.965

Liczba głosów "za” -6.716.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Wojciechowi Błażowi,

2. Maciejowi Frankiewiczowi,

3. Pawłowi Kołodziejczykowi,

4. Grzegorzowi Ryszowi,

5. Bogusławowi Stabryle.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.715.465 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.715.465

Liczba głosów "za” -6.715.465

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz praw i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach należy:

a. Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,

b. Opiniowanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów produkcji i sprzedaży Spółki, planów finansowych, wieloletnich planów rozwoju, struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,

c. Wyrażanie zgody, z wyłączeniem kompetencji walnego zgromadzenia, na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,

d. Wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w rocznych planach Spółki, na udzielanie poręczeń i gwarancji oraz innych obciążeń majątku Spółki,

e. Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki,

f. Rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw przekazywanych pod obrady Walnego Zgromadzenia.

g. Udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.

h. Zatwierdzanie wszelkich wydatków inwestycyjnych lub remontowych powyżej 100.000 ( sto tysięcy) złotych

i. Wyrażanie zgody na transakcje nabywania akcji, obligacji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach oraz dokonywanie innych inwestycji w instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli transakcja ta spowoduje przekroczenie lub pogłębienie zaangażowania kapitałowego w jeden podmiot lub grupę podmiotów (jednostek powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości) powyżej 3 % kapitałów własnych Spółki lub jeżeli w wyniku takiej transakcji łączna wartość wszystkich inwestycji kapitałowych przekroczy lub zwiększy ogólne zaangażowanie kapitałowe we wszelkie instrumenty finansowe powyżej 60 % kapitałów własnych Spółki.”

§ 2

Upoważnia się radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę uchwaloną w § 1.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu uchwalonej w § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że zmiana Statutu wywiera skutek prawny od dnia wpisania zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.716.965

Liczba głosów "za” -6.716.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia przedmiotu przeważającej działalności Spółki

W związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1116) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się, że przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest "Pozostałe pośrednictwo pieniężne”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.716.965 akcji, stanowiących 64,26 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.716.965

Liczba głosów "za” -6.716.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-29Jerzy BielPrezes Zarządu
2015-04-29Cecylia PoteraProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »