Reklama

PBSFINANSE (PBF): Uchwały walnego zgromadzenia . - raport 6

Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości

Reklama

treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 3 czerwca 2016 roku oraz informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej.

.

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5: Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów "za” - 6.841.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 27.499.721,09 złotych,

2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2015 wykazującego:

a) przychody ze sprzedaży w kwocie 9.561.689,98 złotych,

b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 1.074.236,32 złotych

c) zysk netto w kwocie 506.055,32 złotych,

3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 roku

zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 576.986,12 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku.

5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień

31 grudnia 2015 roku w kwocie 25.985.998,44 złotych.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów "za” - 6.841.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie podziału czystego zysku za rok 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału czystego zysku za rok 2015 uchwala, co następuje:

§ 1

Czysty zysk Spółki za rok 2015 w kwocie 506.055,32 złotych przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów "za” - 6.841.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015

Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U .

z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą:

1. PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne:

2. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

3. NEWCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

za rok 2015 składające się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 29.929.730,92 złotych,

2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2015 wykazującego:

a) przychody ze sprzedaży w kwocie 10.291.809,72 złotych,

b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie 1.056.705,11 złotych

c) zysk netto w kwocie 493.974,26 złotych,

3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 roku zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 627.917,33 złotych,

4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku .

5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 26.142.555,11 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów "za” - 6.841.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów "za” - 6.841.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Wojciechowi Błażowi,

2. Maciejowi Frankiewiczowi,

3. Pawłowi Kołodziejczykowi,

4. Grzegorzowi Ryszowi,

5. Bogusławowi Stabryle.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.840.465

Liczba głosów "za” - 6.840.465

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Wojciecha Błaża do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów "za” - 6.841.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Frankiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów "za” - 6.841.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów "za” - 6.841.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów "za” - 6.841.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Bogusława Stabryłę do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.841.965

Liczba głosów "za” - 6.841.965

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Błaż został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku.

Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w 1996 roku, a także podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Bankowość.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

2002 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Departamentu Kredytów

Wcześniej pracował w Łódzkim Banku Rozwoju SA, BIG Bank SA i w generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego.

Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maciej Frankiewicz został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku.

Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie w 1996 roku .

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

2003 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

Dyrektor Departamentu Skarbu

Kierownik Sekcji Rozliczeń Walutowych

Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Walutowych

1996 – 2003 Bank PeKaO SA O/Sanok

Obsługa Rozliczeń Zagranicznych

Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Kołodziejczyk został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku

Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie 1999 roku. Radca prawny wpisany w 2004 roku na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

2006-2009 San Development sp. z o.o. – członek zarządu

2005- 2011 MSG Zakład Windykacji Należności Grupa MSG w Sanoku –

radca prawny

2004 Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

Dyrektor Departamentu Administracyjno-Prawnego

Radca prawny

2002-2004 Kancelaria Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władyka SC

w Rzeszowie - Prawnik (aplikant radcowski)

2001-2002 Kancelaria Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska SC

w Rzeszowie - Prawnik (aplikant radcowski)

Paweł Kołodziejczyk prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywania zawodu radcy prawnego jako wspólnik spółki cywilnej Paweł Smoliński, Paweł Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Sanoku. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalność wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych .

Pan Grzegorz Rysz został wybrany Sekretarzem Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 3 czerwca 2016 roku.

Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Śląski w roku 1976. Aplikację odbył w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Rzeszowie, która zakończył egzaminem radcowskim w roku 1981.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

2000 – indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego

1977-2000: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA w Sanoku

Członek Zarządu

Dyrektor Administracyjny

Radca prawny

Referent prawny

1976-1977: Zakłady Tkanin Dekoracyjnych WELUR w Kietrzu –

referent prawny

Inne doświadczenie:

2006 - 2015 członek rady nadzorczej SANOK RUBBER COMPANY S.A. w Sanoku

2001 – 2003 przewodniczący rady nadzorczej SPGM Sp. z o.o. w Sanoku

2000 - członek rady nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w Sanoku

1995 – 1998 członek rady nadzorczej VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie

1993 – 1997 członek rady nadzorczej FEH PONAR S.A. w Wadowicach

1993 – 2000 członek zarządu STOMIL SANOK SA w Sanoku

1990 – 1994 członek rady nadzorczej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Sanoku

Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bogusław Stabryła został wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2016 roku.

Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Politechnikę Rzeszowską w 2000 roku.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

2003 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

Dyrektor Departamentu Kredytów

1996 – 2003 Bank Zachodni WBK SA O/Sanok

Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-03Jerzy BielPrezes Zarządu
2016-06-03Cecylia PoteraProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »