PROCHEM (PRM): Uchwały Walnego Zgromadzenia cz.1 - raport 21

W dniu 15 czerwca 2002 odbyło się Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A..

Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. w dniu 15 czerwca 2002r. między innymi zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej za rok 2001, udzieliło absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A., podzieliło zysk w wysokości 1.222.674,74 zł przeznaczając z tej kwoty 1.190.674,74 zł na wykup i umorzenie akcji, postanowiło zmienić statut a także umorzyć wykupione w 2001r.akcje w celu ich umorzenia .

Wybrano Radę Nadzorczą PROCHEM S.A. W skład Rady Nadzorczej V kadencji weszły 4 osoby z poprzedniej Rady a mianowicie:

Reklama

- Maria Garbecka,

- Andrzej Karczykowski,

- Henryk Kamionka,

- Stanisław Srokowski

oraz 1 nowa osoba a mianowicie:

Profesor zwyczajny Krzysztof Obłój - lat 48, będący obecnie:

- Dyrektorem Międzynarodowego Centrum Zarządzania na wydziale UW,

- Dyrektorem programu Executive MBA,

- Prezesem polskiej sekcji EIBA,

- wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

i Zarządzania oraz innych renomowanych szkół biznesu.

- autorem wielu książek i publikacji wydawanych w Polsce, innych krajach Europy

oraz w USA.

- doradcą organizacyjnym wielu polskich i zagranicznych firm.

Wcześniej zajmowane stanowiska:

- Prezydent Stowarzyszenia European International Business Association ( 1993-1994 )

- Wiceprezes Międzynarodowej Szkoły Zarządzania ( 1989 - 1994 )

Wykształcenie

1996 - Profesor zwyczajny

1987 - Habilitacja z zarządzania strategicznego. Uniwersytet Warszawski

1980 - Doktorat z teorii organizacji i zarządzania. Uniwersytet Warszawski

1976 - Magisterium z ekonomii, Szkoła Planowania i Statystyki.

O przebiegu pracy zawodowej profesora świadczą liczne nagrody, między innymi:

- Nagroda Rektora UW za osiągnięcia dydaktyczne ( 1980r.),

- Nagrody: PWE oraz TNOiK za najlepszą książkę z dziedziny zarządzania

"Zarządzanie: ujęcie praktyczne" ( 1986r. i 1987r. ),

- Nagroda Polskiej Akademii Nauk za książkę " Strategia sukcesu firmy " (1994r.),

- Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II stopnia za monografię

" Management Systems: A Global Perspective" (1994r.)

- Nagroda Ministra Edukacji Narodowej I stopnia za monografię: Strategia organizacji:

budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej ( 2000r.)

Profesor Krzysztof Obłój uczestniczy w Radach Nadzorczych następujących spółek:

- Ambra S.A. ( jako przewodniczący Rady ),

- Polmos Lublin S.A. ( jako członek Rady ),

- GAMMA SAN ( jako członek Rady ).

Ww. spółki nie stanowią konkurencji dla PROCHEM S.A.

RDN prowadzony przez KRS - brak wpisu ww. osoby.

Po WZ w dniu 15.06.2002r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. V kadencji, na którym wybrano Prezesa Rady Nadzorczej w osobie p. Andrzeja Karczykowskiego.

Rada Nadzorcza IV kadencji w dniu 14.06.2002r. zdecydowała o wyborze audytora do badania sprawozdania finansowego spółki oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2002 - będzie nim nadal firma BDO Polska Sp. z o.o.

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

z dnia 15 czerwca 2002r.

UCHWAŁA NR 1

1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 11 statutu spółki oraz art. 359 Kodeksu spółek

handlowych postanawia umorzyć 220.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości

nominalnej 220.000 złotych, nabytych przez Zarząd Spółki za ogólną kwotę 1.167.058,77 zł. celem

umorzenia w wyniku wykonania uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki Prochem S.A.

z dnia 30.06.2001.

2. Niewykorzystaną kwotę, pozostałą po wykupie akcji w celu ich umorzenia na podstawie uchwały Nr 6

WZA z dnia 30.06.2001r. w wysokości 132.941,23 zł pozostawia się w kapitale rezerwowym spółki.

3`. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian do statutu.

UCHWAŁA NR 2

1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 11 statutu spółki w celu realizacji art. 359 § 1

Kodeksu spółek handlowych postanawia obniżyć kapitał zakładowy spółki o kwotę 220.000 zł do kwoty

4.780.000 zł. w wyniku umorzenia 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian do statutu.

UCHWAŁA NR 3

1. WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki i art.430 Kodeksu spółek

handlowych postanawia zmienić treść statutu spółki w sposób następujący:

- § 5 otrzymuje brzmienie:

" Czas trwania spółki jest nieoznaczony."

- § 7 otrzymuje brzmienie:

" Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.780.000 ( cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych dzieli się na 4.780.000 ( cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty ) każda,

w tym:

a) 1.817.500 ( jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,

b) 682.500 ( sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne,

c) 530.000 ( pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C na okaziciela,

d) 1.750.000 ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji serii D wyemitowanych jako imienne."

- w § 11 ust.1,2, 3 każdorazowo "WZA" zamienia się na "Walne Zgromadzenie"

oraz wykreśla się pkt 4 w brzmieniu:

" 4. Procedurę umorzenia akcji uważa się za zakończoną po wycofaniu umorzonych papierów

wartościowych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych"

- § 13 otrzymuje brzmienie:

" 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminach określonych przez Kodeks spółek

handlowych.

3. Walne Zgromadzenie mają prawo również zwołać inne władze lub osoby wskazane

w bezwzględnie obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych i w sytuacjach

wskazanych w tych przepisach "

- w § 14 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

" Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych i wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego. "

- § 15 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

" Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia."

- § 16 otrzymuje brzmienie:

" Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady, a następnie Walne Zgromadzenie wybiera, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przewodniczącego, który przejmuje przewodnictwo obrad.

- w § 17 wykreśla się pkt 9 w brzmieniu:

" 9) wyrażania zgody na zbycie nieruchomości spółki za wyjątkiem nieruchomości będących przedmiotem obrotu handlowego spółki (kontrakty developerskie, wspólne przedsięwzięcia itp.)"

punkt 9 otrzymuje brzmienie:

" 9) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A."

punkt 11 otrzymuje oznaczenie: 10

- § 18 otrzymuje brzmienie:

" Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach,

nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzać tajne

głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym

Zgromadzeniu."

- w § 19 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

" 1.Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu osób. Członków Rady Nadzorczej wybiera

Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata."

- w § 22 ust.2 skreśla się punkt 1 i 2 w brzmieniu:

" 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,

2) badanie sprawozdania z działalności Zarzadu i sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok "

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 1) badanie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego spółki",

pkt 11 ( po zmianie pkt 10) otrzymuje brzmienie:

" 10) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości spółki.

Numeracja punktów odpowiednio zmienia się od 1 do 11.

- w § 24 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych

w Regulaminie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Wysokość wynagrodzenia członka Rady

Nadzorczej, oddelegowanego do wykonania czynności członka Zarządu, określa Rada

Nadzorcza."

- § 26 otrzymuje brzmienie:

" 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

2. Prezes Zarządu Spółki uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu spółki

jednoosobowo. W przypadku pozostałych członków zarządu i prokurentów do

składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, albo dwóch prokurentów łącznie "

- wykreśla się § 31 w brzmieniu:

" Zarząd obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić:

bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności spółki

w tym okresie, a następnie złożyć je organom nadzorczym."

- §§ od 32 do 36 otrzymują numerację od 31 do 35.

- w § 32 ( po zmianie w § 31) zamiast: " akcyjnego " wpisuje się: " zakładowego""

- w §§ 34 i 36 ( po zmianie w §§ 33 i 35 ) zamiast: " Kodeksu handlowego" wpisuje się:

" Kodeksu spółek handlowych"

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian do statutu.

UCHWAŁA NR 4

STATUT SPÓŁKI PROCHEM S.A. zawarty w założycielskim AKCIE NOTARIALNYM z dnia 14.06.1991r - rep. A 5038/91, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Nr 18 przed Notariuszem Pawłem Błaszczakiem, został zmieniony uchwałami Walnego Zgromadzenia i potwierdzony aktami notarialnymi sporządzonymi przez ww. Kancelarię, według wykazu jak niżej:

Akt notarialny z dnia 16.11.1991 r. - rep. A Nr 10701/91

Akt notarialny z dnia 17.04.1993 r. - rep. A Nr 3342/93

Akt notarialny z dnia 13.11.1993 r. - rep. A Nr 11096/93

Akt notarialny z dnia 30.04.1994 r. - rep. A Nr 5982/94

Akt notarialny z dnia 12.05.1995 r. - rep. A Nr 6580/95

Akt notarialny z dnia 27.11.1995 r. - rep. A Nr 18445/95

Akt notarialny z dnia 18.05.1996 r. - rep. A Nr 8112/96

Akt notarialny z dnia 24.05.1997 r. - rep. A Nr 9836/97

Akt notarialny z dnia 14.12.1998r. - rep. A Nr 24901/98

Akt notarialny z dnia 29.04.2000r. - rep. A Nr 7553/2000

Akt notarialny z dnia 30.06.2001r. - rep. A Nr 20541/2001

Akt notarialny z dnia 15.06.2002r. - rep. A ......................

Na podstawie wyżej powołanych dokumentów WALNE ZGROMADZENIE przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki PROCHEM S.A

STATUT

SPÓŁKI PROCHEM S.A.

( tekst jednolity )

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma spółki brzmi: PROCHEM Spółka Akcyjna , spółka może używać nazwy skróconej

- PROCHEM S.A.

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Spółka może tworzyć oddziały i filie, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.

§ 5

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

II PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działania spółki jest działalność usługowa, produkcyjna i handlowa , w zakresie:

- projektowania, realizacji, remontów,

- modernizacji, konserwacji,

- wdrażania nowych technologii, doradztwa technicznego, utrzymania w ruchu,

- zarządzania i administrowania obiektami, zarządzania projektami.

dotycząca:

- kompletnych zakładów,

- obiektów i instalacji przemysłowych,

- obiektów budownictwa ogólnego i komunalnego,

- obiektów i urządzeń ochrony środowiska

- obiektów instalacji i urządzeń ,

- inwestycji budownictwa ogólnego i przemysłowego

- obiektów zabytkowych,

wyszczególniona i sklasyfikowana zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności jak niżej:

1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

roboty ziemne ................................. ..PKD 4511.Z

2) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich .................. PKD 4512.Z

3) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem

budynków ...................................................................PKD 4521.A

4) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych ........ PKD 4521.B

5) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych:

rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych,

telekomunikacyjnych - przesyłowych.......................................... PKD 4521.

6) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów

liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych.................................................................. .......PKD 4521.D

7) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie

obiektów górniczych i produkcyjnych ............... ........ PKD 4521.E

8) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich,

gdzie indziej nie sklasyfikowanych...........................................PKD 4521.F

9) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków

i budowli z elementów prefabrykowanych ..................................... PKD 4521.G

10) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych ................................... PKD 4522.Z

11) Budowa dróg kołowych i szynowych ................................ PKD 4523.A

12) Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych ................. PKD 4523.B

13) Budowa obiektów inżynierii wodnej ............................................ PKD 4524.Z

14) Stawianie rusztowań .......................................................... PKD 4525.A

15) Roboty związane z fundamentowaniem ............................................PKD 4525.B

16) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji ............ PKD 4525.C

17) Wykonywanie robót budowlanych murarskich ..................................... PKD 4525.D

18) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej

nie sklasyfikowanych ....................................................... PKD 4525.E

19) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli ...................... PKD 4531.A

20) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych ....................... PKD 4531.B

21) Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów .............. PKD 4531.C

22) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych ............................. PKD 4531.D

23) Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych .................................. PKD 4532.Z

24) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych .............. PKD 4533.A

25) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych ................................ PKD 4533.B

26) Wykonywanie instalacji gazowych ................................... ......... PKD 4533.C

27) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych .............................. PKD 4534.Z

28) Tynkowanie .................................................................. PKD 4541.Z

29) Zakładanie stolarki budowlanej ......................................... ... PKD 4542.Z

30) Posadzkarstwo ; tapetowanie i oblicowywanie ścian ........................... PKD 4543.A

31) Sztukatorstwo ...................................................... ......... PKD 4543.B

32) Malowanie .................................................................... PKD 4544.A

33) Szklenie ..................................................................... PKD 4544.B

34) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ................... PKD 4545.Z

35) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską ................ PKD 4550.Z

36) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,

technologicznego ..................................................... ..... PKD 7420.A

37) Działalność geodezyjna i kartograficzna ................................ ..... PKD 7420.C

38) Badania i analizy techniczne ................................................. PKD 7430.Z

39) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ................ PKD 7011.Z

40) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ............................ PKD 7012.Z

41) Wynajem nieruchomości na własny rachunek ......................................PKD 7020.Z

42) Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi ................................... PKD 7032.A

43) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi ................................. PKD 7032.B

44) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych ....................................... PKD 7131.Z

45) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych .......................................... PKD 7133.Z

46) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń ........................................ PKD 7134.Z

47) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego ................................... PKD 7210.Z

48) Działalność w zakresie oprogramowania ........................................ PKD 7220.Z

49) Przetwarzanie danych ......................................................... PKD 7230.Z

50) Działalność związana z bazami danych ......................................... PKD 7240.Z

51) Pozostała działalność związana z informatyką .................................PKD 7260.Z

52) Działalność rachunkowo - księgowa ............................................ PKD 7412.Z

53) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ... PKD 7413.Z

54) Działalność związana z zarządzaniem holdingami ............................... PKD 7415.Z

55) Reklama ...................................................................... PKD 7440.Z

56) Działalność związana z pośrednictwem pracy ................................... PKD 7450.A

57) Sprzątanie i czyszczenie obiektów............................................. PKD 7470.Z

58) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi ................ PKD 7483.Z

59) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ........... PKD 7484.B

60) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna

i materiałów budowlanych PKD 5113.Z

61) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn,

urządzeń przemysłowych, statków i samolotów ................................ PKD 5114.Z

62) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru,

lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana ............. PKD 5118.Z

63) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ............ PKD 5153.B

64) Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu

i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego ...................... PKD 5154.Z

65) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych .......................................PKD 5155.Z

66) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów .....................................PKD 5156.Z

67) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ............................................. PKD 5157.Z

68) Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych .......................................... PKD 5162.Z

69) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych ..................................PKD 5164.Z

70) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.

dla przemysłu, handlu i transportu wodnego .................................. PKD 5165.Z

71) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową ........................... PKD 5263.Z

72) Pozostałe formy udzielania kredytów .......................................... PKD 6522.Z

73) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowana ........... PKD 6523.Z

74) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana ........... PKD 6713.Z

75) Pozostała działalność związana z ochrona zdrowia

ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana... ......................... PKD 8514.C

76) Wywóz śmieci i odpadów ....................................................... PKD 9000.A

77) Unieszkodliwianie odpadów ................................................... PKD 9000.B

78) Odprowadzanie ścieków ........................................................ PKD 9000.D

79) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych ............................... PKD 2213.Z

80) Pozostała działalność wydawnicza ............................................. PKD 2215.Z

81) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana ........ PKD 2222.Z

82) Introligatorstwo ............................................................. PKD 2223.Z

83) Działalność usługowa związana z poligrafią, pozostała ........................ PKD 2225.Z

84) Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu ................................ PKD 2811.A

85) Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej........... PKD 2811.B

86) Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych .......... PKD 2811.C

87) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn

ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana .................. PKD 2924.B

88) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy

i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych ......................... PKD 2940.B

89) Działalność usługowa w zakresie maszyn dla górnictwa,

kopalnictwa i budownictwa ................................................. PKD 2952.B

90) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy

i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia ................ PKD 2956.B

91) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy konserwacji

i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów ........... PKD 3110.B

92) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii

elektrycznej z wyjątkiem działalności usługowej............................. PKD 3120.A

93) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy

i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej ......... PKD 3120.B

94) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji

sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana...................... PKD 3162.B

95) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy.

i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych ...................... PKD 3220.B

96) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji

instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych..................................................................... PKD 3320.B

97) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu................................... PKD 3710.Z

98) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych ........... PKD 3720.Z

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.780.000 ( cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy ) złotych

i dzieli się na 4.780.000 ( cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty ) każda, w tym:

a) 1.817.500 ( jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,

b) 682.500 ( sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne,

c) 530.000 ( pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C na okaziciela,

d) 1.750.000 ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji serii D wyemitowanych jako imienne.

§ 8

1. Imienne akcje założycielskie oraz imienne akcje serii B objęte przez pracowników spółki

są akcjami uprzywilejowanymi w sposób i na warunkach określonych w § 9.

2. Akcje spółki wszystkich emisji są złożone do depozytu Krajowego Depozytu Papierów

Wartościowych S.A.

§ 9

1. Uprzywilejowanie akcji polega na przyznaniu każdej z tych akcji trzech głosów.

2. Akcja uprzywilejowana traci uprzywilejowanie:

- w przypadku zamiany tej akcji na akcję na okaziciela,

- z chwilą rozwiązania umowy o pracę między akcjonariuszem

( posiadaczem akcji założycielskich lub akcji serii B ) a spółką,

- w razie zbycia akcji uprzywilejowanej osobie nie będącej pracownikiem spółki,

- jeżeli własność akcji uprzywilejowanej przejdzie w drodze dziedziczenia

na inną osobę nie będącą pracownikiem spółki.

3. Akcja, która utraciła uprzywilejowanie nie może odzyskać uprzywilejowania, o którym mowa w ust.1.

§ 10

1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne zamienia się na akcje na okaziciela.

§ 11

Akcje spółki mogą być umorzone, tylko w trybie dobrowolnym w rozumieniu art.359 Kodeksu spółek handlowych, na warunkach i w sposób jak niżej:

1. W celu przeprowadzenia procedury umorzenia akcji:

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia,

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu ustala warunki wykupu akcji własnych spółki,

2. W przypadku realizacji zamiaru wykupu akcji własnych przez spółkę na określonych warunkach

Zarząd informuje Walne Zgromadzenie :

a) o rodzaju akcji wykupionych ,

b) o ilościach wykupionych akcji ,

c) o wartości nominalnej wykupionych akcji,

d) o udziale procentowym tych akcji w kapitale zakładowym.

3. W przypadku akceptacji informacji o realizacji wykupu akcji własnych Walne Zgromadzenie

podejmuje uchwały:

a) o umorzeniu akcji,

b) o obniżeniu kapitału zakładowego.

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »