Reklama

PBSFINANSE (PBF): Uchwały walnego zgromadzenia oraz informacja o członkach Rady Nadzorczej. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości

treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 15 stycznia 2018 roku oraz informacje o członkach Rady Nadzorczej wybranych na tym zgromadzeniu.

"Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.840.465

Liczba głosów "za” - 6.840.465

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2018roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5: Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.840.465

Liczba głosów "za” - 6.840.465

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Panią Martę Hajduk w skład Rady Nadzorczej Spółki od dnia 16 stycznia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.840.465

Liczba głosów "za” - 6.840.465

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

"Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Panią Agnieszkę Kondyjowską w skład Rady Nadzorczej Spółki od dnia 16 stycznia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.840.465

Liczba głosów "za” - 6.840.465

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Panią Agnieszkę Trebendę do Rady Nadzorczej Spółki od dnia 16 stycznia 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,44 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 6.840.465

Liczba głosów "za” - 6.840.465

Liczba głosów "przeciw” - 0

Liczba głosów "wstrzymujących się”- 0

Informacja o nowych członkach Rady Nadzorczej

Pani Marta Hajduk została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 15 stycznia 2018 roku, a mandat obejmie 16 stycznia 2018 roku .

Ma wykształcenie wyższe ekonomiczne -ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji w zakresie Finansów, Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń - w zakresie Bankowości, Studia Podyplomowe – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania - w zakresie Rachunkowości i Finansów

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej przedstawia się następująco:

od 01.08.2016r. do chwili obecnej Specjalista Centrów Analiz Kredytowych w Centrali

Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, Departament Kredytów,

od 01.01.2007r. do 31.07.2016 Specjalista ds. Kredytów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

w Sanoku, Departament Kredytów,

od 01.09.2004r. do 31.12.2006r. Specjalista ds. Kredytów w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku

Oddział w Sanoku,

od 01.01.2004r. do.31.08.2004r. Specjalista ds Kredytów w Banku Zachodnim WBK S.A. Centrum

Kredytowe w Poznaniu,

od 01.10.2002r. do 31.12.2003r. Starszy Specjalista w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku,

od 01.07.2001r. do 30.09.2002r. Specjalista w Terenowym Zespole Ryzyka Kredytowego Banku Polska Kasa

Opieki S.A. Makroregion Południowo-Wschodni,

od 01.01.1999r. do 30.06.2001r. Specjalista w Wydziale Kredytów Podmiotów Gospodarczych w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Sanok,

od 01.09.1980r. do 31.12.1998r. Inspektor w Banku Depozytowo-Kredytowym S.A. I Oddział Sanok.

Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy.

Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pani Agnieszka Kondyjowska została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 15 stycznia 2018 roku, a mandat obejmie 16 stycznia 2018 roku.

Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Kierunek: Prawo oraz Studia Podyplomowe – Krakowska Szkoła Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Specjalność: Bankowość.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej przedstawia się następująco:

06.2002 – 11.2002 Stażysta w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Dział Administracyjno - Prawny

12.2002. - 08.2004 Referent w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Dział Administracyjno - Prawny

09.2004 – 03. 2007 Referent w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Sekcja Infrastruktury Technicznej

04.2007 – 08. 2009 Inspektor ds. administracyjno - prawnych w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Sekcja Infrastruktury Technicznej

09.2009 – 05.2013 Specjalista ds. prawnych w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Prawny

06.2013 – 11.2017 r. Specjalista ds. zgodności w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Zgodności

12.2017 – obecnie – Specjalista ds. produktów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Sprzedaży

Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy.

Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pani Agnieszka Trebenda została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 15 stycznia 2018 roku, a mandat obejmie 16 stycznia 2018 roku.

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie z zakresu administracji wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej przedstawia się następująco:

07.1996r. – 12.1996r. Urząd Pracy w Sanoku,

03.1997r. 03-1998r. ZUS Inspektorat w Sanoku,

05.1999r. - 03.2006r. Oddział Sanok Podkarpackiego Banku Spółdzielczego,

03.2006r – 07.2016r Specjalista ds. Kredytów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów,

08.2016r. - obecnie Specjalista Centrów Analiz w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów

Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy.

Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-15Mariusz LuberdaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »