PEPEES (PPS): Uchwały WZA - raport 22

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje treść uchwał, które podjęte zostały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2002r.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrachunkowy 01.01.2001-31.12.2001 obejmujące: 1. wstęp, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.886.468,82 złotych (słownie: sto trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze), 3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2001-31.12.2001 wykazujący zysk netto w kwocie: 688.660,52 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym, 5. rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 1.538.379,68 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), 6. noty objaśniające. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Reklama

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 - Komentarz Zarządu do Sprawozdania Rocznego za 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2001 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art.32 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej postanawia zysk netto, powstały w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wynoszący 688.660,52 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy stanowiący fundusz inwestycji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych nie udziela absolutorium Renacie Sucharskiej - Prezesowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych nie udziela absolutorium Markowi Kazimierzowi Zaczkowi - Członkowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych nie udziela absolutorium Krzysztofowi Jarmulowi - do dnia 05.06.2001 r. Członkowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych nie udziela absolutorium Zbigniewowi Wiktorowi Zającowi - od dnia 31.07.2001 r. Członkowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Józefowi Hubertowi Gierowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Mateuszowi Witoldowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Krzysztofowi Zakrzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Andrzejowi Kiełczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Mariuszowi Trzciałkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "PEPEES" za okres obrachunkowy 01.01.2001-31.12.2001 obejmujące: 1. wstęp, 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.643.492,45 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści pięć groszy), w tym zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 obejmujący okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 r. wykazujący stratę w kwocie 12.479.915, 58 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy), 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 5. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 1.537.785,46 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy), 6. noty objaśniające. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok 2001 tj. Komentarz Zarządu do sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "PEPEES" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PEPEES" za okres obrachunkowy od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią Katarzynę Kwiatkowską na członka Rady Nadzorczej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Dariusza Jakubowskiego na członka Rady Nadzorczej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Józefa Huberta Gierowskiego na członka Rady Nadzorczej

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Andrzeja Kiełczewskiego na członka Rady Nadzorczej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Krzysztofa Borkowskiego na członka Rady Nadzorczej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent podaje posiadane dane o Członkach Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję.

Pani Katarzyna Kwiatkowska lat 29 Wykształcenie wyższe prawnicze ( Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 1997r. , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Podyplomowe Studium Finansów - 2001r. Doświadczenie zawodowe: 17.09.1998r. - Ministerstwo Skarbu Państwa - Departament Instytucji Finansowych, stanowisko: specjalista 01.07.1998 - 30.08.1998r. Kancelaria Prawna Siatkowski i Bienias Sp. z o.o. w Warszawie , umowa zlecenie 01.08.1997 - 21.05.1998r. Kancelaria Prawnicza Żebrowski i Partnerzy Sp. z o.o. w Warszawie, Asystent Kierownika Projektu 01.11.1995 - 30.06.1997r. Kancelria Prawna Jan Kanecki w Poznaniu, Referent prawny 17.07.1995 - 31.10.1995r. Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Upadłościowo Układowy, Protokolant 06.2001- 05.2002r. doradztwo prawne na podstawie umowy o dzieło z Przedsiębiorstwem Usługowym Znaki Wspólne Sp. z o.o. Zajmowane stanowiska w Radach Nadzorczych : Gdańskiego Przemysłu Drzewnego S.A., Śrubex S.A. do 17.05.2002r. Strzyżowskiej Fabryki Mebli S.A. do 01.03.2001r. , Młyn Sp. z o.o. do 30.11.2000r., Metalplast Kalisz Sp. z o.o. do 20.04.2000r. Według złożonego oświadczenia inna działalność wykonywana przez panią Katarzynę Kwiatkowską poza Przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ponadto Pani Katarzyna Kwiatkowska oświadczyła że nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej , Spółki osobowej lub jako członek organu Spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto że nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Andrzej Kiełczewski lat 41

Wykształcenie średnie techniczne, zatrudniony w Przedsiębiorstwie Emitenta od 1985r. Ostatnio jako Główny Technolog w Dziale Krochmalni Według złożonego oświadczenia inna działalność wykonywana przez pana Andrzeja Kiełczewskiego poza Przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ponadto Pan Andrzej Kiełczewski oświadczył że nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej , Spółki osobowej lub jako członek organu Spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Józef Hubert Gierowski - Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 25 maja 2000r. Według złożonego oświadczenia inna działalność wykonywana przez pana Józefa Huberta Gierowskiego poza Przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ponadto Pan Józef Hubert Gierowski oświadczył że nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej , Spółki osobowej lub jako członek organu Spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Dariusz Jakubowski, 29 lat, ukończył Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania i Marketingu. Doświadczenie zawodowe: 1994 - 1995r. PKO BP Płock 1995 - 1997r. Urząd Wojewódzki w Płocku - referent w Służbie Informatyczno - Prasowej

Wojewody 1997 - dotychczas Urząd Kontroli Skarbowej w W-wie Ośrodek Zamiejscowy w Płocku -

referendarz

Pan Krzysztof Jerzy Borkowski, 52 lata, ukończył SGPiS Doświadczenie zawodowe: ANIMEX S.A. - Kierownik Działu Informatyki ANIMPOL S.A. - Dyrektor, później Prezes Zarządu Adversing Busines Consulting obecnie Prezes Zarządu Praca w Radach Nadzorczych: ANIMEX S.A. - W-ce Przewodniczący w latach 1998r - 1999r.

W przypadki otrzymania dodatkowych danych o Członkach Rady Nadzorczej zostaną one niezwłocznie przekazane odrębnym raportem.

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »