Reklama

DEBICA (DBC): Uchwały WZA 2013 - raport 9

Raport bieżący nr 9/2013

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2013 r.

Reklama

Uchwała Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Solarza.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 7 czerwca 2013 r. sprawozdanie finansowe za rok 2012, obejmujące:

- bilans na dzień 31 grudnia 2012 r.,

- rachunek zysków i strat za rok 2012,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2012,

- informację dodatkową za rok 2012.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2012 r.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za 2012 r. w kwocie 93.425.615,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset piętnaście złotych osiemdziesiąt groszy) w następujący sposób:

1. przeznaczyć 46.653.295,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych ) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,38 zł, ustalając dzień 30 sierpnia 2013 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 18 grudnia 2013 r. jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki,

2. przeznaczyć sumę 46.772.320,80 zł (czterdzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy) na kapitał rezerwowy Spółki,

3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2012

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2012.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2012.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Waldemarowi Jaroszowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2012.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Radosławowi Bółkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2012.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Michel Rzonzef, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Philippe Degeer, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2012.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2012.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ronaldowi Archerowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2012.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsong, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2012.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Wójcikowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2012.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Renacie Hadale, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2012.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Raimondo Eggink, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2012.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Ferencowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2012.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2012.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki kadencji rozpoczynającej się w dniu 7 czerwca 2013 r. liczyć będzie od 5 do 7 członków

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 7 czerwca 2013 r. Pana Philippe Degeer .

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 7 czerwca 2013 r. Panią Renatę Kowalską - Andres.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 7 czerwca 2013 r. Pana Dominikusa Golsong.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 26

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 7 czerwca 2013 r. Pana Karl Brocklehurst’a

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 27

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 7 czerwca 2013 r. Pana Macieja Mataczyńskiego.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Uchwała Nr 28

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 7 czerwca 2013 r. Pana Łukasza Antoniego Rędziniaka

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 10 548 363 ważne głosy z 10 548 363 akcji, stanowiących 76,42 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

10 548 363 głosów "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2012, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r., będące przedmiotem uchwał 1, 2 oraz 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 czerwca 2013 r. zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości (raport SA-R 2012 z 29 kwietnia 2013 r., raport bieżący nr 7/2013 z dnia 9 maja 2013 r.) oraz znajdują się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-07Jacek PryczekPrezes Zarządu/Dyrektor Generalny
2013-06-07Leszek CichockiCzłonek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »