Reklama

HYPERION (HYP): Uchwały Zarządu Emitenta ws. ustalenia programu emisji obligacji oraz emisji obligacji kuponowych zabezpieczonych serii E 01. - raport 41

Raport bieżący nr 41/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 2 listopada 2015 roku działając na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z dnia 20 lutego 2015 r. poz. 238)podjął:

1. Uchwałę nr 2 w sprawie ustalenia Programu Emisji Obligacji (Program), w ramach którego Spółka może emitować obligacje w jednej lub więcej serii oznaczonych literą E oraz kolejnym numerem danej serii /01, 02, itd./ realizowanej w ramach ww. programu, przy czym w ramach Programu mogą zostać wyemitowane Obligacje w łącznej liczbie do 40.000 (czterdziestu tysięcy) o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 (czterdziestu milionów) złotych;

2. Uchwałę nr 3, zgodnie z którą postanowił wyemitować do 40.000 (czterdziestu tysięcy) obligacji kuponowych, na okaziciela, serii oznaczonej jako "E 01”, oznaczonych kolejnymi numerami począwszy od numeru 00001, nieposiadających formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o obligacjach, o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc 00/100) złotych każda, z terminem wykupu w dniu 6 listopada 2018 r. (dalej "Obligacje”), o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000,00 (czterdziestu milionów 00/100) złotych, o cenie emisyjnej jednej Obligacji równej jej wartości nominalnej.

Poniżej Emitent przedstawia dodatkowe informacje dotyczące powyższej emisji Obligacji serii E 01:

1) Cel Emisji:

Celem emisji obligacji serii "E 01” jest sfinansowanie bieżących prac budowlanych w ramach projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa (projekt budowy sieci światłowodowej na terenie Woj. Małopolskiego) realizowanego przez podmiot zależny Emitenta – spółkę Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.

2) Program; wielkość emisji obligacji; próg emisji:

a) Obligacje są emitowane w ramach programu emisji obligacji, który przewiduje możliwość wielokrotnych emisji obligacji, ustanowionego przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 2 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia programu emisji obligacji (Program). Maksymalna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Programu wynosi 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych.

b) W ramach pierwszej emisji w ramach Programu, Emitent emituje nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 40.000 (czterdzieści tysięcy) Obligacji.

c) Emisja Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia i opłacenia co najmniej 5.000 (pięciu tysięcy) Obligacji (próg emisji).

3) Wartość nominalna i cena emisyjna:

a) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 (tysiąc) złotych.

b) Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji.

c) Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych i nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych.

4) Podstawa prawna emisji i tryb oferowania:

a) Emisja Obligacji dokonywana jest na podstawie art. 33 pkt 2) poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji w rozumieniu art. 35 Ustawy o Obligacjach do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149.

b) Emisja jest przeprowadzana na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Emitenta z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia programu emisji obligacji oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 3 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii E 01.

c) Minimalna liczba Obligacji objętych jednym zapisem wskazanych w Formularzu Zapisu wynosi 50 (pięćdziesiąt) sztuk.

d) Przydział i emisja Obligacji nastąpi w dniu 6 listopada 2015 r. ("Dzień Emisji”). Dzień Emisji może ulec przesunięciu o nie więcej niż 1 (słownie: jeden) tydzień.

e) Obligacje emitowane są w Warszawie.

5) Warunki wypłaty oprocentowania:

a) Obligacje są oprocentowane. Z tytułu oprocentowania Obligacji, Obligatariuszowi przysługują odsetki według stałej stopy procentowej, ("Odsetki”) płatne od Dnia Emisji, co trzy miesiące ("Okres Odsetkowy”) na ostatni dzień każdego Okresu Odsetkowego.

b) Oprocentowanie obligacji wynosi 8% w skali roku.

6) Zabezpieczenie Obligacji:

Docelowo zabezpieczeniem emisji obligacji będzie zastaw rejestrowy na infrastrukturze światłowodowej służącej do przesyłu danych należącej do Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% wartości Emisji, a także zastaw rejestrowy na 100% udziałów Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. w maksymalnej wysokości do 200% objętych i zapłaconych obligacji.

Do czasu ustanowienia docelowego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego obligacje będą zabezpieczone poprzez:

(i) poręczenie majątkowe udzielone przez Prezesa Zarządu Spółki Piotra Majchrzaka wraz z oświadczeniem złożonym przez pana Piotra Majchrzaka w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z tytułu poręczenia,

(ii) poręczenie udzielone przez spółkę zależną Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. ("MSS”), w której Emitent posiada 12.385 (dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników MSS, wraz z oświadczeniem złożonym przez MSS w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z tytułu poręczenia.

Ponadto przez cały okres trwania emisji obligacje będą zabezpieczone poprzez oświadczenie złożone przez Emitenta w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.

Jednocześnie Emitent informuje, że wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta (w ujęciu jednostkowym) na dzień 30.09.2015 roku, wyniosła 57.831 tys. zł, z czego brak było zobowiązań przeterminowanych.

Emitent rozważy wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu ("ASO CATALYST”) organizowanego w ramach system Catalyst przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) lub przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie ("BondSpot”).

Oferującym oraz wyłącznym koordynatorem Oferty Obligacji jest Vestor Dom Maklerski Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-03 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu
2015-11-03 Wojciech Kruszyński Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »