Reklama

NOVAVISGR (NVG): Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych - raport 26

Raport bieżący nr 26/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rubicon Partners Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna (Fundusz, Spółka), informuje, iż w dniu 29 marca 2010 roku w siedzibie Spółki przy ul Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa przed notariuszem Tomaszem Cyganem prowadzącym Kancelarię Notarialną przy Alejach Jerozolimskich 133/43, odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, na którym powzięto uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 1

Zarządu Spółki pod firmą

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 marca 2010 roku

Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu Spółki postanowił:

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 765.307,40 (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem złotych 40/100) złotych tj. z kwoty 7.215.713,20 (słownie: siedem milionów dwieście piętnaście tysięcy siedemset trzynaście złotych 20/100) złotych do kwoty 7.981.020,60 (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych 60/100) złotych, w drodze emisji 7.653.074 (słownie: siedmiu milionów sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy siedemdziesięciu czterech) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda.

2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.

4. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,75 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję.

5. Akcje serii F będą zaoferowane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 9 ust. pkt f) statutu Spółki, w ramach oferty prywatnej, a przyjęciem tej oferty będzie podpisanie umowy o objęcie akcji wraz ze zwrotem warrantu.

6. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej ustalone zostaną odrębną uchwałą Zarządu.

7. Zarząd określi szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii F, m.in.:

a. Określi warunki umowy subskrypcji prywatnej;

b. Ustali wzór dokumentu - umowę objęcia akcji subskrypcji prywatnej oraz określi miejsce i termin zawarcia umowy oraz dokonywania wpłat na akcje;

8. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do obrotu regulowanego i do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 3. . Pan Grzegorz Golec - Członek Zarządu oraz Hubert Bojdo - Członek Zarządu podjęli następującą uchwałę w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy:

Uchwała Nr 2

Zarządu Spółki pod firmą

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 marca 2010 roku

Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu Spółki, w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru w całości, niniejszym pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii F.

UZASADNIENIE

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest zaadresowaniem emisji do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, w związku z tym, realizacja prawa do objęcia akcji serii F musi się odbyć z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. Ponadto, wyłączenie prawa poboru uzasadnia fakt, iż działalność Spółki wymaga środków finansowych w znaczącej wysokości celem realizacji przyjętej strategii rozwoju.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 4. Pan Grzegorz Golec - Członek Zarządu oraz Hubert Bojdo - Członek Zarządu podjęli następującą uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru:

Uchwała Nr 3

Zarządu Spółki pod firmą

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 marca 2010 roku

Zarząd, działając na podstawie art. 444 § 1 i 7 oraz w związku z art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie Uchwały nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 pkt f) statutu Spółki postanowił podjąć uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru o następującej treści:

1. Emisja warrantów subskrypcyjnych

Zarząd Spółki postanawia wyemitować łącznie 7.653.074 (słownie: siedmiu milionów sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy siedemdziesięciu czterech) imiennych, zbywalnych, warrantów subskrypcyjnych, serii C uprawniających do objęcia łącznie 7.653.074 (słownie: siedmiu milionów sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy siedemdziesięciu czterech) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2 z dnia 29 marca 2009 r. w ramach Kapitału Docelowego. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

2. Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C są p. Krzysztof Moska oraz XTO CAPITAL LIMITED z siedziba w Londynie.

3. Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

4. Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny

Jeden warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.

5.Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C nie może nastąpić później niż do dnia 10 kwietnia 2010 r.

6. Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych

Zarząd Spółki działając w interesie Spółki oraz na podstawie art. 9 ust. pkt f) statutu Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.

7.Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania

Warranty subskrypcyjne serii C będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać zabrane.

8.Termin emisji warrantów subskrypcyjnych

Warranty subskrypcyjne serii C wyemitowane zostaną w dniu podjęcia niniejszej uchwały i w tym samym dniu zostaną zaoferowane Uprawnionemu. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie do 7 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 4. Po wyczerpaniu porządku obrad Członek Zarządu zamknął posiedzenie.
Grzegorz Golec - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | Rubicon | Warszawa | fundusz inwestycyjny | golec | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »