Reklama

GRAAL (GRL): Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej - raport 14

Raport bieżący nr 14/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

"Uchwała nr 19/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Gerarda Józefa Bronk na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy) - letnią kadencję.".

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 44,2 % (czterdzieści cztery i 2/10 procenta) akcji w kapitale zakładowym.

Reklama

"Uchwała nr 20/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Piotra Bykowskiego na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy) - letnią kadencję.".

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 44,2 % (czterdzieści cztery i 2/10 procenta) akcji w kapitale zakładowym.

"Uchwała nr 21/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Wiesława Tadeusza Łatałę na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy) - letnią kadencję.".

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 44,2 % (czterdzieści cztery i 2/10 procenta) akcji w kapitale zakładowym.

"Uchwała nr 22/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Piotra Mieczysława Dukowskiego na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy) - letnią kadencję.".

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 44,2 % (czterdzieści cztery i 2/10 procenta) akcji w kapitale zakładowym.

"Uchwała nr 23/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Grzegorza Kubicę na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy) - letnią kadencję.".

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.480, uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.480 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 44,2 % (czterdzieści cztery i 2/10 procenta) akcji w kapitale zakładowym.

Informacja na temat wybranych Członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Gerard Józef Bronk

Wykształcenie wyższe prawnicze. Złożony egzamin sędziowski.

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej:

od 2008 - DIKE Kancelaria Radcy Prawnego Gerard Bronk z siedzibą w Rekowie Górnym

od 1995 - stałą współpraca z Biurem Prawnym Procura radcy prawnego Piotra Janickiego z siedzibą w Gdyni,

1980-1995 - Policja, w tym od 1991 do 1995 - Komendant Powiatowy Policji w Pucku,

Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Gerard Józef Bronk wykonuje inną działalność w ramach Kancelarii Radcy Prawnego, to jest na podstawie umowy cywilnoprawnej rzecz Biura Prawnego Procura, radcy prawnego Piotra Janickiego. Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta, a pan Gerard Józef Bronk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec GRAAL S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Gerard Józef Bronk nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Pan Piotr Bykowski.

Pan prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski jest Profesorem Akademii Morskiej w Gdyni z zakresu technologii i towaroznawstwa żywności.

Od 1978 r. zatrudniony w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni - Kierownik Zakładu Technologii Przetwórstwa MIR.

Pan Piotr Jan Bykowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec GRAAL S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Pan Piotr Dukowski

Piotr Dukowski jest lekarzem weterynarii ze specjalnością: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Od czerwca 1982 r. do 30.06.2000r. pracował w Inspekcji Weterynaryjnej, Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej w Gdańsku na stanowiskach od Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego do Z-cy Powiatowego (Miejskiego) Lekarza Weterynarii w Gdańsku; od października 2000 r. do 31 grudnia 2005 r. był członkiem dyrekcji w Zakładzie Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Koral - Henryk Mielewczyk w Tczewie następnie, po zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa, do 28 lutego w Koral Sp. z o.o.; od 15 marca 2005 r. do 28 sierpnia 2006 r. jako Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji w Graal S.A. i od 01.03.2006 r. Dyrektor Zarządzający, a od 15.02.2008 Prezes Zarządu w Polinord Sp. z o.o.,

Pan Piotr Dukowski prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Usługi Weterynaryjne i w zakresie Ochrony Zdrowia - Piotr Dukowski, która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Ponadto pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Spółki Superfish S.A. w Kukinii, której działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Pan Piotr Dukowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Pan Wiesław Łatała

Wykształcenie wyższe prawnicze, radca prawny.

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej:

od 1998 do nadal - Łatała i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie, partner - komplementariusz,

1990-1999 - Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego, asystent.

od 1992 - Kraków Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezes Zarządu, obecnie wiceprezes Zarządu, wspólnik.

1993-1995 - BWR Real Bank S.A. z siedzibą w Krakowie, doradca prezesa Zarządu.

1993 - Corporation Wamex Trust Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Wiceprezes Zarządu.

1990-1992 - Cracow Business Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dyrektor członek Zarządu.

1994 - SUPON TECHNICS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członek Rady Nadzorczej.

1995 - ZOMET S.A. z siedzibą w Krakowie, sekretarz Rady Nadzorczej,1995-1996 - BUMA SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, członek Rady Nadzorczej.

1995-2000 - BIOMEDIC S.A. z siedzibą w Kielcach, kolejno prezes Rady Nadzorczej, prezes Zarządu, doradca Zarządu, prezes Rady Nadzorczej.

Od 2001 - DOMED S.A. z siedzibą w Krakowie, kolejno prezes Zarządu, od 2003 r. i obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej,

Od 2005 - obecnie - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Graal S.A.

Od 2007 - obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Wiesław Łatała wykonuje inną działalność, to jest świadczy jako radca prawny obsługę prawną w ramach Kancelarii Radców Prawnych "Łatała i Wspólnicy spółka komandytowa" z siedzibą w Krakowie. Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta, a pan Wiesław Łatała nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec GRAAL S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Wiesław Łatała nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5 . Pan Grzegorz Kubica

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydziału Zarządzania i Marketing, legitymuje się dyplomem magistra ekonomii o specjalności organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw. Z organizacją, zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz projektami strategicznymi związany jest od 1996 roku, początkowo w TESCO POLSKA Sp. z o.o. do 2002 roku, następnie w MEBLO-EXPO Sp. jawna (obecnie Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o.). Od 2005 roku do roku 2007 związany z PKN ORLEN S.A. gdzie jako kierownik projektu odpowiadał za przygotowanie, koordynację i realizację projektów strategicznych w sieci detalicznej. Od 2007 do 2008 był prezesem zarządu BBI ZENERIS NFI S.A. ( wcześniej FOKSAL NFI S.A.) odpowiedzialny za przygotowanie i realizację strategii rozwoju funduszu. Od 2008 roku wiceprezes zarządu EGZO GROUP Sp. z o.o. agencji PR/IR ( spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej RUBICON PARTNERS NFI S.A.) odpowiedzialny za segment działalności spółki w zakresie obsługi relacji inwestorskich klientów spółki (min. MIRBUD S.A., PAGED S.A., BIOTON S.A., HARDEX S.A., BBI DEVELOPMENT NFI S.A., BBI CAPITAL NFI S.A., ELZAB S.A., EFH S.A. )

Od 2008 roku do dnia dzisiejszego jest członkiem Rady Nadzorczej Instal Lublin S.A., od 2010 roku do dnia dzisiejszego jest członkiem Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. W latach wcześniejszych członek Rad Nadzorczych spółek Magna Polonia NFI S.A., Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.

Pan Grzegorz Kubica nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Graal S.A. Nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie pełni funkcji członka organu w konkurencyjnej spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Robert Wijata - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »