Reklama

INGBSK (ING): Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na dzień 19 kwietnia 2012 r.

W ramach pkt 2/ porządku obrad:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza Fiszera.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W ramach pkt 5/ lit. a) porządku obrad:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:

1/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 903.758.263,19 zł (słownie: dziewięćset trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote dziewiętnaście groszy),

2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 978.762.874,22 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze),

3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.624.266.939,22 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć miliardów sześćset dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze),

4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 793.305.273,51 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy),

5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 772.034.985,11 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych jedenaście groszy),

6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 5/ lit. b) porządku obrad:

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A.

w 2011 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r.

Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2011 r., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 5/ lit. c) porządku obrad:

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:

1/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 880.075.356,19 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych dziewiętnaście groszy),

2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowity dochód netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 948.340.675,99 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.723.373.206,20 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć miliardów siedemset dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześć złotych dwadzieścia groszy),

4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 762.825.815,10 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset piętnaście złotych dziesięć groszy),

5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 762.888.210,99 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 5/ lit. d) porządku obrad:

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 5/ lit. e) porządku obrad:

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Prezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Pani Małgorzacie Kołakowskiej (Małgorzata Kołakowska) - Prezes Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Mirosławowi Boda (Mirosław Boda) - Wiceprezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Michałowi Bolesławskiemu (Michał Bolesławski) - Wiceprezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Evertowi Derksowi Drokowi (Evert Derks Drok) - Wiceprezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 27.06.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Pani Justynie Kesler (Justyna Kesler) - Wiceprezes Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Oscarowi Edwardowi Swanowi (Oscar Edward Swan) - Wiceprezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W ramach pkt 5/ lit. f) porządku obrad:

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Pani Annie Fornalczyk (Anna Fornalczyk) - Przewodniczącej Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Cornelisowi Leenaarsowi (Cornelis Leenaars) - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 06.04.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Wojciechowi Popiołkowi (Wojciech Popiołek) - Sekretarzowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Brunonowi Bartkiewiczowi (Brunon Bartkiewicz) - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w tym w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 25.05.2011 r. - obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Rolandowi Boekhoutowi (Roland Boekhout) - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24.10.2011 r. do 31.12.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Césarowi Gonzálezowi-Bueno (César González-Bueno) - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 16.09.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Ralphowi Hamersowi (Ralph Hamers) - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Nicolaasowi Cornelisowi Jue (Nicolaas Cornelis Jue) - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić

Panu Mirosławowi Kośmidrowi (Mirosław Kośmider) - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

109.714.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W ramach pkt 5/ lit. g) porządku obrad:

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie: podziału zysku za 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza podział zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2011 r., według poniższego zestawienia:

(w PLN)

1. zysk brutto 1.131.641.893,97

2. obciążenia podatkowe 227.883.630,78

3. zysk netto 903.758.263,19

a) kapitał rezerwowy 853.758.263,19

b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00

Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:

103.985.864 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

5.729.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7) i 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Mirosław Boda - Wiceprezes Zarządu Banku

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | zgromadzenie | Emitent | bańki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »