Reklama

INGBSK (ING): Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zwołane na dzień 31 marca 2015 r.

W ramach pkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. wybiera Pana Janusza Fiszera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.530.389 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W ramach pkt 6 lit. a) porządku obrad:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zawierające:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.067,9 milionów złotych,

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,

3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 96.742,4 milionów złotych,

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,

6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 6 lit. b) porządku obrad:

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r.

Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu Banku, Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 r., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 6 lit. c) porządku obrad:

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zawierające:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1.040,7 milionów złotych,

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,

3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 99.860,7 milionów złotych,

4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,

6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.453.513 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

76.876 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 6 lit. d) porządku obrad:

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.453.513 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

76.876 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

W ramach pkt 6 lit. e) porządku obrad:

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Małgorzata Kołakowska – Prezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Mirosław Boda – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Michał Bolesławski – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Joanna Erdman – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Ignacio Juliá Vilar – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Justyna Kesler – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Oscar Edward Swan – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W ramach pkt 6 lit. f) porządku obrad:

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Anna Fornalczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Wojciech Popiołek – Sekretarz Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Mirosław Kośmider – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Antoni Reczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Brunon Bartkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Aleksander Galos – Sekretarz Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Roland Boekhout – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Nicolaas Jue – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Ad Kas – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Aleksander Kutela – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.457.125 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

73.264 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W ramach pkt 6 lit. g) porządku obrad

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie podziału zysku za 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2014 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

(w PLN)

1. zysk brutto 1.335.943.802,77

2. obciążenia podatkowe 268.062.153,15

3. zysk netto 1.067.881.649,62

a) kapitał rezerwowy 497.481.649,62

b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00

c) dywidenda 520.400.000,00

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.500.389 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

30.000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 6 lit. h) porządku obrad

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 31 marca 2015 r.

w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 r.

W związku z uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie podziału zysku za 2014 r. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., na podstawie art. 347 i 348 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2014 r. w łącznej wysokości 520.400.000,00 zł, tj. w kwocie 4,00 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:

1) dzień 20 kwietnia 2015 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy),

2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 5 maja 2015 r. (termin wypłaty dywidendy),

3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w Procedurze wypłaty dywidendy przyjętej Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 8 kwietnia 2010 r.

2. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji.

§ 2

Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.500.389 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

30.000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 6 lit. i) porządku obrad

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 31 marca 2015 r.

w sprawie Oświadczenia o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., po zapoznaniu się z treścią złożonego przez Zarząd Banku Oświadczenia o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych dalej Zasadami oraz opinią i stanowiskiem Rady Nadzorczej postanawia:

1. zaakceptować Oświadczenie o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, złożone przez Zarząd Banku w dniu 30 grudnia 2014 r.,

2. w zakresie dozwolonym stosownymi przepisami prawa, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów prawnych i nadzorczych względem akcjonariuszy, jak również przez własne interesy lub interesy pozostałych interesariuszy, zadeklarować gotowość stosowania Zasad w części odnoszącej się do akcjonariuszy oraz do relacji Banku jako instytucji nadzorowanej z jego akcjonariuszami, w szczególności postanowień zawartych w Rozdziale 2 Zasad, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia sytuacji, w których Zasady wymagają od akcjonariuszy określonego zachowania, akcjonariusze będą podejmować decyzje przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków ustawowych oraz wszystkich istotnych faktów oraz okoliczności, dotyczących Banku, swoich własnych interesów oraz interesów pozostałych interesariuszy.

Niniejsza deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby trzecie.

Składając powyższą deklarację, Akcjonariusze oczekują, że Bank będzie stosować się do obowiązujących go wymogów finansowych, płynnościowych, kapitałowych oraz sprawozdawczości, w zakresie wynikającym z przepisów prawa dotyczących Banku oraz stosownych regulacji, które mają zastosowanie wobec Banku jako podmiotu działającego w ramach grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest zagraniczna instytucja finansowa.

Ważne głosy zostały oddane z 111.530.389 akcji, stanowiących 85,72% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.530.389 ważnych głosów, w tym:

111.500.389 głosów "za”,

0 głosów "przeciw”,

30.000 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 6 lit. j) porządku obrad

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany Statutu Banku:

1. W § 19 ust. 3, po wyrazach "W skład Rady powinni wchodzić” zastępuje się wyraz "również” wyrazami "przynajmniej dwaj”, wskutek czego § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W skład Rady powinni wchodzić przynajmniej dwaj członkowie wolni od jakichkolwiek powiązań z Bankiem, jego akcjonariuszami lub pracownikami, rozumianych jako powiązania, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni).”

2. § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kryteria niezależności Członków Niezależnych wynikają z przyjętych przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i są szczegółowo określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

3. W § 25 ust. 1:

a. w zdaniu wprowadzającym po wyrazach "wynikających z przepisów prawa” dodaje się przecinek i wyrazy "uchwał i rekomendacji organu nadzoru finansowego”, wskutek czego zdanie wprowadzające w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa, uchwał i rekomendacji organu nadzoru finansowego oraz przewidzianych w innych postanowieniach Statutu należy:”,

b. w punkcie 4):

- przecinek po wyrazach "praw z akcji” zastępuje się słowem "lub”,

- kwotę "5.000.000 EUR” zastępuje się kwotą "25.000.000 EUR”,

- po słowach "aktywów stanowiących co najmniej” zastępuje się wartość "20%” wartością "50%”,

- po wyrazach "zgoda Rady” skreśla się wyrazy "- z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 - ”

wskutek czego, §25 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

"4) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Bank akcji i praw z akcji lub udziałów innych osób prawnych, o ile wartość aktywów przekracza jednorazowo równowartość w złotych polskich kwoty 25.000.000 EUR lub czynność dotyczy aktywów stanowiących co najmniej 50% kapitału zakładowego innej osoby prawnej; zgoda Rady nie jest wymagana w przypadku zaangażowania Banku wynikającego z zamiany wierzytelności, realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej,” ,

c. w punkcie 8), po wyrazach "na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady” dodaje się wyrazy "oraz wyrażania opinii w sprawie rozwiązania umowy z tym podmiotem”, wskutek czego §25 ust. 1 pkt 8) otrzymuje brzmienie:

"8) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady oraz wyrażanie opinii w sprawie rozwiązania umowy z tym podmiotem,”,

d. punkt 10) otrzymuje brzmienie:

"10) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Bank zobowiązania lub podjęcie czynności rozporządzającej, której wartość jednorazowo lub łącznie w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych z tym podmiotem przekracza 10% funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4) i 11),”,

e. w punkcie 11) kwotę "5.000.000 EUR”

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »