CORMAY (CRM): Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. podjęte w dniu 29 czerwca 2012 r. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach

Reklama

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Tomasza Tuora na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 17 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Ryszard Błażejewski;

2. Robert Przytuła.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2011 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej i zmian osobowych w jej składzie.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy

od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A.

z siedzibą w Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r.

do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. składające się z:

1.wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

2.bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 121.508 tys. zł (sto dwadzieścia jeden milionów pięćset osiem tysięcy złotych);

3. rachunku zysku i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.873 tys. zł (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);

4.zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 32.419 tys. zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych);

5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 5.568 tys. zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

6. dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

PZ CORMAY

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PZ CORMAY za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. składające się z:

1.wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 159.660 tys. zł (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);

3. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w 14.008 tys. zł (czternaście milionów osiem tysięcy złotych);

4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 40.913 tys. zł (czterdzieści milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych);

5.skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 5.980 tys. zł (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);

6. dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku spółki PZ CORMAY S.A. za 2011 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia zysk netto wypracowany w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r.

do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółki- z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 15.516.395 (piętnaście milionów pięćset szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 50,77 % (pięćdziesiąt i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.516.395 (piętnaście milionów pięćset szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.516.395 (piętnaście milionów pięćset szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Tuora jako akcjonariusz działający w imieniu własnym.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r.

do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Pani Barbarze Tuora-Wysockiej Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres

od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stefanowi Jackowskiem - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres

od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wojtkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków

za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Maciejowi Wojtkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błażejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków

za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Błażejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 15.844.895 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 51,85 % (pięćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.844.895 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.844.895 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Ryszard Błażejewski.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 4 sierpnia 2011 r., zarejestrowanej przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców postanowieniem z dnia 10 listopada 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 6 (sześć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.013.373 (szesnaście milionów trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 6.522 (sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Artura Olszewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 52,42% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 16.019.895 (szesnaście milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.013.373 (szesnaście milionów trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 6.522 (sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosach wstrzymujących się.
Tomasz Tuora - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | zgromadzenie | Cormay | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »