Reklama

CORMAY (CRM): Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. podjęte w dniu 18 czerwca 2014 r. - raport 37

Raport bieżący nr 37/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2014 r. roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto następujące uchwały (numeracja zgodna z aktem notarialnym):

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

Reklama

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera Ryszarda Antoniego Błażejewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 17 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Tadeusz Tuora;

2.Michał Grabowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.225.747 (dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i pokrycia straty PZ CORMAY S.A. za 2013 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r.

12. Podjęcie uchwały przedmiocie zmiany Statutu (zmiana § 13, § 20 i dodanie nowego § 151).

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego stratę netto w kwocie 8.223 tys. (osiem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące) złotych;

3. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazującego sumę 150.675 tys. (sto pięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych;

4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie -27.519 tys. (minus dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy) złotych;

5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.288 tys. (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych;

6. dodatkowych informacji i objaśnień, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, to jest z 63,12% (sześćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, to jest z 63,12% (sześćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, to jest z 63,12% (sześćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.360.196 (osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i przy 1.750.714 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czternaście) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz pasywów zamyka się sumą 296.520 tys. (dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych;

2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto w kwocie 9.310 tys. (dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) złotych oraz inne całkowite dochody netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r. w wysokości -1.501 tys. (minus jeden milion pięćset jeden tysięcy) złotych;

3. przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujących zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie -41.887 tys. (minus czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych;

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 35.526 tys. (trzydzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych;

5. dodatkowych informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.485.033 (osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści trzy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i 1.750.714 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czternaście) głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia:

1. przeznaczyć niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 1.573.415,63 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze) w całości na kapitał zapasowy,

2. pokryć stratę za rok 2013 w kwocie 8.223.838,44 zł (osiem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych czterdzieści cztery grosze) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r.

do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółki- z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.379.119 (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście) akcji, to jest z 57,68% (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.379.119 (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 18.379.119 (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Pani Barbarze Tuora-Wysockiej Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.124.747 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,16% (sześćdziesiąt trzy i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.124.747 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.124.747 (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, to jest z 63,12% (sześćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.110.910 (dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r.

do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r.

do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błażejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r.

do dnia 28 czerwca 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Błażejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.061.747 (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 62,96% (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.061.747 (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.061.747 (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Szymańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.061.747 (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.061.747 (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r.

do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Tuora – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.161.065 (dwadzieścia milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji, to jest z 63,28% (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.161.065 (dwadzieścia milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.161.065 (dwadzieścia milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rudnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Rudnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wojtkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r.

do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Maciejowi Wojtkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji, to jest z 63,51% (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.235.747 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach

z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanowiło:

1. - zmienić treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r. w ten sposób, że dotychczasowy §4 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

§4 ust. 1. Ustala się dzień 21 sierpnia 2014 r. jako dzień prawa poboru akcji serii K w rozumieniu art. 432 §2 Kodeksu spółek handlowych”.

2. ustalić tekst jednolity uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, o następującej treści:

"§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (jeden złoty) oraz nie większą niż 10.620.659 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) akcji oraz nie więcej niż 10.620.65

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »