ROPCZYCE (RPC): Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Ropczycach, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Reklama

Z uwagi na obecność jednego akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, niemożliwym było powzięcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej przez co odstąpiono od jej wyboru, a jej obowiązki przejął Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402š Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2009 rok.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009.

10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2009 roku.

11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2009.

13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

14. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 320 756 692,27 zł / słownie: trzysta dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia siedem groszy/,

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., który wykazuje zysk netto w kwocie 1 124 816,22 zł / słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych dwadzieścia dwa grosze /,

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 1 124 816,22 zł /słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych dwadzieścia dwa grosze /,

d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2009r. w kwocie 180 898 414,86 zł / słownie: sto osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście złotych osiemdziesiąt sześć groszy/,

e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 746 373,85 zł / słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy/,

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

za rok 2009.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r., na które składa się:

a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 442 916 640,13 zł / słownie: /czterysta czterdzieści dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych trzynaście groszy/,

b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., który wykazuje stratę netto w kwocie 17 837 867, 96 zł / słownie: siedemnaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy /,

c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 9 410 931,33 zł /słownie: dziewięć milionów czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych trzydzieści trzy grosze/,

d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan

kapitału własnego na dzień 31.12.2009 r. w kwocie 205 991 256,04 zł / słownie: dwieście pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych cztery grosze /,

e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od

01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33 379 659,83 zł / słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze /,

f/ informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 1 124 816,22 zł / słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych dwadzieścia dwa grosze, w ten sposób, że zostanie on przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 7/1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/1 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 7/2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Markowi Tymkiewicz - za okres działalności od 1 stycznia 2009r.do 31 grudnia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 7/3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 7/4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Pani Danucie Walczyk - za okres działalności od 1 stycznia 2009r. do 9 stycznia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/4 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 8/1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów 17 maja 2010r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2009r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Wojciechowi Grzybowskiemu- za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/1 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 8/2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2009r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczacemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Leonowi Marciniec - za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 8/3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2009r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 8/4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2009r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/4 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 8/5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów 17 maja 2010r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2009r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Konstyanty Lytvynov- za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/5 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 8/6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2009r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/6 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 8/7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2009r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Tomaszowi Bukowskiemu- za okres od 1 stycznia 2009r. do 13 lutego 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/7 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 8/8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2009r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 13 lutego 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8/8 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że jako pełnomocnik akcjonariusza nie zgłasza żadnych propozycji w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej i przeszedł do odczytania kolejnego punktu porządku obrad i propozycji uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 czerwca 2010r.

w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Artykuł 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

" Przedmiotem działalności Spółki jest:

Produkcja wyrobów ogniotrwałych- 23.20.Z.,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych- 35.30.Z,

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46.19.Z.,

transport drogowy towarów- 49.41.Z.

Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy- 52.21.Z.

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane- 42.99.Z

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- 52.10.B

Badania i analizy techniczne- 74. 30 Z

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych- 73.10.G.

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych- 73.10.B.

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego- 73.10.D

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych- 73.10.H.

Odzysk surowców z materiałów segregowanych-38.32.Z

Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20 B".

2. Artykuł 24 Statutu Spółki przyjmuje następujące brzmienie:

" 24.1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

24.2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

24.3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w czerwcu. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.

24.4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

24.5. W przypadku gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom akcjonariuszy, o których mowa w art. 24.4. w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu.

24.6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub też akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego".

3. Artykuł 25 Statutu Spółki przyjmuje następujące brzmienie:

" 25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

25.3. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

25.4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
Józef Siwiec - Prezes Zarządu
Marek Tymkiewicz - Wiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »