Reklama

ROPCZYCE (RPC): Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Ropczycach, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Reklama

Z uwagi na obecność jednego akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, niemożliwym było powzięcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej przez co odstąpiono od jej wyboru, a jej obowiązki przejął Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402š Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2010 rok.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010.

10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2010 roku.

11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2010.

13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

14. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej VIII kadencji.

15. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2010 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 320 470 107,43 zł / słownie: trzysta dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto siedem złotych czterdzieści trzy grosze/,

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który wykazuje zysk netto w kwocie 6 347 569,14 zł / słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czternaście groszy/,

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 6 764 523,57 zł /słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy /,

d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2010r. w kwocie 187 662 938,43 zł / słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych czterdzieści trzy grosze/,

e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 566 612,16 zł / słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwanaście złotych szesnaście groszy/,

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

za rok 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r., na które składa się:

a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 397 347 489,99 zł / słownie: /trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,

b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który wykazuje stratę netto w kwocie 13 727 429,08 zł / słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych osiem groszy /,

c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej) za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r., które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 12.854.394,32 zł /słownie: dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści dwa grosze/,

d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan

kapitału własnego na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 201 241 433,04 zł / słownie: dwieście jeden milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote cztery grosze/,

e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 409 862,85 zł / słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt pięć groszy /,

f/ informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 6 347 569,14 zł / słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czternaście groszy/, w ten sposób, że zostanie on przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Markowi Tymkiewicz - za okres działalności od 1 stycznia 2010r.do 15 listopada 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 15 listopada 2010r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Wojciechowi Grzybowskiemu- za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczacemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Leonowi Marciniec - za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Konstyanty Lytvynov- za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Grzegorzowi Ubysz- za okres od 1 stycznia 2010r. do do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 17.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje/odwołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Leona Marcińca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje/odwołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Grzegorza Ubysza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje/odwołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Romana Wenc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje/odwołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Oleksandra Pylypenko .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje/odwołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Jerzego Lisa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 23 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

Z uwagi na brak propozycji w zakresie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od podejmowania uchwały w tym zakresie.
Józef Siwiec - Prezes Zarządu
Robert Duszkiewicz - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »