Reklama

ROPCZYCE (RPC): Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Ropczycach, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402š Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2011 rok.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011.

10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2011 roku.

11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2011.

13. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.

14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr l o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2011 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 350 455 370,94 zł / słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/,

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11 491 495,88 zł / słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy/,

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 11 715 224,67 zł /słownie: jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy/,

d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2011r. w kwocie 199 378 163,10 zł / słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy/,

e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -2 802 682,72 zł / słownie: dwa miliony osiemset dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze/,

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r., na które składa się:

a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 343 138 953,35 zł /słownie: trzysta czterdzieści trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy/,

b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w kwocie 4 180 672,74zł /słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze/,

c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r., które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 11 405 892,05 zł /słownie: jedenaście milionów czterysta pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote pięć groszy/,

d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan

kapitału własnego na dzień 31.12.2011 r. w kwocie 189 835 540,99 zł / słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,

e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 26 537 640,95 zł / słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy /,

f/ informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11 491 495,88 zł / słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy/, w ten sposób, że zostanie on przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2011r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Wojciechowi Grzybowskiemu- za okres od 1 stycznia 2011r. do 18 kwietnia 2011

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2011r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Jerzemu Lis - za okres od 18 kwietnia 2011r. do 21 lipca 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2011r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Leonowi Marciniec- za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2011r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2011r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2011r. do 18 kwietnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2011r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Konstyanty Lytvynov- za okres od 1 stycznia 2011r. do 18 kwietnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2011r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2011r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Grzegorzowi Ubysz- za okres od 1 stycznia 2011r. do do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2011r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 22 sierpnia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 70 155 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w miejscowości Chrzanów województwa małopolskiego, obręb: Kościelec, będącej w użytkowaniu wieczystym "Mostostal - Energomontaż" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach lub innego podmiotu , obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe o oznaczeniu "Ba": nr 829/200 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście), nr 829/207 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście siedem), nr 829/233 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści trzy), nr 829/225 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście dwadzieścia pięć), nr 829/232 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści dwa), nr 829/236 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści sześć), natomiast właścicielem wyżej opisanych gruntów jest Skarb Państwa, zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place o łącznej powierzchni 8.408, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Chrzanów województwa małopolskiego, obręb: Kościelec, objętej księgą wieczystą KW Nr KR1C/00048679/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie. Cena nabycia nieruchomości nie może być wyższa od wartości rynkowej nieruchomości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotową transakcją nabycia nieruchomości. Nabycie nieruchomości nastąpi na warunkach i po cenie uzgodnionej z Radą Nadzorczą Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 19 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 68 946 głosów, przeciw głosowało 1209 głosów. Głosy za przyjęciem uchwały stanowiły 98,28 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
Józef Siwiec - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | zgromadzenie | Emitent | Ropczyce

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »