Reklama

ROPCZYCE (RPC): Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

(Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą

Reklama

w Ropczycach, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw"

i "wstrzymujących się".

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2012 rok.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012.

10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2012 roku.

11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2012.

13. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.

14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr l o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 431 028 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. Głosów wstrzymujących się oddano 1472.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. Głosów wstrzymujących się oddano 1472.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346 131 772,56 zł / słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy/,

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., który wykazuje zysk netto w kwocie 10 711 820,47 zł / słownie: dziesięć milionów siedemset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych czterdzieści siedem groszy/,

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 10 928 644,66 zł /słownie: dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy/,

d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2012r. w kwocie 210 306 807,76 zł / słownie: dwieście dziesięć milionów trzysta sześć tysięcy osiemset siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy/,

e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -4 715 932,26 zł / słownie: cztery miliony siedemset piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote dwadzieścia sześć groszy,

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. Głosów wstrzymujących się oddano 1472.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

za rok 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r., na które składa się:

a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 337 520 472,48 zł /słownie: trzysta trzydzieści siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem groszy/,

b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., który wykazuje zysk netto w kwocie 8 763 658,75 zł /słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy/,

c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 8 980 482,94 zł /słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze/,

d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan

kapitału własnego na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 198 816 023,93 zł / słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt trzy grosze/,

e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -4 898 164,55 zł / słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy/,

f/ informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. Głosów wstrzymujących się oddano 1472.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 10.711.820,47 zł / słownie: dziesięć milionów siedemset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych czterdzieści siedem groszy/, w następujący sposób:

a) kwotę 1.603.291,90 zł / słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy/ przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2012 rok;

b) kwotę 9.108.528,57 zł / słownie: dziewięć milionów sto osiem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy/ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 30 kwietnia 2013 roku.

2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 14 maja 2013 roku.

3. Wartość dywidendy na jedną akcję ( 1 sztukę ) wynosi 0,35 zł (słownie : trzydzieści pięć groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. Głosów wstrzymujących się oddano 1472.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów, co stanowiło 99,94 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. Głosów przeciwnych oddano 1472.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów, co stanowiło 99,94 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. Głosów przeciwnych oddano 1472.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów, co stanowiło 99,94 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. Głosów przeciwnych oddano 1472.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2012r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Leonowi Marciniec- za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 431 028 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2012r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 431 028 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2012r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 431 028 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2012r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Grzegorzowi Ubysz- za okres od 1 stycznia 2012r. do do 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 431 028 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2012r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 431 028 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę niżej wymienionych nieruchomości.

Nieruchomości położonej w miejscowości Gliwice, województwo śląskie, obręb Nowe Gliwice, będącej w użytkowaniu wieczystym "Mostostal – Energomontaż” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowo-usługowe:

działkę nr 226 (dwieście dwadzieścia sześć), nr 227 (dwieście dwadzieścia siedem), nr 228 (dwieście dwadzieścia osiem) natomiast właścicielem wyżej opisanych gruntów jest Skarb Państwa, zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place, o łącznej powierzchni 3,2196 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Gliwice województwa śląskiego, obręb: Nowe Gliwice, objętych księgami wieczystymi: KW Nr GL1G/00081360/9 dla działki nr 226 oraz GL1G/00018750/8 dla działek nr 227 i 228, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.

Nieruchomości położonej w miejscowości Żmigród, województwo dolnośląskie, ul. Przemysłowa 2, będącej w użytkowaniu wieczystym "Mostostal – Energomontaż” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe:

działkę nr 4/9 (cztery łamane przez dziewięć), działkę nr 4/13 (cztery łamane przez trzynaście), działkę nr 4/16 (cztery łamane przez szesnaście), działkę 4/17 (cztery łamane przez siedemnaście) – wszystkie wymienione działki w całości, a także:

działkę nr 4/5 (cztery łamane przez pięć), działkę nr 4/10 (cztery łamane przez dziesięć), działkę nr 4/11 (cztery łamane przez jedenaście) – wszystkie wymienione działki w udziale 1/3, natomiast właścicielem wyżej opisanych gruntów jest Skarb Państwa, zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place, o łącznej powierzchni 8,3271 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Żmigród województwa dolnośląskiego, ul. Przemysłowa 2, objętych księgami wieczystymi: WR1W/00036887/2 dla działek: nr 4/9, nr 4/13, nr 4/16 i 4/17, WR1W/00036886/5 dla działek: nr 4/10 i 4/11 oraz WR1W/00036652/6 dla działki: nr 4/5, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żmigrodzie.

Cena nabycia nieruchomości nie może być wyższa od wartości rynkowej nieruchomości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotową transakcją nabycia nieruchomości. Nabycie nieruchomości nastąpi na warunkach i po cenie uzgodnionej z Radą Nadzorczą Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 15 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów, co stanowiło 99,94 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. Przeciw uchwale oddano 1472.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Artykuł 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

" Przedmiotem działalności Spółki jest:

Produkcja wyrobów ogniotrwałych- 23.20.Z.,

Wytwarzanie energii elektrycznej- 35.11.Z,

Przesyłanie energii elektrycznej- 35.12.Z,

Dystrybucja energii elektrycznej- 35.13.Z,

Handel energią elektryczną- 35.13.Z,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych- 35.30.Z,

Odzysk surowców z materiałów segregowanych-38.32.z,

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane- 42.99.Z,

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46.19.Z.,

transport drogowy towarów- 49.41.Z,

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- 52.10.B,

Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy- 52.21.Z,

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z.,

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z.,

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z.,

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z.,

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 70.22.Z.,

Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne- 71.12.Z

Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych- 72.19.Z

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- 74.10. Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.90.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 77.39.Z.,

Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników- PKD 78.30.Z.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 16 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. Głosów wstrzymujących się oddano 1472.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Wypychowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. Głosów wstrzymujących się oddano 1472.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-19Józef SiwiecPrezes Zarządu
2013-04-19Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »