Reklama

ROPCZYCE (RPC): Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Ropczycach, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Reklama

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2013 rok.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2013 roku.

11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2013 roku.

13. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję i ustalenie zasad wynagradzania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.

15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr l o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 431 876 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 głosów, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 głosów, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 371 664 991,59 zł / słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy/,

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11 954 931,44 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze/,

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 12 135 441,19 zł /słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych dziewiętnaście groszy/,

d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2013r. w kwocie 220 876 046,38 zł / słownie: dwieście dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści sześć złotych trzydzieści osiem groszy/,

e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 462 713, 83 zł / słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzynaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze,

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 głosów, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

za rok 2013.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r., na które składa się:

a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 368 582 609,38 zł /słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy/,

b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., który wykazuje zysk netto w kwocie 12 765 554,80 zł /słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy/,

c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 12 941 928,69 zł /słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy/,

d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan

kapitału własnego na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 210 195 885,91 zł / słownie: dwieście dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy/,

e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 419 878,21 zł / słownie: trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia jeden groszy/,

f/ informacja dodatkowa.

Uchwała nr 5 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 głosów, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11.954.931,44 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze/, w następujący sposób:

a) kwotę 2 977 542,10 zł / dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 10/100 / przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2013 rok;

b) kwotę 8 977 389,34 zł / słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 34/100 / przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

1.Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 30 kwietnia 2014 roku.

2.Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 14 maja 2014 roku.

3.Wartość dywidendy na jedną akcję ( 1 sztukę ) wynosi 0,65, (słownie : sześćdziesiąt pięć groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów, przeciwko 1111 głosów, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 99,95 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pytania do zarządu:

Uchwała nr 7 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 przeciwko uchwale 1209, co stanowiło 99,95 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 przeciwko uchwale 1209, co stanowiło 99,95 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 przeciwko uchwale 1209, co stanowiło 99,95 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Leonowi Marciniec- za okres od 1 stycznia 2013r. do 19 kwietnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 19 kwiecień 2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Grzegorzowi Ubysz- za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 17.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Panią Małgorzatę Wypychowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Romana Wenc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Oleksandra Pylypenko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Grzegorza Ubysza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Lesława Wojtasa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art.392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.23 Statutu Spółki uchwala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Wysokość wynagrodzenia wynosi dla:

1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,2 krotność,

2) Sekretarz Rady Nadzorczej - 2,0 krotność

3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,8 krotność

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nie usprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

5.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

6.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

7.Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.

8.Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.

§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Artykuł 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

" Przedmiotem działalności Spółki jest:

Produkcja wyrobów ogniotrwałych- 23.20.Z.,

Wytwarzanie energii elektrycznej- 35.11.Z,

Przesyłanie energii elektrycznej- 35.12.Z,

Dystrybucja energii elektrycznej- 35.13.Z,

Handel energią elektryczną- 35.13.Z,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych- 35.30.Z,

Odzysk surowców z materiałów segregowanych-38.32.z,

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane- 42.99.Z,

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46.19.Z.,

transport drogowy towarów- 49.41.Z,

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- 52.10.B,

Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy- 52.21.Z,

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z.,

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z.,

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z.,

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z.,

Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe, PKD 69.20. Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 70.22.Z.,

Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne- 71.12.Z

Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych- 72.19.Z

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- 74.10. Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.90.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 77.39.Z.,

Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników- PKD 78.30.Z.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 23 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-17Józef SiwiecPrezes Zarządu
2014-04-17Marian DarłakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »