Reklama

IDEON (IDE): Uchwały ZWZ Ideon SA z dnia 28.06.2013r.

Raport bieżący nr 38/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IDEON SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku:

Reklama

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach, dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Kosta (Kost).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 53.954.281

Głosy " przeciw”: 0

Głosy "wstrzymujące się”: 0

Uchwała numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki, w dniu 29 maja 2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 53.954.281

Głosy " przeciw”: 0

Głosy "wstrzymujące się”: 0

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki Ideon SA za rok obrotowy 2012 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę: 160.080 tys. złotych;

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r. wykazujący stratę netto w wysokości: (277.122) tys. złotych;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w wysokości: (265.360) tys. złotych ;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 265.360 tys. złotych;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 571 tys. złotych;

- informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 52.328.281

Głosy " przeciw”: 1.626.000

Głosy "wstrzymujące się”: 0

Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1, w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Ideon SA z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 będące składnikiem raportu rocznego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 51.926.831

Głosy " przeciw”: 1.792.450

Głosy "wstrzymujące się”: 235.000

Uchwała numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.760.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,65%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.760.281

Głosy "za”: 51.732.831

Głosy " przeciw”: 1.792.450

Głosy "wstrzymujące się”: 235.000

Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.384.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.384.281

Głosy "za”: 49.325.583

Głosy " przeciw”: 1.362.450

Głosy "wstrzymujące się”: 2.696.248

Uchwała numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi WYSOCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 49.595.583

Głosy " przeciw”: 3.816.598

Głosy "wstrzymujące się”: 542.100

Uchwała numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Damianowi KUSOWI absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012r do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 49.595.583

Głosy " przeciw”: 3.386.598

Głosy "wstrzymujące się”: 972.100

Uchwała numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 50.325.583

Głosy " przeciw”: 3.386.598

Głosy "wstrzymujące się”: 242.100

Uchwała numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ideon SA w 2012 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 49.895.583

Głosy " przeciw”: 3.393.698

Głosy "wstrzymujące się”: 665.000

Uchwała numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.577.861

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,6%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.577.861

Głosy "za”: 49.519.163

Głosy " przeciw”: 1.369.550

Głosy "wstrzymujące się”: 2.689.148

Uchwała numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 49.895.583

Głosy " przeciw”: 1.369.550

Głosy "wstrzymujące się”: 2.689.148

Uchwała numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 49.895.583

Głosy " przeciw”: 1.369.550

Głosy "wstrzymujące się”: 2.689.148

Uchwała numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.254.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,21%

Łączna liczba ważnych głosów: 52.254.281

Głosy "za”: 48.084.583

Głosy " przeciw”: 1.480.550

Głosy "wstrzymujące się”: 2.689.148

Uchwała numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon S.A. w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 49.895.583

Głosy " przeciw”: 1.369.550

Głosy "wstrzymujące się”: 2.689.148

Uchwała numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mieczysławowi SKOŁOŻYŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 1stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 49.895.583

Głosy " przeciw”: 1.369.550

Głosy "wstrzymujące się”: 2.689.148

Uchwała numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Zbigniewowi DWORZECKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.552.831

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.552.831

Głosy "za”: 49.895.583

Głosy " przeciw”: 968.100

Głosy "wstrzymujące się”: 2.689.148

Uchwała numer 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za 2012 rok

Na podstawie art. 398, w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki i rozdziału 7 Ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowe za rok obrotowy 2012, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

-skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę : 200.764 tys. złotych

-skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości: (239.715) tys. złotych

-skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia

2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w wysokości : (209.672) tys. złotych

-skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 199.243 tys. złotych

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę: 24 tys. złotych

- informację dodatkową oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 49.895.583

Głosy " przeciw”: 1.792.450

Głosy "wstrzymujące się”: 2.266.248

Uchwała numer 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej za 2012 rok

Na podstawie art.393 pkt.1 ,w związku z art. 395 §2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012 będące składnikiem raportu skonsolidowanego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 49.895.583

Głosy " przeciw”: 1.362.450

Głosy "wstrzymujące się”: 2.696.248

Uchwała numer 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2012 rok

Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: strata Spółki za rok 2012 w kwocie (277.122 )tys. zł. zostanie pokryta z zysku Spółki przyszłych okresów z uwzględnieniem warunków postępowania układowego w upadłości.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 50.187.683

Głosy " przeciw”: 430.000

Głosy "wstrzymujące się”: 3.336.598

Uchwała numer 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Ireneusza Nawrockiego jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.577.861

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,6%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.577.861

Głosy "za”: 51.778.311

Głosy " przeciw”: 1.792.450

Głosy "wstrzymujące się”: 7.100

Uchwała numer 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Adama Szotowskiego jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 49.902.683

Głosy " przeciw”: 1.015.000

Głosy "wstrzymujące się”: 3.036.598

Uchwała numer 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Ewę Cerek jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 51.900.411

Głosy " przeciw”: 1.818.870

Głosy "wstrzymujące się”: 235.000

Uchwała numer 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Włodzimierza Grudzień jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 50.965.133

Głosy " przeciw”: 430.000

Głosy "wstrzymujące się”: 2.559.148

Uchwała numer 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Andrzeja Konieczko jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 49.576.263

Głosy " przeciw”: 806.420

Głosy "wstrzymujące się”: 3.571.598

Uchwała numer 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Mariusza Mazur jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.719.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,64%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.719.281

Głosy "za”: 3.851.353

Głosy " przeciw”: 47.867.928

Głosy "wstrzymujące się”: 2.000.000

Uchwała numer 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Grzegorza Zacki jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.929.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,7%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.929.281

Głosy "za”: 2.055.105

Głosy " przeciw”: 49.550.028

Głosy "wstrzymujące się”: 2.324.148

Uchwała numer 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kadencji 2013-2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki w latach 2013-2015 liczyć będzie pięciu Członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 50.225.028

Głosy " przeciw”: 1.677.450

Głosy "wstrzymujące się”: 2.051.803

Uchwała numer 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art.397 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej z uwzględnieniem procedur związanych z prowadzonym postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 52.648.243

Głosy " przeciw”: 0

Głosy "wstrzymujące się”: 1.306.038

Uchwała numer 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 7 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od akcjonariusza Spółki 1 (jedna) akcji własnej Spółki z przeznaczeniem jej do umorzenia w celu umożliwienia realizacji połączenia akcji Spółki.

Nabyciu, w drodze umowy, podlega 1 (jedna) akcja zwykła na okaziciela, wybrana spośród będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczona kodem ISIN PLCNTZP00010.

Akcja zostanie nabyta przez Spółkę nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcję akcjonariusza, za zgodą akcjonariusza. Po zakończeniu procesu nabycia Akcji Własnej przez Spółkę nastąpi umorzenie akcji własnej Spółki i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

Nieodpłatne nabycie od akcjonariuszy Spółki 1 (jednej) w pełni pokrytej akcji nastąpi na podstawie wyrażonej przez akcjonariusza zgody. Nabycie akcji bez wynagrodzenia, w celu umorzenia jest uzasadnione koniecznością dokonania połączenia akcji Spółki, służącego wsparciu realizowanego przez Spółkę procesu zmierzającego do ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Celem nabycia akcji własnej w celu jej umorzenia jest, w dalszej kolejności, obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Podjęcie ww. uchwał jest uzasadnione z uwagi na rozpoczęcie procedury scalania akcji, tak by dostosować liczbę akcji o nowej wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych za jedną akcję.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281

Głosy "za”: 52.056.831

Głosy " przeciw”: 350.000

Głosy "wstrzymujące się”: 1.547.450

Uchwała numer 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego

Działając Na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § ust. 1, 2 pkt 1, 3 i 4, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Umarza się 1 (jedną) akcję zwykłą na okaziciela własną Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł, oznaczoną kodem ISIN PLCNTZP00010, nabytą na podstawie Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ideon SA z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.

2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1,00 zł (jeden) złoty z kwoty 343.490.781, zł do kwoty 343.490.780,00 zł.

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie jednej Akcji Własnej Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

3. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.

§ 4

Uchwała w sprawie zmiany Statutu uwzględniająca uchwały w sprawie nabycia akcji własnej oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnej nastąpi w odrębnej uchwale.

§ 5

Z zastrzeżeniem § 3 uchwała wchodzi w życie z chwilą i pod warunkiem nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia,

Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »