Reklama

NOVITUS (NVS_NOVITUS): Uchwały ZWZ NOVITUS SA - raport 12

Raport bieżący nr 12/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NOVITUS SA podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2010 roku

w Oddziale Spółki w Warszawie, ul. Jutrzenki 118.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

"Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, wybrany został Piotr Wojnar."

Reklama

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok, obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 103 562 tys. zł,

- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 w kwocie 9 229 tys. zł a całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 w kwocie 18 078 tys. zł,

- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 18 078 tys. zł,

- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 20 772 tys. zł.,

- Informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009."

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A za 2009 rok, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy sporządzone na dzień 31 grudnia 2009, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 107 795 tys. zł,

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy, wykazujące zysk netto za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 w kwocie 10 156 tys. zł a całkowity dochód za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

w kwocie 19 005 tys. zł,

- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 18 831 tys. zł,

- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 21 202 tys. zł.,

- Informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok."

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

Uchwała nr 4a:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Bogusławowi Łatka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy"

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 428 132 akcji Spółki, co stanowi 60,97% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 428 132 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się

Uchwała nr 4b:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Zbigniewowi Stanasiukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy"

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 4c:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki -Robertowi Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy"

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 4d:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki -Rafałowi Garszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy"

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 4e:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Jarosławowi Wilk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy"

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 4f:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Andrzejowi Wawer z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy"

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr 5a:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Jackowi Papaj z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy"

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 5b:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Michałowi Popiołek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od dnia 1.01.2009 do dnia 13.05.2009"

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 5c:

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Arturowi Tarasek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy"

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 5d:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Waldemarowi Wolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy"

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 5e:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Jensowi Jungmann z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy"

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 5f:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Markowi Wierzbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy"

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 5g:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Waldemarowi Tevnell z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od dnia 13.05.2009 do dnia 31.12.2009"

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 5h:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Marcinowi Wysockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od dnia 30.07.2009 do dnia 31.12.2009."

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie podziału zysku za rok 2009:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, całość zysku Spółki za rok 2009, który zamknął się kwotą 9.229.010,78 zł (słownie dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziesięć złotych 78/100) przeznacza na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

i nie przeznacza żadnej kwoty z zysku Spółki za rok 2009 na wypłatę dywidendy akcjonariuszom"

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych NOVITUS S.A.

"§1. Na podstawie art. 362 §2 pkt. 3, art. 348 §1 Ksh oraz w związku z planowanym podjęciem uchwały nr 8 niniejszego walnego zgromadzenia tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 12.000.000,00 zł. (dwanaście milionów złotych), poprzez: przeniesienie kwoty 12.000.000,00 zł. (dwanaście milionów złotych) z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych - pozycja "zyski zatrzymane z lat ubiegłych".

§2. Kapitał rezerwowy użyty będzie zgodnie z art. 362 §2 pkt 3 i uchwałą nr 8 niniejszego walnego zgromadzenia.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi NOVITUS S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2010 roku do 400.000 akcji własnych Spółki.

"§1. Na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 5 i 8 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki ("Akcje"), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§2. Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

1) maksymalna ilość nabytych Akcji nie przekroczy 400.000 (czterysta tysięcy sztuk);

2) łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 7,11% kapitału zakładowego Spółki tj. 400.000 zł. (czterystu tysięcy złotych);

3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;

4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 20,00 zł (dwadzieścia złotych) a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 30,00 (trzydzieści) złotych;

5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 7 niniejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;

6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku) ("Ustawa") lub za pośrednictwem osób trzecich.

7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do dnia 31 grudnia 2010 roku lub wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 7 niniejszego walnego zgromadzenia;

8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami Ustawy. Termin rozpoczęcia skupu Akcji zostanie ogłoszony przed realizacją zakupu;

9) nabyte przez Spółkę akcje własne, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, wymiany lub mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia. Akcje mogą również zostać przeznaczone na inny cel określony uchwałą Zarządu, po zaopiniowaniu celu przez Radę Nadzorczą w szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę.

§3. Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje:

1) za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło);

2) po realizacji skupu Akcji.

§4. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

1) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2010 roku;

2) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części;

§5. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych

i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały."

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:

"W związku z wejściem w życie zmian przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących między innymi Walnego Zgromadzenia spółek akcyjnych, uchyla się dotychczasowe zapisy Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS określone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITUS S.A. z dnia 2 marca 2006 r. i uchwala się nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały"

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Załączniki:

Plik;Opis
Bogusław Łatka - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »