EMPERIA (EMPERIA (D. EMP)): Uchwały ZWZA Emperia Holding SA z dnia 23 czerwca 2010 roku - raport 28

Raport bieżący nr 28/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emperia Holding SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2010 r.:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") niniejszym uchwala co następuje:

Reklama

§1.

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art.402 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Emperia Holding" S.A. za rok obrotowy 2009

"Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki Emperia Holding S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 632.396.839,50 (sześćset trzydzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt setnych) złotych, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 43.970.643,80 (czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści trzy i osiemdziesiąt setnych) złotych, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 35.266.398,81 (trzydzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt jeden setnych) złotych, rachunku z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 621.129,26 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć i dwadzieścia sześć setnych) złotych oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

"Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 grupy kapitałowej "Emperia Holding", na które składają się:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.830.168.000 (jeden miliard osiemset trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 zamykający się zyskiem netto w kwocie 69.366.000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,

c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 60.754.000 (sześćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 9.968.000 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie podziału zysku

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (b) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę Emperia Holding w 2009 roku.

§1.

Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku w kwocie 43.970.643,80 (czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści trzy i osiemdziesiąt setnych) złotych na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 13.905.948,12 (trzynaście milionów dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem i dwanaście setnych) złotych tj. 0,92 (dziewięćdziesiąt dwie setne) złotych na jedną akcję, natomiast pozostałą część zysku netto: kwotę wysokości 1.941.683,19 (jeden milion dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy i dziewiętnaście setnych) złotych przeznacza na pokrycie straty z lat ubiegłych, zaś kwotę w wysokości 28.123.012,49 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dwanaście i czterdzieści dziewięć setnych) złotych przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 25 sierpnia 2010 roku (dzień dywidendy).

§3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 9 września 2010 roku.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Kawie - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.188.522 (pięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosy, co stanowi 34,3% kapitału zakładowego.

Artur Kawa ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.098.071 (pięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 33,7% kapitału zakładowego.

Jarosław Wawerski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 22. 1 ppkt (a) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Dariuszowi Kalinowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Dariusz Kalinowski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Markowi Wesołowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Marek Wesołowski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Grzegorzowi Wawerskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.834.870 (pięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, co stanowi 38,6% kapitału zakładowego.

Grzegorz Wawerski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Ireneuszowi Ziębie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Ireneusz Zięba nie jest akcjonariuszem Spółki.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Piotrowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego a wcześniej Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Piotr Laskowski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Tomaszowi Krysztofiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Tomasz Krysztofiak nie jest akcjonariuszem Spółki.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Arturowi Laskowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Artur Laskowski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Piotrowi Długoszowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Piotr Długosz nie jest akcjonariuszem Spółki.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Piotrowi Kawie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Piotr Kawa nie jest akcjonariuszem Spółki.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (a) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Zenonowi Mierzejewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Zenon Mierzejewski ani osobiście, ani przez pełnomocnika nie brał udziału w głosowaniu.

Zgodnie z postanowieniami Statutu została zgłoszona jedna kandydatura w osobie Tomasza Krysztofiaka i że Tomasz Krysztofiak wyraził na piśmie zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

"Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12.ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 ppkt (f) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Tomasza Krysztofiaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego. z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.186.157 (sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) głosów,

- przeciw przyjęciu uchwały oddano 2.451 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) głosów,

- głosów wstrzymujących się nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

"Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.ust. 1 ppkt g) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.600 (trzy tysiące sześćset) złotych brutto miesięcznie.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2010 roku."

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

"Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

1. Artykuł 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M oraz N są akcjami zwykłymi na okaziciela."

3. Skreśla się artykuł 5 ust. 3a.

§2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.

§4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki."

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych

"Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w związku z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.

3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w ilości nie większej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.

4. Minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie może być niższa od ich ceny nominalnej i wynosi 1 złoty za jedną akcję. Maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje, powiększona o koszty ich nabycia nie może przekroczyć kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na ich nabycie ("Kapitał Rezerwowy").

5. Upoważnienie Spółki do nabywania akcji własnych obejmuje okres 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym utworzonym na ich nabycie.

6. Nabyte przez Spółkę akcje mogą być przeznaczone do dalszego zbycia lub do umorzenia.

7. Zarząd, przed rozpoczęciem procesu nabywania akcji własnych Spółki, jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wydanej w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy czym za uchwałą o udzieleniu zgody powinien głosować co najmniej jeden Członek Niezależny.

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualnym zbyciem, w szczególności ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, terminy nabywania akcji oraz warunki ewentualnego zbycia zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

9. Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie akcji przed upływem 5 (pięciu) lat lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego, z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 3.500.545 (trzy miliony pięćset tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów,

- przeciw przyjęciu uchwały oddano 2.688.063 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt trzy) głosy,

- głosów wstrzymujących się nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

"Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 pkt 4 Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Emperia Holding" S.A. niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia utworzyć kapitał rezerwowy ("Kapitał Rezerwowy") w wysokości 40.000.000,00 zł. (słownie: czterdzieści milionów złotych) przeznaczony na nabycie akcji własnych Spółki, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych. Utworzenie Kapitału Rezerwowego następuje zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 6.188.608 (sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem) głosów, co stanowi 40,9% kapitału zakładowego, z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 3.500.545 (trzy miliony pięćset tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów,

- przeciw przyjęciu uchwały oddano 2.688.063 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt trzy) głosy,

- głosów wstrzymujących się nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.
Elżbieta Świniarska - Dyrektor Ekonomiczny

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »