Reklama

ALMA (ALM): Ujawnienie informacji poufnej z dnia 18 marca 2016

Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1382) ("Ustawa"), Alma Market SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę o dokonaniu istotnych odpisów aktualizacyjnych i utworzeniu rezerw w ciężar wyników 2015 roku.

Reklama

Zarząd Spółki Alma Market S.A.:

1. po sporządzeniu ostatecznych prognoz finansowych, na bazie których dokonano analizy mającej na celu stwierdzenie czy nie zachodzą przesłanki utraty wartości aktywów oraz po weryfikacji obowiązujących umów najmu w celu oceny czy część z nich nie stanowi umów rodzących obciążenia (onerous contracts),

2. po otrzymaniu i zapoznaniu się z wycenami spółek zależnych,

podjął uchwałę w sprawie dokonania odpisów aktualizacyjnych i utworzeniu rezerw, które wpłyną na jednostkowe i skonsolidowane wyniki za 2015 rok oraz kapitały własne Spółki.

Ad. 1. Zarząd Spółki w roku obrotowym 2015 zaobserwował negatywne trendy rynkowe w branży sprzedaży detalicznej, skutkujące spadkiem poziomu przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto. Miały na to istotny wpływ czynniki deflacyjne, ale także nietrafione lokalizacje części sklepów Spółki, które trwale zaniżają jej rentowność.

Zarząd spółki podjął decyzje o zamknięciu w 2015 roku 3 sklepów, które generowały straty. W lutym 2016 roku zamknięto kolejny obiekt handlowy. Należy mieć na uwadze, że zamknięcie sklepu przed upływem okresu na jaki został on zainwestowany w aktywa, oznacza straty związane z utratą niezamortyzowanej części aktywów oraz ewentualne inne straty związane z realizacją zamknięcia przed okresem na jaki były podpisane umowy najmu.

Powyższe okoliczności stanowią wg MSR 36 "Utrata wartości aktywów” przesłankę do potencjalnej utraty wartości aktywów trwałych. Zgodnie z wymienionym standardem, zachodziła konieczność przeprowadzenia testu na utratę wartości w celu określenia, czy nastąpiła rzeczywista utrata wartości aktywów Spółki. Ponadto, zgodnie z MSR 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, Zarząd przeanalizował obowiązujące umowy w celu oceny, czy część z nich nie stanowi umów rodzących obciążenia (onerous contracts). Umowa rodząca obciążenia jest rozumiana jako umowa, na podstawie której nieuniknione koszty wypełnienia obowiązku przeważają nad korzyściami, które – według przewidywań – będą uzyskane na mocy tej umowy. Na nieuniknione koszty wynikające z umowy składają się co najmniej koszty netto zakończenia umowy, odpowiadające niższej spośród kwot kosztów wypełnienia umowy i kosztów wszelkich odszkodowań lub kar wynikających z jej niewypełnienia.

Zgodnie z MSR 36, Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu testu na utratę wartości aktywów na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 r. W rezultacie przeprowadzonego testu na utratę wartości, zidentyfikowano utratę wartości aktywów trwałych w łącznej wysokości 36.599 tys. zł.

Następnie, Zarząd podjął decyzję o dokonaniu analizy obowiązujących umów w celu oceny, czy któreś z nich nie stanowią umów rodzących obciążenia. W związku z przeprowadzoną analizą, Zarząd utworzył rezerwę na umowy rodzące obciążenia w łącznej kwocie 24.300 tys. zł.

Ad. 2. Zarząd Spółki otrzymał przygotowane wyceny wartości spółek zależnych, których dokonanie zlecił celem ujęcia ich wartości. Uzyskane wyceny spółek zależnych zmniejszą pozycję inne całkowite dochody o łączną kwotę 37.405 tys. zł.

Zarząd spółki zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości poddaje wycenie między innymi swoje aktywa finansowe (w tym "inwestycje w jednostkach zależnych”). O ile dokonane oszacowania i wyceny oraz sposób ujęcia niektórych grup aktywów finansowych poddanych wycenie nie miały istotnego negatywnego wpływu na zmianę ich wartości, o tyle wycena spółki zależnej Paradise Group Sp. z o.o. wykazała istotne obniżenie ujmowanej dotychczas wartości tej spółki. Ma to związek głównie z istotnym ograniczeniem jej działalności w 2015 roku i planowanym dalszym ograniczeniem działalności w 2016 roku przez jej Zarząd. W rezultacie został ujęty spadek wartości spółki Paradise Group Sp. z o.o. w kwocie 78.695 tys. zł, który będzie mieć wpływ w Spółce na wynik w pozycji inne całkowite dochody. Uzyskana wycena spółki Paradise Group Sp. z o.o. wpłynęła również na decyzję Zarządu o konieczności dokonania odpisu na trwałą utratę wartości na całą kwotę wartości firmy Paradise Group Sp. z o.o. prezentowaną dotychczas w kwocie 50.650 tys. zł w sprawozdaniu skonsolidowanym.

W związku ze zmianą sposobu prezentacji i podejścia do ujęcia wycenionych w wartości godziwej aktywów finansowych największy wpływ na zmianę wartości udziałów miała wycena spółki zależnej Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA, której wartość wzrosła o 25.999 tys. złotych.

Dokonane odpisy aktualizacyjne i utworzone rezerwy po uwzględnieniu podatku odroczonego będą mieć następujący negatywny wpływ na jednostkowe wyniki finansowe w 2015 roku :

• zmniejszą wynik netto jednostkowy o kwotę 49.328 tys. zł,

• zmniejszą inne całkowite dochody jednostkowe o kwotę 30.298 tys. zł,

co wpłynie na zmniejszenie jednostkowych kapitałów własnych Spółki o kwotę 79.626 tys. zł

Dokonane odpisy aktualizacyjne i utworzone rezerwy po uwzględnieniu podatku odroczonego będą mieć następujący negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe w 2015 roku:

• zmniejszą wynik netto skonsolidowany o kwotę 99.978 tys. zł,

co wpłynie na zmniejszenie skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 99.978 tys. zł


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-18Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »