Reklama

HERKULES (HRS): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) o poniższej treści.

Reklama

Treść opóźnionej informacji poufnej:

" Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) , zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia 2019 roku, na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki panowie Tomasz Kwieciński i Krzysztof Oleński poinformowali Radę Nadzorczą o zamiarze złożenia z dniem 30 kwietnia 2019 r. rezygnacji odpowiednio z funkcji wiceprezesa zarządu Spółki oraz z funkcji członka zarządu Spółki, a także o zamiarze złożenia również z dniem 30 kwietnia 2019 r. wypowiedzeń umów o pracę zawartych z Herkules S.A. Panowie Tomasz Kwieciński i Krzysztof Oleński poinformowali także o zamiarze złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji w organach pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Herkules.

Jednocześnie wyrazili stanowisko, że decyzja nie jest ostateczna i gotowi są na podjęcie negocjacji z Radą Nadzorczą Spółki prowadzących do kontynuowania współpracy”.

Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 4 kwietnia 2019 roku. Opóźnienie informacji zostało przewidziane do czasu zakończenia negocjacji, a najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Zarząd podjął decyzję o zmianie daty ujawnienia opóźnionej informacji poufnej w związku z brakiem złożenia rezygnacji oraz brakiem uzyskania ostatecznego porozumienia w przedmiocie kontynuowania współpracy, wskazując termin 31 maja 2019 r. jako najbardziej prawdopodobny do ujawnienia informacji poufnej.

W dniu 31 maja 2019 r. Zarząd podjął decyzję o zmianie daty ujawnienia opóźnionej informacji poufnej ponieważ negocjacje nie zostały zakończone i w związku z tym nie doszło do złożenia rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu Herkules S.A. - pana Tomasza Kwiecińskiego oraz Członka Zarządu Herkules S.A. - pana Krzysztofa Oleńskiego, wskazując termin 4 czerwca 2019 r. jako najbardziej prawdopodobny do ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej.

Z uwagi na powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28 maja 2019 r. do składu Zarządu Prezesa, jak również podjęcie przez Radę Nadzorczą, w dniu 3 czerwca 2019 r. uchwały o zakończeniu procesu rekrutacji na stanowisko członka zarządu ds. finansowych - Panowie Tomasz Kwieciński oraz Krzysztof Oleński w dniu 5 czerwca 2019 r. poinformowali Radę Nadzorczą o dostąpieniu od jednego z podstawowych warunków, jakim było uzupełnienie składu Zarządu Spółki o członka Zarządu ds. finansowych oraz wyrazili wolę kontynuacji podjętych negocjacji. Zarząd Herkules S.A. podjął decyzję o zmianie daty ujawnienia opóźnionej informacji poufnej, wskazując termin 28 czerwca 2019 r. jako termin najbardziej prawdopodobny do ujawnienia informacji poufnej.

Emitent uznał informację o powzięciu Zamiaru Złożenia Rezygnacji przez Członków Zarządu Emitenta za informację poufną, zgodnie z dyspozycją § 5. pkt. 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Zarząd Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnej do wiadomości publicznej ze względu na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta. Upublicznienie informacji o Zamiarze Złożenia Rezygnacji przez Członków Zarządu mogłoby potencjalnie niekorzystnie wpłynąć na prowadzenie negocjacji i w konsekwencji doprowadzić do ich fiaska, a dalej do złożenia przez Członków Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji

w organach Emitenta, spółek zależnych Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wypowiedzenia przez nich łączących ich z Emitentem umów.

Jednocześnie, brak ostatecznego złożenia rezygnacji przez Członków Zarządu Emitenta, przy uzależnieniu tej okoliczności od niespełnienia w wyznaczonym terminie określonych warunków przez Radę Nadzorczą Emitenta, uniemożliwiał podanie do wiadomości publicznej dostatecznie precyzyjnej informacji w tym przedmiocie. Powyższe przesłanki spełniają kryteria możliwości naruszenia uzasadnionego prawnie interesu Emitenta w rozumieniu punktu 5, ppkt. 8 a) Wytycznych ESMA dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku ("Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych”), a to jest dotyczą prowadzenia negocjacji, wobec których natychmiastowe ujawnienie informacji mogłoby negatywnie wpłynąć na ich wynik.

Opóźnienie publikacji informacji w ocenie Zarządu Emitenta nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, gdyż z uprzednio podanych do wiadomości opinii publicznej informacji wynika, że w spółce trwa obecnie dyskusja w przedmiocie kształtu jej organów zarządczych.

W niniejszym przypadku nie występowała żadna z sytuacji, w których opóźnienie ujawnienia informacji poufnych mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną, o których mowa w punkcie 9. Wytycznych ESMA dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku ("Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych”).

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 roku Krzysztof Oleński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Herkules S.A. oraz z funkcji pełnionych w spółkach należących do Grupy Herkules tj.: rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. oraz rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej w Gastel Prefabrykacja S.A. W związku ze złożeniem rezygnacji brak jest podstaw do dalszego opóźnienia ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4. akapit trzeci rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego

o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-13Mariusz ZawiszaPrezes Zarządu
2019-06-13Tomasz KwiecińskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »