Reklama

CZTOREBKA (CZT): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - raport 27

Raport bieżący nr 27/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Działając w imieniu i na rzecz Spółki Czerwona Torebka spółka akcyjna ("Emitent”, "Spółka”) niniejszym informuje, iż dnia 27 lipca 2020 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie o następującej treści:

Forteam Investments Limited, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego, z siedzibą pod adresem Spyrou Kyprianou 47, l piętro, Mesa Geitonia, 4004 Limassol, Cypr, wpisanej w cypryjskim rejestrze spółek pod numerem HE 325921("Forteam"), na podstawie pełnomocnictwa, którego odpis przedstawiam w załączeniu, niniejszym:

Reklama

w związku z doręczeniem Forteam w dniu 20 lipca 2020 r. postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. akt XII Co 68/02, wraz z klauzulą wykonalności, na mocy którego umożliwiono Forteam wykonywanie prawa głosu z:

1. należących do Druga-Sowiniec Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 24.758.600 akcji serii A, B, C, D, E i F w kapitale zakładowym spółki Czerwona Torebka S. A. (KRS 292312) ("Spółka") na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki w zakresie następujących uchwał:

- uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na podstawie art. 431 KSH, art. 442 KSH lub art. 448 KSH;

- uchwał w sprawie zmiany statutu przewidujących upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie art. 445 KSH;

- uchwał o emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie art. 453 § 2 KSH;

- uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji, umorzenie części akcji lub podziału akcji przez wydzielenie na podstawie art. 455 KSH;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na wypłatę na rzecz akcjonariuszy;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na cele inne niż wypłata na rzecz akcjonariuszy;

- uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie dywidendy;

- uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie prawa do udziału w majątku w przypadku likwidacji spółki;

2. należących do Krzysztofa Belcarza 9.707.588 akcji serii A, B, C, D, E i F w kapitale zakładowym Spółki na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki w zakresie następujących uchwał:

- uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na podstawie

art. 431 KSH, art. 442 KSH lub art. 448 KSH;

- uchwał w sprawie zmiany statutu przewidujących upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie art. 445 KSH;

- uchwał o emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie art. 453 § 2 KSH;

- uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji, umorzenie części akcji lub podziału akcji przez wydzielenie na podstawie art. 455 KSH;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na wypłatę na rzecz akcjonariuszy;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na cele inne niż wypłata na rzecz akcjonariuszy;

- uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie dywidendy;

- uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie prawa do udziału w majątku w przypadku likwidacji spółki;

stanowiących odpowiednio 32,99 % i 12,94 %, a łącznie 45,94 % (wszystkie wartości podawane procentowo w niniejszym zawiadomieniu zostały zaokrąglone do części setnej procenta) w ogólnej liczbie głosów Spółki, przy czym Forteam nie jest właścicielem żadnym akcji Spółki,

na podstawie art. 69a ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 rokuo ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), składam poniższe zawiadomienie:

1. na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie:

• data zdarzenia powodującego zmianę udziału Forteam w ogólnej liczbie głosów w Spółce:

20 lipca 2020 roku

• rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału Forteam w Spółce:

Doręczenie Forteam w dniu 20 lipca 2020 r. postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. akt XII Co 68/02, wraz z klauzulą wykonalności, na mocy którego umożliwiono Forteam wykonywanie prawa głosu z:

1. należących do Druga-Sowiniec Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 24.758.600 akcji serii A, B, C, D, E i F w kapitale zakładowym spółki Czerwona Torebka S. A. (KRS 292312) ("Spółka") na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki w zakresie następujących uchwał:

- uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji napodstawie art. 431 KSH, art. 442 KSH lub art. 448 KSH;

- uchwał w sprawie zmiany statutu przewidujących upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie art. 445 KSH;

- uchwał o emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie art. 453 § 2 KSH;

- uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji, umorzenie części akcji lub podziału akcji przez wydzielenie na podstawie art. 455 KSH;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na wypłatę na rzecz akcjonariuszy;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na cele inne niż wypłata na rzecz akcjonariuszy; uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie dywidendy;

- uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie prawa do udziału w majątku w przypadku likwidacji spółki;

2. należących do Krzysztofa Belcarza 9.707.588 akcji serii A, B, C, D, E i F w kapitale zakładowym Spółki na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniuakcjonariuszy spółki w zakresie następujących uchwał:

- uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na podstawie art. 431 KSH, art. 442 KSH lub art. 448 KSH;

- uchwał w sprawie zmiany statutu przewidujących upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie art. 445 KSH;

uchwał o emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie art. 453 § 2 KSH;

- uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji, umorzenie części akcji lub podziału akcji przez wydzielenie na podstawie art. 455 KSH;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na wypłatę na rzecz akcjonariuszy;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na cele inne niż wypłata na rzecz akcjonariuszy;

- uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie dywidendy;

uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie prawa do udziału w majątku w przypadku likwidacji spółki.

na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 4a Ustawy o Ofercie:

• liczba akcji posiadanych przez Forteam przed zmianą udziału w Spółce:

0 akcji

• procentowy udział akcji Forteam w kapitale zakładowym spółki przed zmianą udziału w Spółce:

0%

• liczba głosów z akcji posiadanych przez Forteam przed zmianą udziału w Spółce:

0 głosów

• procentowy udział głosów Forteam w ogólnej liczbie głosów przed zmianą udziału w Spółce:

0%

na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 4a Ustawy o Ofercie:

• liczba aktualnie posiadanych w Spółce akcji przez Forteam:

0 akcji

• aktualny procentowy udział akcji Forteam w kapitale zakładowym Spółki:

0%

• aktualna liczba głosów z akcji posiadanych w Spółce przez Forteam:

34.466.188 głosów, w zakresie następujących uchwał:

- uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na podstawie art. 431 KSH, art. 442 KSH lub art. 448 KSH;

- uchwał w sprawie zmiany statutu przewidujących upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie art.445 KSH;

- uchwał o emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie art. 453 § 2 KSH;

- uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji, umorzenie części akcji lub podziału akcji przez wydzielenie na podstawie art. 455 KSH;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na wypłatę na rzecz akcjonariuszy;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na cele inne niż wypłata na rzecz akcjonariuszy;

- uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie dywidendy;

- uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie prawa do udziału w majątku w przypadku likwidacji spółki.

• procentowy udział głosów Forteam w ogólnej liczbie głosów Spółki:

45,94 %, w zakresie następujących uchwał:

- uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na podstawie art. 431 KSH, art. 442 KSH lub art. 448 KSH;

uchwał w sprawie zmiany statutu przewidujących upoważnienie zarządu do

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie art. 445 KSH;

- uchwał o emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie art. 453 § 2 KSH;

- uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji, umorzenie części akcji lub podziału akcji przez wydzielenie na podstawie art. 455 KSH;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na wypłatę na rzecz akcjonariuszy;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na cele inne niż wypłata na rzecz akcjonariuszy; uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie dywidendy;

- uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie prawa do udziału w majątku w przypadku likwidacji spółki.

4. na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie:

• podmioty zależne od Forteam, posiadające akcje Spółki:

brak;

5. na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o Ofercie:

• osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o Ofercie:

brak;

6. na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie:

• liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia Forteam jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

nie dotyczy;

7. na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie:

• liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

nie dotyczy;

8. na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie:

■ łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie 69 ust. 4 pkt 2, 7 i Ustawy o Ofercie:

34.466.188 głosów, w zakresie następujących uchwał:uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na

podstawie art. 431 KSH, art. 442 KSH lub art. 448 KSH;

- uchwał w sprawie zmiany statutu przewidujących upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie art.445 KSH;

- uchwał o emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie art. 453 § 2 KSH;

- uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji, umorzenie części akcji lub podziału akcji przez wydzielenie na podstawie art. 455 KSH;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na wypłatę na rzecz akcjonariuszy;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na cele inne niż wypłata na rzecz akcjonariuszy;

- uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie dywidendy;

- uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie prawa do udziału w majątku w przypadku likwidacji spółki.

■ procentowy udział ww. łącznej sumy liczby głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce:

45,94 %, w zakresie następujących uchwał:

- uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na podstawie art. 431 KSH, art. 442 KSH lub art. 448 KSH;

- uchwał w sprawie zmiany statutu przewidujących upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie art.

445 KSH;

- uchwał o emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie art. 453 § 2 KSH;

- uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji, umorzenie części akcji lub podziału akcji przez wydzielenie na podstawie art. 455 KSH;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na wypłatę na rzecz akcjonariuszy;

- uchwał o przeznaczeniu zysku spółki na cele inne niż wypłata na rzecz akcjonariuszy;

- uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie dywidendy;

- uchwał ograniczających dotychczasowe prawa akcjonariuszy wynikające z akcji w zakresie prawa do udziału w majątku w przypadku likwidacji spółki.

Ujawnienie opóźnienia informacji wynika z analizy prawidłowości przedmiotowego zawiadomienia.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR, niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

W ocenie Zarządu Emitenta nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia przedmiotowej Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Emitenta w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna.

Opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-07Mateusz Świtalski Prezes Zarządu
2020-08-07Natasza ŚwitalskaProkurent

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »