Reklama

GETIN (GTN): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o wpływie na Emitenta dokonanych przez spółkę zależną korekt w rocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym - raport 21

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w dniu 6 lutego 2019 r. podjął decyzję o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej, którą następnie zaktualizował w dniu 9 kwietnia 2019 r. oraz 23 kwietnia 2019 r. Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną wraz z jej aktualizacjami:

Reklama

Informacja poufna z dnia 6 lutego 2019 r.

“Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. powziął informację, iż Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), spółka zależna od Emitenta, w której Emitent posiada 54,43% akcji oraz 55,04% głosów na walnym zgromadzeniu Banku, w ramach wykonywania prac związanych z przygotowaniem rocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, powziął wiedzę o konieczności ujęcia rezerw i odpisów w rocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku, które będą miały istotny wpływ na wynik finansowy Banku za IV kwartał 2018 roku oraz na kapitały własne na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Łączna kwota rezerw i odpisów obciąży wynik finansowy brutto Banku w kwocie odpowiednio około 222 mln zł w ujęciu skonsolidowanym oraz 112 mln zł w ujęciu jednostkowym.

W ujęciu skonsolidowanym łączna kwota rezerw i odpisów w kwocie około 222 mln zł dotyczy w szczególności:

- odpisu z tytułu utraty wartości znaku towarowego i wartości firmy Tax Care S.A., co obciąży wynik brutto odpowiednio w kwocie około 115 mln zł,

- spisania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczącego strat ubiegłych osiągniętych przez spółki zależne, co obciąży wynik netto odpowiednio w kwocie około 61 mln zł,

- odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę stowarzyszoną Open Finance S.A., co obciąży wynik brutto odpowiednio w kwocie około 24 mln zł,

- spisania wartości należności z tytułu wynagrodzenia za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), co obciąży wynik brutto odpowiednio w kwocie około 21 mln zł.

Powyższa korekta dotycząca spisania wartości należności z tytułu wynagrodzenia za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w kwocie 21 mln zł ma również wpływ na jednostkowy wynik finansowy Banku. Ponadto, w ujęciu jednostkowym Bank dokonał ujęcia odpisu z tytułu utraty wartości należności od spółek zależnych, co obciąży wynik brutto w kwocie około 91 mln zł.

Emitent informuje, że powyższe korekty dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego wyniku Banku obciążą skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding za IV kwartał 2018 r. kwotą około 222 mln zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej kwotą około 120,8 mln zł.

Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku mogą ulec zmianie.

Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.”

Aktualizacja informacji poufnej dokonana w dniu 9 kwietnia 2019 r.

“Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do informacji z dnia 06 lutego 2019 r. informuje, że w dniu 09 kwietnia 2019 roku Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), spółka zależna od Emitenta, w której Emitent posiada 54,43% akcji oraz 55,04% głosów na walnym zgromadzeniu Banku,

przekazał Emitentowi zaktualizowane dane finansowe Banku za IV kwartał 2018 ("Dane”), które uległy istotnej zmianie w stosunku do danych udostępnionych Emitentowi 06 lutego 2019 roku. Zgodnie z przekazaną informacją Zarząd Banku w ramach postępu prac związanych z przygotowaniem rocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, powziął wiedzę o konieczności ujęcia dodatkowych rezerw i odpisów w rocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku, które będą miały istotny wpływ na wynik finansowy Banku za IV kwartał 2018 roku oraz na kapitały własne na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie powyższego, Bank poinformował, iż łączna kwota rezerw i odpisów obciąży wynik finansowy brutto Banku w kwocie odpowiednio około 277 mln zł w ujęciu skonsolidowanym oraz 256 mln zł w ujęciu jednostkowym.

W ujęciu skonsolidowanym łączna kwota rezerw i odpisów w kwocie około 277 mln zł dotyczy w szczególności:

- odpisu z tytułu utraty wartości znaku towarowego i wartości firmy Tax Care S.A., co obciąży wynik brutto odpowiednio w kwocie około 115 mln zł,

- spisania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczącego strat ubiegłych osiągniętych przez spółki zależne, co obciąży wynik netto odpowiednio w kwocie około 61 mln zł,

- odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę stowarzyszoną Open Finance S.A., co obciąży wynik brutto odpowiednio w kwocie około 24 mln zł,

- spisania wartości należności z tytułu wynagrodzenia za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), co obciąży wynik brutto odpowiednio w kwocie około 21 mln zł,

- dotworzenia rezerwy z tytułu oczekiwanego poziomu zwrotu wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w kwocie około 56 mln zł.

Powyższa korekta dotycząca spisania wartości należności z tytułu wynagrodzenia za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w kwocie 21 mln zł ma również wpływ na jednostkowy wynik finansowy Banku. Ponadto, w ujęciu jednostkowym Bank dokonał ujęcia odpisu z tytułu utraty wartości należności od spółek zależnych, co obciąży wynik brutto w kwocie około 183 mln zł, natomiast z tytułu dotworzenia rezerw z tytułu oczekiwanego poziomu zwrotu wynagrodzenia z pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w kwocie około 52 mln zł.

Dodatkowo na skutek stwierdzenia i wyeliminowania wad modelu szacowania strat wykorzystywanych przez Bank do kalkulacji odpisów i rezerw z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych Bank dokonał utworzenia dodatkowych odpisów i rezerw kwocie 407 mln zł.

Emitent informuje, że powyższe korekty dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego wyniku Banku obciążą skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding za IV kwartał 2018 r. kwotą około 277 mln zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej kwotą około 151 mln zł.

Dodatkowo powyżej wskazane dodatkowe odpisy i rezerwy kwocie 407 mln zł na skutek stwierdzenia i wyeliminowania wad modelu szacowania strat wykorzystywanych przez Bank do kalkulacji odpisów i rezerw z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych będą miały znaczący wpływ na wynik finansowy Grupy Getin Holding za IV kwartał 2018, tym skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej.

Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku mogą ulec zmianie.

Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.”

Aktualizacja informacji poufnej dokonana w dniu 23 kwietnia 2019 r

“Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do informacji z dnia 06 lutego 2019 r., zaktualizowanej w dniu 09 kwietnia 2019 r., informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 roku Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), spółka zależna od Emitenta, w której Emitent posiada 54,43% akcji oraz 55,04% głosów na walnym zgromadzeniu Banku, przekazał Emitentowi zaktualizowane dane finansowe Banku za IV kwartał 2018 ("Dane”), które uległy istotnej zmianie w stosunku do danych udostępnionych Emitentowi 06 lutego 2019 roku oraz w dniu 9 kwietnia 2019 r. Zgodnie z przekazaną informacją Zarząd Banku w ramach postępu prac związanych z przygotowaniem rocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, powziął wiedzę o konieczności ujęcia dodatkowych rezerw i odpisów w rocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku, które będą miały istotny wpływ na wynik finansowy Banku za IV kwartał 2018 roku oraz na kapitały własne na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie powyższego, Bank poinformował, iż łączna kwota rezerw i odpisów obciąży wynik finansowy brutto i kapitały własne Banku w kwocie około 1.361 mln zł (po pomniejszeniu o pozycje o dodatnim wpływie) w ujęciu skonsolidowanym.

W ujęciu skonsolidowanym łączna kwota rezerw i odpisów w kwocie około 1.361 mln zł dotyczy w szczególności:

- odpisu z tytułu utraty wartości znaku towarowego i wartości firmy Tax Care S.A., co obciąży wynik brutto w kwocie około 211 mln zł;

- spisania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczącego strat ubiegłych lat oraz pozostałych różnić przejściowych przez spółki zależne oraz Idea Bank, co obciąży wynik netto odpowiednio w kwocie około 98 mln zł, oraz 306 mln zł.;

- utworzenia rezerwy na skutek stwierdzenia i wyeliminowania wad modelu szacowania strat wykorzystywanych przez Emitenta do kalkulacji odpisów i rezerw z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych w kwocie 407 mln zł;

- odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę stowarzyszoną Open Finance S.A., co obciąży wynik brutto odpowiednio w kwocie około 38 mln zł;

- spisania wartości należności z tytułu wynagrodzenia za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), co obciąży wynik brutto odpowiednio w kwocie około 21 mln zł;

- dotworzenia rezerwy z tytułu oczekiwanego poziomu zwrotu wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w kwocie około 48 mln zł;

- odpisu z tytułu utraty wartości firmy Idea Money S.A., co obciąży wynik brutto w kwocie około 149 mln zł;

- odpisu z tytułu utraty wartości należności od spółki stowarzyszonej Idea 24/7, co obciąży wynik brutto w kwocie około 36 mln zł;

- korekty ujęcia aktywowanych kosztów pozyskania klientów rozliczanych w czasie wraz z produktem kredytowym lub depozytowym, co obciąży niepodzielony wynik finansowy w kwocie około 31 mln zł oraz wpłynie dodatnio na wynik brutto 2018 roku w kwocie około 9 mln zł;

- urealnienia kosztów rozliczanych w czasie przy umowach kredytowych od produktów sprzedanych za pośrednictwem Tax Care, co obciąży wynik finansowy brutto w kwocie około 31 mln zł;

- rozwiązania odpisu aktualizującego należność z tytułu sprzedaży portfela kredytowego, w związku z podpisanym porozumieniem restrukturyzującym w/w należność, co wpłynie dodatnio na wynik brutto

w kwocie około 47 mln zł;

- utworzenia rezerwy z tytułu zobowiązania wynikającego ze spodziewanego niewywiązania się z umowy z towarzystwem ubezpieczeń w zakresie przyszłych wolumenów sprzedaży i współpracy, co obciąży wynik brutto w kwocie około 41 mln zł.

Emitent informuje, że powyższe korekty dotyczące skonsolidowanego wyniku finansowego oraz kapitałów własnych Banku będą miały istotny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za IV kwartał 2018 roku oraz na skonsolidowane kapitały własne Emitenta na dzień 31 grudnia 2018 roku w łącznej kwocie około 1.361 mln zł, w tym na skonsolidowany wynik finansowy oraz na skonsolidowane kapitały własne Emitenta przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie około 740,8 mln zł.

Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku mogą ulec zmianie.

Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-30Piotr KaczmarekPrezes Zarządu
2019-04-30Krzysztof Jarosław BieleckiI Wiceprezes Zarządu
2019-04-30Izabela LubczyńskaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »