Reklama

IDEABANK (IDA): UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ W SPRAWIE REZERW I ODPISÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY ZA IV KWARTAŁ 2018 R. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent", "Bank”) na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej opóźnioną informację poufną dotyczącą

konieczności ujęcia rezerw i odpisów w rocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta, które będą miały istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta za IV kwartał 2018 roku oraz na kapitały własne na dzień 31 grudnia 2018 roku. ("Informacja poufna”).

Reklama

Bank niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej Informację poufną z dnia 25 kwietnia 2019 r. o następującej treści:

"Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, że w ramach wykonywania prac związanych z przygotowaniem rocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, powziął wiedzę o konieczności ujęcia rezerw i odpisów w rocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta, które będą miały istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta za IV kwartał 2018 roku oraz na kapitały własne na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Łączna kwota rezerw i odpisów obciąży wynik finansowy brutto i kapitały Emitenta w kwocie odpowiednio około 1.457 mln zł (po pomniejszeniu o pozycje o dodatnim wpływie) w ujęciu skonsolidowanym oraz około 1.447 mln zł w ujęciu jednostkowym (po pomniejszeniu o pozycje o dodatnim wpływie).

W ujęciu skonsolidowanym łączna kwota rezerw i odpisów w kwocie około 1.457 mln zł dotyczy w szczególności:

- odpisu z tytułu utraty wartości znaku towarowego i wartości firmy Tax Care S.A., co obciąży wynik brutto w kwocie około 211 mln zł;

- spisania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczącego strat ubiegłych lat oraz pozostałych różnic przejściowych przez spółki zależne oraz Idea Bank , co obciąży wynik netto odpowiednio w kwocie około 101 mln zł, oraz 399 mln zł.;

- dotworzenie rezerw z tytułu testów wstecznych i zmian w modelu szacowania strat wykorzystywanym do kalkulacji odpisów i rezerw z tytułu utraty wartości kredytów w kwocie 407 mln zł;

- odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę stowarzyszoną Open Finance S.A., co obciąży wynik brutto odpowiednio w kwocie około 38 mln zł;

- spisania wartości należności z tytułu wynagrodzenia za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), co obciąży wynik brutto odpowiednio w kwocie około 21 mln zł;

- dotworzenia rezerwy z tytułu oczekiwanego poziomu zwrotu wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w kwocie około 48 mln zł;

- odpisu z tytułu utraty wartości firmy Idea Money S.A., co obciąży wynik brutto w kwocie około 149 mln zł;

- odpisu z tytułu utraty wartości należności od spółki stowarzyszonej Idea 24/7, co obciąży wynik brutto w kwocie około 36 mln zł;

- korekty ujęcia aktywowanych kosztów pozyskania klientów rozliczanych w czasie wraz z produktem kredytowym lub depozytowym, co obciąży niepodzielony wynik finansowy w kwocie około 31 mln zł oraz wpłynie dodatnio na wynik brutto 2018 roku w kwocie około 9 mln zł;

- urealnienia kosztów rozliczanych w czasie przy umowach kredytowych od produktów sprzedanych za pośrednictwem Tax Care, co obciąży wynik finansowy brutto w kwocie około 31 mln zł;

- rozwiązania odpisu aktualizującego należność z tytułu sprzedaży portfela kredytowego, w związku z podpisanym porozumieniem restrukturyzującym w/w należność, co wpłynie dodatnio na wynik brutto w kwocie około 47 mln zł;

- utworzenia rezerwy z tytułu zobowiązania wynikającego ze spodziewanego niewywiązania się z umowy z towarzystwem ubezpieczeń w zakresie przyszłych wolumenów sprzedaży i współpracy, co obciąży wynik brutto w kwocie około 41 mln zł.

W ujęciu jednostkowym Emitent dokonał:

- odpisy z tytułu utraty wartości firmy Tax Care przejętej w ramach zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Tax Care w kwocie około 96 mln zł;

- ujęcia odpisu z tytułu utraty wartości należności od spółek zależnych, co obciąży wynik brutto w kwocie około 252 mln zł;

- dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie około 399 mln zł;

- dotworzenie rezerw z tytułu testów wstecznych i zmian w modelu szacowania strat wykorzystywanym do kalkulacji odpisów i rezerw z tytułu utraty wartości kredytów w kwocie 407 mln zł;

- spisania wartości należności z tytułu wynagrodzenia za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w kwocie 21 mln zł;

- dotworzenia rezerw z tytułu oczekiwanego poziomu zwrotu wynagrodzenia z pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w kwocie około 52 mln zł;

- aktualizacji wartości inwestycji w spółkę Idea Money, co obciąży wynik brutto w kwocie około 204 mln zł;

- korekty ujęcia aktywowanych kosztów pozyskania klientów rozliczanych w czasie wraz z produktem kredytowym lub depozytowym, co obciąży niepodzielony wynik finansowy kwotą około 31 mln zł, oraz wpłynie dodatnio na wynik brutto 2018 roku w kwocie około 9 mln zł;

- rozwiązania odpisu aktualizującego należność z tytułu sprzedaży portfela kredytowego, w związku z podpisanym porozumieniem restrukturyzującym w/w należność, co wpłynie dodatnio na wynik brutto w kwocie około 47 mln zł;

- utworzenia rezerwy z tytułu zobowiązania wynikającego ze spodziewanego niewywiązania się z umowy z towarzystwem ubezpieczeń w zakresie przyszłych wolumenów sprzedaży i współpracy, co obciąży wynik brutto w kwocie około 41 mln zł.

Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku mogą ulec zmianie.

Wszystkie kwoty przedstawione w raporcie są wartościami brutto.

Zarząd Banku informuje, że w konsekwencji dokonanych rezerw i odpisów w dniu 18 marca 2019 r. skierował do Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawiadomienia w trybie art. 142 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ( Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm. ) ("Prawo bankowe”) o wystąpieniu niebezpieczeństwa naruszenia łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 rozporządzenia nr 575/2013 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UEL176 z 27.06.2013, str.1, z późn. zm.) ("Rozporządzenie CRR”).

Równocześnie Bank zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego w trybie art. art.157f. ust 3 Prawa bankowego w zw. z art. 101 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 2016 poz. 996 z późn. zm.) o spełnieniu przesłanek zagrożenia upadłością z przyczyn regulacyjnych.

W dniu 19 marca 2019 r. Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego pismo zawierające zalecenie, wydane w trybie art. 138 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego, zgodnie z którym Bank został zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań polegających na zwiększeniu funduszy własnych Banku poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Banku do poziomu gwarantującego osiągnięcie i utrzymanie wskaźników kapitałowych określonych w art. 92 Rozporządzenia CRR, w drodze objęcia akcji nowej emisji, w terminie do 26 kwietnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zobowiązała Bank do przedstawienia harmonogramu realizacji zalecenia do dnia 25 marca 2019 r. W terminie wyznaczonym przez Komisję Nadzoru Finansowego Bank udzielił odpowiedzi dotyczącej możliwości realizacji zalecenia.

W dniu 27 marca 2019 r. Bank poinformował Komisję Nadzoru Finansowego i Bankowy Funduszu Gwarancyjnego o naruszeniu łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 Rozporządzenia CRR oraz zaktualizował zawiadomienie w trybie art. 157f ust. 3 Prawa bankowego.

Szacowany na dzień 31 grudnia 2018 r. obliczony na dzień 24 kwietnia 2019 r. łączny współczynnik kapitałowy (ang. Total Capital Ratio, TCR) Banku na poziomie skonsolidowanym wynosi 2,74%, współczynnik Tier 1 na poziomie skonsolidowanym wynosi 1,34%, współczynnik TCR na poziomie jednostkowym wynosi 4,08%, natomiast współczynnik Tier 1 na poziomie jednostkowym wynosi 2,67 %.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.”

Podstawa prawna: art. 17 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-30Dariusz Daniluk Członek Zarządu
2019-04-30Piotr PetelewiczCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »