Reklama

FAM (FAM): Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych – złożenie oferty dotyczącej nabycia 100 % udziałów w spółce Cynkownia Wieluń sp. z o.o. oraz jej przyjęcie przez wszystkich wspólników Cynkowni Wieluń sp. z o.o. - raport 45

Raport bieżący nr 45/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Spółka” lub "Emitent”), działając na podstawie art. 57 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Reklama

Zawiadomienia o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego zostały przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego dnia 26 maja 2015 r. oraz 25 czerwca 2015 r.

Przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 maja 2015 r. informacja poufna brzmiała następująco:

"FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej również jako: "Spółka” lub "Emitent”] działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [dalej również jako: "Ustawa”], a także § 2 ust. 1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych [dalej również jako: "Rozporządzenie”], niniejszym zawiadamia o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej:

(i) złożenia przez Spółkę pod warunkiem zawieszającym oferty nabycia udziałów w spółce działającej w branży Emitenta w dniu 25 maja 2015 r. [dalej również jako: "Oferta”],

(ii) danych odbiorców Oferty,

(iii) ceny oznaczonej w Ofercie, oraz

(iv) warunków zawieszających Oferty;

[dalej również łącznie jako: "Opóźniona Informacja”].

Opóźnienie ma za przedmiot informacje dotyczące prowadzonych przez Spółkę negocjacji w sprawie ewentualnego nabycia 100 % udziałów w spółce działającej w branży Emitenta oraz warunków składanej Oferty. W ocenie Spółki przekazanie w chwili obecnej do publicznej wiadomości Opóźnionej Informacji mogłoby doprowadzić do złożenia przez podmiot trzeci oferty w tożsamym przedmiocie, na warunkach korzystniejszych (choćby minimalnie) od warunków proponowanych przez Emitenta w ramach Oferty. Taki skutek stanowiłby poważne zagrożenie dla interesu Spółki i ostatecznie mógłby zagrozić przyjęciu złożonej przez Emitenta Oferty. Jest to szczególnie istotne zważywszy na fakt, że kluczowym warunkiem zawieszającym skuteczność Oferty jest jej przyjęcie przez określoną liczbę odbiorców. Ponadto, istotnym warunkiem składanej Oferty, a tym samym warunkiem zawieszającym zawarcia właściwej umowy jest przeprowadzenie emisji obligacji, której celem będzie pozyskanie środków na sfinansowanie w/w nabycia. Tym samym upublicznienie Opóźnionej Informacji już w chwili obecnej mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki chwilowe nieprzekazywanie do publicznej wiadomości Opóźnionej Informacji – w świetle przywołanych na wstępie przepisów – jest ze wszech miar uzasadnione najlepiej rozumianym interesem Spółki, a także jej aktualnych oraz potencjalnych akcjonariuszy. Dodatkowo nie występują żadne okoliczności, które mogłyby powodować, iż ww. działanie w jakikolwiek sposób spowoduje wprowadzenie w błąd opinii publicznej.

Spółka zapewni zachowanie poufności Opóźnionej Informacji wypełniając obowiązki mające na celu ochronę informacji poufnej wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia, w szczególności przez zobowiązanie do zachowania poufności, ograniczenie dostępu do tych informacji dla osób niezaangażowanych oraz prowadząc rejestr informacji poufnych.

Jednocześnie Spółka zapewnia, iż przekaże Opóźnioną Informację do publicznej wiadomości najpóźniej do dn. 15 lipca 2015 r. Niemniej, w sytuacji, w której warunek zawieszający skuteczności Oferty, polegający na dojściu do skutku planowanej emisji obligacji ziści się, Emitent podejmie odpowiednie kroki w celu niezwłocznego upublicznienia Opóźnionej Informacji.”

Natomiast przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2015 r. informacja poufna brzmiała następująco:

"Zarząd FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej jako "Spółka” lub "Emitent”], działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako "Ustawa”), a także § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (dalej jako "Rozporządzenie”), w nawiązaniu do utajnionej informacji poufnej przekazanej do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako "Komisja”) w dniu 26 maja 2015 r., niniejszym zawiadamia o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej ziszczenia się pierwszego z warunków zawieszających oferty złożonej w dniu 25 maja 2015 r. przez Emitenta (dalej jako "Oferta”) wszystkim wspólnikom spółki pod firmą Cynkownia Wieluń Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu, przy ul. Ciepłowniczej 27, 98-300 Wieluń, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487007 (dalej jako "Cynkownia Wieluń”).

Wskazana powyżej Oferta dotyczy nabycia przez Emitenta 7.379 (słownie: siedmiu tysięcy trzystu siedemdziesięciu dziewięciu) udziałów Cynkowni Wieluń, stanowiących 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego tejże spółki.

Oferta została złożona w dniu 25 maja 2015 r. wszystkim wspólnikom Cynkowni Wieluń, tj. jednej zagranicznej osobie prawnej, 3 (słownie: trzem) funduszom inwestycyjnym oraz jednej osobie fizycznej.

Oferta przewiduje, iż Spółka zamierza nabyć łącznie 7.379 (słownie: siedmiu tysięcy trzystu siedemdziesięciu dziewięciu) udziałów Cynkowni Wieluń za łączną cenę stanowiącą oszacowaną przez Emitenta wartość przedsiębiorstwa należącego do Cynkowni Wieluń ("entreprise value”) wynoszącą 34.800.00,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy złotych), powiększoną o wartość środków pieniężnych netto (wg. stanu na dzień 30 kwietnia 2015 wynoszącą 2.303.359,00 PLN) oraz pomniejszoną o następujące pozycje:

a) wartość zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii A i B, tj. o kwotę 9.700.000, 00 PLN (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych);

b) kwotę zobowiązania z tytułu odsetek na dzień 30 kwietnia 2015 r., tj. o kwotę 242.500,11 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych 11/100);

c) kwotę zobowiązania z tytułu leasingu finansowego istniejącą na 30 kwietnia 2015 r., tj. o kwotę 16.024,90 PLN (słownie: szesnaście tysięcy dwadzieścia cztery złote 90/100);

d) faktycznie wypłaconą w 2015 r. na rzecz wspólników Cynkowni Wieluń kwotę dywidendy, tj. udział w zysku Spółki przeznaczony do podziału między wspólników Spółki w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników na kwotę wynoszącą 1.289.510,31 PLN (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziesięć złotych 31/100), w przypadku jeżeli nie zostanie uregulowana do dnia transakcji;

e) kwotę zobowiązania w wysokości 700.000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych) do Gwarant – Cynkownie sp. z o.o. z tytułu umowy z dnia 31 stycznia 2014 r., o ile nie zostanie uregulowana do dnia transakcji.

Cena za jeden udział Cynkowni Wieluń zaoferowana wszystkim wspólnikom Cynkowni Wieluń jest na równym poziomie stanowiącym odpowiedni ułamek ceny całkowitej. Zgodnie z Ofertą, w umowie sprzedaży udziałów, cena za nabycie udziałów w Cynkowni Wieluń zostanie zaktualizowana w zakresie dotyczącym stanu środków pieniężnych i zobowiązań Cynkowni Wieluń powstałych do dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów.

Złożona przez Emitenta Oferta przewidywała następujące warunki zawieszające:

a) przyjęcie Oferty przez wszystkich wspólników Cynkowni Wieluń do dnia 30 czerwca 2015 r.;

b) dojście do skutku przygotowywanej emisji obligacji Emitenta, której celem będzie pozyskanie środków na sfinansowanie nabycia 100 % udziałów Cynkowni Wieluń do dnia 30 lipca 2015 r.;

c) do dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów żadne z oświadczeń lub zapewnień Cynkowni Wieluń lub jej wspólników, składane wobec Emitenta nie okażą się nieprawdziwe.

Zdarzenie będące przedmiotem informacji poufnej opóźnianej na podstawie niniejszego zawiadomienia jest ziszczenie się pierwszego z ww. warunków zawieszających Oferty (dalej jako "Warunek”). W dniu 24 czerwca 2015 r. Emitent otrzymał bowiem skan oświadczenia o przyjęciu Oferty od ostatniego ze wspólników Cynkowni Wieluń.

Niemniej jednak przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej złożenia wspólnikom Cynkowni Wieluń Oferty przez Emitenta (przedmiotowa informacja poufna została opóźniona na podstawie zawiadomienia skierowanego do Komisji w dniu 26 maja 2015 r.) oraz ziszczenia się Warunku (dalej łącznie jako "Informacje Poufne”), mogłoby nadal zaszkodzić finalizacji projektowanej transakcji nabycia przez Spółkę udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Cynkowni Wieluń, która ma zostać sfinansowana m.in. emisją obligacji Emitenta. W dalszym ciągu nie zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające Oferty, od których uzależniona jest skuteczność przedmiotowego oświadczenia woli Emitenta. Najistotniejszym z nich pozostaje nadal kwestia dojścia do skutku przygotowywanej emisji obligacji Spółki. Do momentu ziszczenia się przywołanego warunku zawieszającego Oferty występuje ryzyko, iż przekazanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnych mogłoby doprowadzić do złożenia przez podmiot trzeci oferty w tożsamym przedmiocie co Oferta Emitenta, z warunkami finansowymi korzystniejszymi dla wspólników Cynkowni Wieluń (choćby minimalnie) od warunków proponowanych przez Emitenta. Taki skutek stanowiłby poważne zagrożenie dla interesu Spółki i ostatecznie mógłby zagrozić finalizacji przygotowywanej transakcji nabycia przez Spółkę udziałów Cynkowni Wieluń stanowiących 100% kapitału zakładowego tejże spółki.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, ze wszech miar uzasadnionym jest nieprzekazywanie do publicznej wiadomości obu Informacji Poufnych, a w szczególności wiadomości odnoszącej się do ziszczenia się Warunku. Dodatkowo nie występują żadne okoliczności, które mogłyby powodować, iż ww. działanie w jakikolwiek sposób spowoduje wprowadzenie w błąd opinii publicznej.

Spółka zapewnia zachowanie poufności obu Informacji Poufnych wypełniając wszelkie obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia.

Jednocześnie Spółka zapewnia, iż przekaże obie Informacje Poufne do publicznej wiadomości najpóźniej do dn. 15 lipca 2015 r. Niemniej, w sytuacji, w której warunek zawieszający skuteczności Oferty polegający na dojściu do skutku planowanej emisji obligacji Spółki ziści się przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Emitent podejmie niezwłocznie odpowiednie kroki w celu upublicznienia Informacji Poufnych.”

Mając na uwadze powyższe, a także w nawiązaniu do raportu nr 44/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie emisji siedmioletnich obligacji serii B, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż wobec ziszczenia się warunku zawieszającego skuteczność złożonej Oferty polegającego na dojściu do skutku planowanej emisji obligacji Spółki, a to w związku z subskrybowaniem dnia 29 czerwca 2015 r. przez inwestorów 2.486 (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) obligacji Spółki, tj. przekroczeniem progu emisji obligacji, nie zachodzi konieczność dalszego opóźniania przekazania powyższych informacji do wiadomości publicznej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-29Paweł RelidzyńskiPrezes Zarządu
2015-06-29Sławomir ChrzanowskiCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo | wszystkie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »