Reklama

LENTEX (LTX): Umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Zakładów "Lentex" S.A. - raport 38

Raport bieżący nr 38/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 24 kwietnia 2014 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.296.024,35 zł oraz zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lutego 2014 roku (dalej "Uchwała Nr 6”), która została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku.

Reklama

Po rejestracji przez Sąd wskazanego powyżej obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi on obecnie 24.574.196,65 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 59.937.065 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki po zarejestrowaniu ww. obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 59.937.065 głosów.

Wskazane powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 3.161.035 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści pięć) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.296.024,35 zł (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwudziestu czterech złotych i trzydziestu pięciu groszy). Liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom wynosiła 3.161.035 głosów.

Umorzone akcje własne:

a) w liczbie 2.797.215 sztuk zostały nabyte na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w Uchwale Nr 6 NWZ Spółki z dnia 04 grudnia 2008 roku (z późn. zmianami), za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 5 NWZ Spółki z dnia 04 grudnia 2008 roku;

b) w liczbie 68.695 sztuk zostały nabyte w wyniku połączenia poprzez przejęcie Spółki ze spółką zależną "Lentex-Marketing” Sp. z o.o., które to połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie na Spółkę (spółka przejmująca), jako jedynego wspólnika spółki zależnej "Lentex-Marketing” Sp. z o.o. (spółka przejmowana) całego majątku spółki przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej;

c) w liczbie 295.125 sztuk zostały nabyte na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 28 ZWZ z dnia 24 czerwca 2013 roku, za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 30 ZWZ Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki w związku z dokonaną przez Sąd rejestracją zmian w Statucie Spółki przyjętych w Uchwale Nr 6, przedstawia poniżej wykaz powyższych zmian Statutu, a także przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą, uwzględniający dokonane zmiany, który stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

W Statucie Spółki zmienia się Artykuł 9 ust. 9.1. o dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.870.221,00 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych) i dzieli się na 63.098.100 (sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.”

otrzymując nowe następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.574.196,65 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 59.937.065 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.”

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9) i 12) oraz § 38 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-08Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »