Reklama

LENTEX (LTX): Umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu "Lentex" S.A. - raport 54

Raport bieżący nr 54/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 18 grudnia 2015 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 2.316.500,00 zł oraz zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2015 roku (dalej "NWZ”), która została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 48/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku.

Reklama

Po rejestracji przez Sąd wskazanego powyżej obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi on obecnie 22.257.696,65 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 54.287.065 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki po zarejestrowaniu ww. obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 54.287.065 głosów.

Wskazane powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 2.316.500,00 zł (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy pięćset złotych). Liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom wynosiła 5.650.000 głosów.

Umorzone akcje własne zostały nabyte w ramach ogłoszonego w dniu 17 października 2014 roku na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (Dz.U. z 2013r., poz. 1382) wezwania do zapisywania się na sprzedaż 6.000.000 akcji Spółki, celem wykonania Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 sztuk akcji własnych "Lentex" S.A. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 30 ZWZ Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki w związku z dokonaną przez Sąd rejestracją zmian w Statucie Spółki przyjętych w Uchwale Nr 6 NWZ, a także rejestracją zmian w Statucie przyjętych w Uchwale Nr 4 NWZ, przedstawia poniżej wykaz powyższych zmian Statutu, a także przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą, uwzględniający dokonane zmiany, który stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

W Statucie Spółki zmienia się Artykuł 9 ust. 9.1. o dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.574.196,65 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 59.937.065 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.”

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.257.696,65 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 54.287.065 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.”

W Statucie Spółki wykreśla się Art. 9b o dotychczasowym brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 34.850,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda.

3. Akcje serii H zostaną objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.”

W Statucie Spółki zmienia się Artykuł 20 o dotychczasowym brzmieniu:

"20.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni pismem doręczonym co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg zaproszenia pismem doręczonym co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia uznaje się za spełniony jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich członków Rady.

20.2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

20.3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile głosowanie jest w trybie jawnym.

20.4. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.”

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

"20.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej

połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni pismem, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg zaproszenia co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia uznaje się za spełniony jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich członków Rady.

20.2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

20.3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim wypadku szczegółowe zasady organizacji posiedzeń w tym trybie określa regulamin Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że do zwoływania i odbywania posiedzeń w tym trybie stosuje się postanowienia ust. 20.1.

20.4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile głosowanie jest w trybie jawnym.

20.5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.”

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9) i 12) oraz § 38 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-21Barbara TrendaCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »