Reklama

POLAQUA (PQA): Umowa na budowę drogi obwodowej miasta Przemyśl. Udzielenie znaczącej gwarancji. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana istotna umowa pomiędzy Spółką a Gminą Miejską Przemyśl w Przemyślu.

Przedmiotem umowy jest: "Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885.”

Wartość umowy wynosi 72 276 429,75zł netto (Wartość Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto wynosi 88 900 008,59zł).

Reklama

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

Rozpoczęcie Robót nastąpi nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy.

Roboty będące przedmiotem wymienionej umowy będą wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego, wydanie angielsko – polskie 2000 (tłumaczenie wydania FIDIC 1999).

Okres gwarancji jakości wykonawcy wynosi 60 miesięcy, z wyłączeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na które gwarancja wynosi 12 miesięcy.

Płatności będą dokonywane w 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.

Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wynosi 2.500.000 PLN.

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania stanowi wykonane w terminie 3 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane Roboty, o wartości nie mniejszej niż 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót – 0,03% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie – 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem, że Wykonawca może przedstawić zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie, w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości należnej kary. W przypadku dotrzymania Czasu na Ukończenie powyższa gwarancja jest zwracana wykonawcy przez zamawiającego.

d) za niedotrzymanie terminu:

1) wyznaczonego przez Inżyniera na:

- usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia,

- usunięcia wad w okresie zgłaszania wad,

2) wyznaczonego przez Zamawiającego na:

- usuniecie wad w pozostałym okresie Gwarancji Jakości, w wysokości 5000 PLN, za każdy dzień zwłoki. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie, w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości należnej kary.

e) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. Kara nie obowiązuje jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w Subklauzuli 15.2 Warunków Kontraktu FIDIC oraz w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wykonawca jest uprawniony do otrzymania płatności zaliczkowej w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Wartość przedmiotowej umowy nie przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta.

Ponadto, Zarząd P.R.I. "POL-AQUA " S.A. informuje, że w związku z ww. umową zgodnie z zapisami warunków kontraktowych Spółka wniosła nieodwołalną, bezwarunkową gwarancję należytego wykonania prac i właściwego usunięcia wad i usterek.

Łączna kwota gwarancji wynosi 4 445 000, 43 PLN przy czym:

- kwota do wysokości 4 445 000,43 stanowi zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową,

- kwota do wysokości 1 333 500,13 PLN stanowi równowartość kosztów usunięcia wad i/lub usterek i obowiązuje do dnia 23 marca 2016 r. i stanowi zabezpieczenie z tytułu nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad fizycznych lub usterek, powstałych w przedmiocie umowy.

Niniejsza gwarancja stanowi równowartość 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Wyżej wymieniona gwarancja została wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes na rzecz POL-AQUA.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-08-13 Servando Sierra Martí Prezes Zarządu
2013-08-13 Marek Sobiecki Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »