Reklama

FASING (FSG): Umowa z podmiotem dominującym na wartość umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 34/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje iż w dniu wczorajszym tj. 2 lipca 2013 roku spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. zawarła ze spółką Karbon 2 Sp. z o.o. umowę cesji wierzytelności.

Reklama

Zgodnie z umową spółka Karbon 2 Sp. z o.o. (Cedent) przenosi na spółkę Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Cesjonariusz) przysługującą jej względem spółki K.B.P. Kettenwerk Becker – Pruente GmbH (Niemcy) bezsporną wierzytelność, wynikającą z tytułu porozumienia z dnia 31 października 2008 roku, na którą składa się należność główna w kwocie 1.238.236,08 euro, wraz z prawem do odsetek umownych w wysokości 5 % w skali roku, powstałych od daty zawarcia niniejszej umowy, a także ewentualnych przyszłych odsetek za opóźnienie w zapłacie, a Cesjonariusz wierzytelności te w całości przyjmuje. Strony umowy ustaliły cenę za przeniesienie wierzytelności na kwotę 1.238.236,08 euro. Zapłata ceny nastąpi do dnia 31.12.2013r.

Spółka Karbon 2 Sp. z o.o. (Cedent) oświadczyła, że na dzień podpisania niniejszej umowy, wierzytelności będące przedmiotem niniejszej umowy są w całości nieprzedawnione, że nie istnieją zastrzeżenia umowne uniemożliwiające cesję przedmiotowych wierzytelności oraz, że spółce K.B.P. Kettenwerk Becker – Pruente GmbH (Dłużnikowi) nie przysługuje wobec Cedenta prawo potrącenia ani inne zarzuty uniemożliwiające zapłatę w części lub w całości wierzytelności. Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Cesjonariusz) ma prawo odstąpić od umowy w przypadku ujawnienia wad prawnych przedmiotowych wierzytelności, wyłączających możliwość dochodzenia wierzytelności, a wszystkie koszty z tym związane obciążają Cedenta. Zmiany, uzupełnienia i poprawki do niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów na tle wykonania lub treści niniejszej umowy jest Sąd w Katowicach.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.03.2013 r. wynosił 65.247,3 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-03Zdzisław BikPrezes Zarządu
2013-07-03Piotr StangrettProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »