Reklama

FASING (FSG): Umowa znacząca

Raport bieżący nr 37/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 4 października wpłynęła do Spółki umowa podpisana przez Kompanię Węglową S.A. ( umowa datowana dnia 28 września 2010 roku) na dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2010 roku. Wartość umowy określona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego wynosi 5.156,1 tys zł. Kwoty tej nie może przekroczyć suma wartości zamówień wystawionych przez poszczególne Centra Wydobywcze Zamawiającego.

W celu określenia ilości i terminu dostaw Zamawiający będzie składać Wykonawcy odpowiednie zamówienia. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 50% wartości umowy w okresie jej obowiązywania.

Zgodnie z umową strony postanawiają, że Zamawiający bez narażania na jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uprawniony jest do zaniechania złożenia zamówienia na towar o wartości nie większej niż 50% wartości umowy. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w takim zakresie nie wymaga podania przyczyn. Umowa obowiązywać będzie dla zamówień wystawionych przez poszczególne Centra Wydobywcze, do dnia określonego jako dzień realizacji ostatniego zamówienia, zgodnie z terminem realizacji dostawy określonym w umowie, przy czym zamówienie nie może być doręczone później niż do dnia 31.12 2010 roku.

Kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania.

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 10% umownej wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,1 % umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonymi do dnia dostarczenia towaru lub wygaśnięcia umowy, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%,

- w wysokości 0,2 % wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w wysokości 0,5% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu rzeczy wolnych od wad,

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

- w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Ponadto Zamawiający zastrzegł sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy. Strony przewidziały również w umowie możliwość zmiany postanowień umowy.

W okresie od 14 maja 2010 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 15/2010 do dnia publikacji niniejszego raportu zawarto z Kompanią Węglową S.A. kilka umów (włączając powyższą) na łączną wartość 7.582,9 tys zł., natomiast w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarto umowy z Kompanią Węglową (włączając powyższą) na łączną wartość 22.163,1 tys zł. Umową o najwyższej wartości w tym okresie była umowa z 22 kwietnia 2010 roku na wartość 7.520,1 tys zł., o której informowaliśmy w raporcie nr 15/2010 w dniu 14 maja 2010 roku.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.06.2010r. wynosił 53.979,7 tys zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
Mariusz fiałek - wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: zamówienia | fabryka | Raport bieżący | zwłoki | kara

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »